قرارداد هبه معوض

در هبه معوض عوضی که در آن قرار داده می شود، در مقابل مال موهوب نیست بلکه عوض در مقابل شرط واهب است. در عقود دیگر مثل بیع، عوض در مقابل عین است.

هبه جزو عقود و قراردادها میباشد و به همین دلیل، علاوه بر ایجاب، احتیاج به قبول نیز دارد؛ مثل عقد بیع، نکاح و اجاره و نیز ایجاب آن به هر لفظی که ظهور عرفی در معنای بخشیدن داشته باشد.

همچنین قبول هبه با هر لفظی که ظهور عرفی در معنی قبول دارد و دلالت بر رضایت متهب دارد، واقع می‌شود و قبض عین موهوبه شرط صحت آن است.

شرط صحت به این معنا است که متهب علاوه بر قبول هبه باید چیزی را که به او هبه شده است، از واهب تحویل بگیرد و این قبض نیز باید به اذن واهب باشد.

بنابراین اگر متهب عین موهوبه را قبض نکند، حکم ملکیت بر آن بار نمی‌شود و اگر واهب قبل از قبض متهب بمیرد، این عین موهوبه جزو ترکه واهب محسوب می‌شود.

هبه از چند رکن تشکیل شده است؟

هبه از سه رکن تشکیل می شود:

 1. واهب: کسی است که مال را به دیگری تملیک می کند.
 2. متهب: کسی است که تملیک را قبول می کند.
 3.  موهوب: مالی که مورد هبه است و بخشش می شود.

واهب در هنگام عقد هبه چگونه میتواند شرط تنظیم کند؟

هبه بر دو نوع است.

مورد اول هبه معوض است که واهب در هنگام عقد به متهب شرط کند، عوض چیزی را که به او می دهد او نیز عوض آن را رایگان به واهب بدهد. یا این که متهب بدون شرط واهب، چیزی در مقابل هبه ای که گرفته مجانی به واهب بدهد.

مورد دوم هبه غیر معوض که واهب در هنگام عقد هبه، شرط پرداخت عوض بر متهب نکرده باشد و متهب هم چیزی در عوض هبه به واهب پرداخت نکند.

تفاوت هبه معوض با عقود دیگر چیست؟

در هبه معوض عوضی که در آن قرار داده می شود، در مقابل مال موهوب نیست بلکه عوض در مقابل شرط واهب است. در عقود دیگر مثل بیع، عوض در مقابل عین است.

آیا هبه عقدی جایز است؟

هبه عقد جائز است یعنی هر یک از طرفین می توانند آن را به هم بزنند، مگر در چند مورد که هبه لازم می شود و واهب نمی تواند آن را به هم بزند و عین موهوبه را پس بگیرد.

 1. بخشش به خویشاوندان باشد مثل پدر و مادر.
 2. واهب مال را «قربه الی الله » بخشیده باشد.
 3. هبه معوضه باشد اگر چه متهب عوض خیلی کم به واهب داده باشد.
 4. مال موهوبه به حال خود باقی نمانده باشد. بلکه تمام یا بعضی از آن به کلی تلف شده یا صورت آن تغییر کرده مثلا پارچه دوخته شده یا اطعام خورده شده باشد یا این که متهب مال را به دیگری انتقال داده باشد.
 5. واهب بعد از تحویل عین موهوبه از دنیا برود یا متهب بعد از تحویل گرفتن فوت کند.

بیع فضولی در عقد هبه به چه معنایی میباشد؟

حکم فروش مال موهوبه: اگر واهب در هبه ای که نمی تواند رجوع کند عین موهوبه را بفروشد بیعش فضولی است؛ و چنانچه متهب اجازه دهد معامله اش صحیح است و اگر اجازه ندهد معامله باطل است و اگر هبه غیرلازمه باشد و متوجه باشد که مال موهوبه را می فروشد این فروشش رجوع از هبه است و  معامله اش نیز صحیح است.

به چه صورتی میتوان از هبه رجوع کرد؟

رجوع در هبه یا با گفتار است به طوری که واهب بگوید از هبه ام برگشتم یا مال موهوبه را برگردان یا به فعل است، مثل برگرداندن عین و گرفتن آن از دست متهب و اگر واهب مال موهوبه را بفروشد یا اجاره دهد یا وقف کند اگر به قصد رجوع از عقد هبه باشد این هم رجوع از هبه است و در رجوع هم اطلاع  متهب شرط نیست و صحیح است.

مراحل تنظیم قرارداد هبه معوض توسط وکیل

 1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور قراردادها را دارید.(برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
 2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات قرارداد و توافقات مربوط به آن را برای وکیل شرح داده و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
 3. در این مرحله وکیل مراحل قانونی و توضیحات لازم را برای تنظیم قرارداد را انجام خواهد داد.

مدارک لازم برای تنظیم قرارداد هبه معوض توسط وکیل

 1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی طرفین قرارداد
 2. ارائه سند و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قرارداد

 

 

آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟
Default