بیمه های آتش سوزی

بیمه آتش سوزی یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای است، بیمه آتش سوزی خسارتهای ناشی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه و خطرات اضافی (سیل، زلزله و...) اموال منقول و غیر منقول اعم از ساختمان مسکونی، اداری و تجاری، انبارهای عمومی و اختصاصی و موجودی مواد اولیه و محصول و همچنین ماشین آلات و کالای در جریان ساخت کارگاهها، مراکز صنعتی و غیر صنعتی را تحت پوشش قرار می دهد. بیمه های آتش سوزی جز بیمه های اموال بوده و تابع اصل غرامت  یا جبران خسارت می باشد.

بیمه آتش سوزی

قرارداد بیمه آتش سوزی، توافقی است بین بیمه گذار از یکسو و بیمه گر از سوی دیگر که بر اساس آن بیمه گر متعهد می گردد در قبال دریافت حق بیمه، خسارت وارد به مورد بیمه (اموال بیمه شده) را در صورت وقوع خطرات مورد پوشش در بیمه نامه آتش سوزی که منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بیمه شود، در حدود تعهدات خود (سرمایه مورد بیمه) و برای دوره زمانی معین جبران نماید. در بیمه آتش سوزی، ساختمان و کلیه کالاها و لوازم موجود در آنن  بیمه می شود. همچنین خسارت های وارده ناشی از آتش سوزی و همچنین هزینه های پیشگیری از توسعه آتش در این بیمه نامه قابل جبران می باشد. 

انواع بیمه های آتش سوزی

موضوع بیمه آتش سوزی

موضوع بیمه آتش سوزی تأمین خسارت و جبران زیانهای مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش سوزی به اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول بیمه گذار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد می شود. بنابراین در بیمه آتش سوزی خسارتهای مالی مورد تأمین قرار می گیرند نه خسارتهای جانی و بدنی، اضافه کنیم که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش سوزی که مطابق قانون موجب مسئولیت و پاسخگویی بیمه گذار شود نیز همراهه پوشش خطر آتش سوزی یا بطور جداگانه از طریق بیمه نامه مسئولیت مدنی مورد تأمین بیمه گران قرار می گیرند. از آنجا که بیمه آتش سوزی یکی از رشته های شاخه، بیمه اموال است اصل غرامت، قاعده جانشینی، اصل حسنن  نیت، قاعده نفع بیمه ای و قاعده نسبی سرمایه و حق بیمه حاکم است.

خسارت و هزینه های قابل تأمین بیمه آتش سوزی

 • خسارتهای مستقیم ناشی از آتش سوزی، صاعقه و انفجار و خطرات اضافی

 • خسارت و هزینه های ناشی از اقدامات لازم که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت از طرف بیمه گذار صورت میگیرد.

 • هزینه های ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه و یا خسارت ناشی از اینگونه عملیات که به منظور نجات کالای مورد بیمه صورت پذیرفته باشد.

انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه آتش سوزی

در بیمه آتش سوزی خطرات تحت پوشش به 2 گروه به شرح زیر تقسیم بندی شده اند:
خطرات اصلی و خطرات اضافی تبعی که در ابتدا به تعریف خطرات اصلی می پردازیم.

در بیمه آتش سوزی سه خطر آتش سوزی، صاعقه و انفجار به عنوان خطرات اصلی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

خطرات اصلی تحت پوشش در بیمه آتش سوزی

تعریف آتش و آتش سوزی: آتش عبارت است از ترکیب هر ماده سوختنی با اکسیژن به شرط آنکه با شعله و حرارت همراه باشد. به عبارت دیگر جهت ایجاد آتش به 3 عنصر هوا (اکسیژن)، جسم سوختنی و دما نیاز می باشد که در این حالت مثلث آتش تشکیل می گردد. چنانچه یکی از سه عنصر مذکور وجود نداشته باشد عمل سوختن انجام نخواهد گرفت.

برای ایجاد آتش سوزی بایستی آتش از کانون اولیه خود خارج شده که در این حالت آن را آتش کنترل نشده (مهار نشده) گویند و در عرف بیمه این آتش قابل بیمه شدن می باشد. منظور از دما در تعریف فوق جرقه یا آتش زنه ای است که باعث ایجاد آتش یا شعله می گردد که اصطلاحاً Point Flash نامیده می شود بنابراین آتش سوزی عبارتست از آتشی که از یک منبع حرارتی غیر قابل کنترل سرچشمه گرفته و یا منبع حرارتی کنترل شده ای را ترک نماید و
دارای چنان حرارتی باشد که گسترش و توسعه یابد.

