مبلغ دیه مذکورچقدرمیباشد؟

521 نمایشدیه

دودرصد(2%) دیه کامل_یک درصد(1%)دیه کامل _نیم درصد(0/5%)دیه کامل

سلام دیه دو درصد = 5/400/000 تومان -دیه یک درصد=2/700/000 تومان- دیه نیم درصد= 1/350/000 تومان. 

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا