آیا زوجه با داشتن حق حبس زوج می تواند درخواست ازدواج مجدد بدهد ؟

294 نمایشازدواج مجدد

با سلام زوجه از حق حبس استفاده کرده است.
زوج با مجوز دادگاه ازدواج مجدد نموده.
حال زوجه تقاضای طلاق دارد.
آیا وکالت در طلاق طبق عقدنامه ( در صورت عدم رضایت زوجه) برای ایشان نافذ است؟
با توجه به این نکته که: طبق رای وحدت رویه 716 چنان چه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید، ازدواج مجدد زوج با اجازه از دادگاه مجاز است. ( حق حبس مانع مشروع است)

0

سلام زوج بدون اجازه دادگاه که ازدواج نکرده ایشان اذن از طریق دادگاه گرفتند. 

دکمه بازگشت به بالا