پدری قصد واگذاری ملک خود به فرزندش داشته ولی چون سند در رهن بوده منتقل نشده به نام وی آیا وراث دیگر می توانند ادعایی نسبت به آن کنند؟

255 نمایشارث
0 دیدگاه

عرض سلام و ادب پدری یک باب منزل در دوران حیات خود به قصد واگذاری به یکی از فرزندانش احداث نموده و فرزند وی به مدت 40 سال در این منزل سکونت داشته است لیکن سند به نام پدر بوده و در زمان حیات پدر به علت گرو بودن سند در بانک فرصت انتقال سند مهیا نمیشود. آیا پس از مرگ پدر این باب منزل مسکونی جزو ماترک وی محسوب میگردد یا وراث حق طلب سهم خود از این منزل را ندارند؟

سلام تا زمانی که ملک به نام پدر می باشد همه وراث نسبت به آن سهمی دارند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ( مثلا همه وراث بپذیرند که این ملک متعلق به برادر یا خواهرشان می باشد و آنها هیچ حقی نسبت به آن ندارند)

You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.