اگر پدری تمام اموال خود را به نام فرزندش کرده باشد بعد از فوتش همسر دوم می تواند مطالبه مهریه و ارث کند؟

171 نمایشارث
0 دیدگاه

با سلام
اگر مردی تمام اموال خود را بنام فرزندش کرده باشد
بعد از فوت آن مرد همسر دوم او که فرزندی از آن مرد ندارد آیا سهم مهریه و ارث به همسر دوم تعلق نمیگیرد؟

سلام در صورتی که  کل اموال به نام فرزند به صورت رسمی انتقال یافته باشد در این صورت نمی تواند زوجه برای مهریه و سهم الارثش اقدام کند.