ملکی که به نام یکی از ورثه شده است جز تحریر ترکه اورده شود تکلیف این ملک چی می شود؟

152 نمایشارث
0 دیدگاه

یکی از ورثه ملکی که ارثیه پدری است،۳ ماه قبل از حکم تقسیم به نام خود زده، بعد از آن اینجانب درخواست تقسیم ترکه نموده و دادگاه حکم به فروش اموال طبق تحریر ترکه را نموده( که این ملک در تحریر نوشته شده )حال تکلیف این ملک موقع اجرای حکم چه می‌شود؟

سلام اگر بیش از سهم خود را به نام خود انتقال داده است هم کیفری و هم حقوقی بقیه وراث می توانند اقدام کنند ( شکایت حقوقی : ابطال مبایعه نامه و یا بیع به صورتی که انجام شده ) ( شکایت کیفری: فروش مال غیر شکایت کنند)