بیمه های مسئولیت

در این بیمه مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در قبال اشخاص ثالث بیمه می‌شود. به عبارت دیگر زیان هایی که در نتیجه قصور و سهل‌انگاری افراد در قبال اشخاص ثالث پدید آید، تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بیمه های مسئولیت

ماده 328 قانون مدنی ایران اشعار می‌دارد «هر کس مال غیر را تلف می‌کند، ضامن آن است و باید مثل و یا قیمت آن را بدهد و هر کس موجب زیان و یا خسارت به جان و یا مال اشخاص دیگر شود، مسئول جبران آن می‌باشد». بر این اساس، بیمه مسئولیت برای پاسخگویی به پیآمدهای این ماده قانونی بوجود آمده است. اضافه می‌گردد آنچه تحت پوشش بیمه مسئولیت، بیمه می‌گردد فقط مسئولیت مدنی افراد بوده و مسئولیت جزایی یا کیفری افراد نمی‌تواند تحت پوشش قرار گیرد. از بیمه‌های رایج در این رشته می‌توان از بیمه‌های مسئولیت کارفرما در قبل کارکنان و یا اشخاص ثالث و یا بیمه مسئولیت هتلداران و پزشکان و ... نام برد.

آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