طبق توافقات فرزند با پدر باشد ولی مادر بعداز چند ماه این توافق را لغو کرده و تا دو سال قاضی با مادر سپرده بعد از دوسال تکلیف چیست ؟

318 نمایشحضانت فرزندان
0 دیدگاه

با سلام
احتراماً در خصوص اعتبار توافقات طلاق توافقی و اینکه خانمی در ابتدا توافق نموده که فرزند مشترک با پدر زندگی کند و پس از 3 ماه از سپری شدن طلاق درخواست لغو حضانت داده و قاضی تا پایان 2 سالگی حضانت رو به مادر داده، خواسم ببینم بعد 2 سال چه اتفاقی میفته؟

سلام بعد از پایان دو سال طبق رای دادگاه حضانت با پدر می باشد. 

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.