تغییر ماهیت یا تغییر شیمیایی بعضی از کالاها و مواد بر اثر تخمیر یا اکسیداسیون (خودسوزی) و یا همچنین داغی اجسام بر اثر حرارت (مانند داغی اطو) و یا سوختن اجسام در یک آتش کنترل شده (افتادن اجسام به داخل بخاری و ...) تحت پوشش بیمه نامه قرار نمی گیرند.

تعریف انفجار: انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز و یا بخار است.
انفجار ممکن است بصورت مختلف بروز کند لیکن همه آنها دارای خاصیت مشترکی هستند بدین معنی که علت هر انفجار ، انبساط مقدار زیادی گاز یا بخار است که بر اثر فشار قوی و یا تولید حرارت و یا فعل و انفعالات شیمیایی به مانع اطراف خود فشار آورده ، آن را می ترکاند. هر انفجاری در بیمه نامه آتش سوزی قابل بیمه شدن نمی باشد ، از جمله انفجارهای هسته ای و مواد منفجره و ... بعضی از انفجارها طبق شرایط خاص و با منظور نمودن حق بیمه اضافی تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار خواهند گرفت.

تعریف صاعقه: در بیمه آتش سوزی صاعقه عبارتست از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القای دو بار مخالف بوجود می آید. مقصود از خطرهای صاعقه تنها خسارت وارد شده در اثر آتش سوزی ناشی از صاعقه نیست بلکه بیشتر به منظور خسارت مستقیم ناشی از صاعقه است که اصطلاحاً آن را صاعقه سرد می نامند و بدون آتش سوزی تولید می شوند. مانند : گداختن شدن ، ترکیدن ، سوختن از رو .
صاعقه ای که در نزدیک موتور یا ماشین دیگری به سیمهای موجود در هوای آزاد که نیروی برق را به آن موتور یا ماشین منتقل می کند اصابت کند بار زیاد حاصل از برخورد صاعقه به سیم به موتور منتقل و باعث خرابی دستگاهها می گردد که اینگونه خسارات از تعهد بیمه گر خارج است.
به طور خلاصه خسارتی که در اثر حرارت مستقیم و یا غیرمستقیم صاعقه و یا در اثر نیروی آن تولید شوند خسارت مستقیم ناشی از صاعقه هستند که بیمه شده محسوب می گردند لیکن خساراتی که در اثر انرژی الکتریکی صاعقه تولید شوند خسارات غیرمستقیم صاعقه نام دارد که بیمه شده محسوب نمی شوند.
توضیح : خطرات اصلی فرانشیز ندارند

خطرات تبعی تحت پوشش در بیمه آتش سوزی

خطرات اضافی، خطرات تبعی و پیرو آتش سوزی هستند؛ یعنی برای این که خطرات اضافی تحت پوشش باشند باید حتماً بیمه آتش سوزی داشت و این خطرات مستقل از بیمه آتش سوزی تحت پوشش قرار نمی گیرند.
خطرات اضافی بیمه آتش سوزی عبارتند از:

 • زلزله
 • سیل
 • طوفان
 • سقوط هواپیما و هلی کوپتر
 • ترکیدن لوله آب
 • ضایعات آب و برف و باران
 • دزدی با شکست حرز
 • شکست شیشه
 • اعتصاب، آشوب و بلوا
 • خطرانفجار ظروف تحت فشار صنعتی

توضیح: بیمه های تبعی فاقد فرانشیز هستند

خسارتهای قابل تامین در بیمه آتش سوزی

هرگونه هزینه هایی که:

 1. خسارت وارده به موضوع بیمه ناشی از خطرا تحت پوشش
 2. هرخسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال ناشی ازآب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شود
 3. تلف یا معیوب شدن مال در هنگام نجات دادن آن از حریق
 4. خسارت وارده  به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزیی بنا برای جلوگیری از سرایت یا توسعه آتش
 5. خسارت و هزینه ناشی از اقدامات لازم که به منظور جلوگیراز توسعه خسارت صورت می گیرد همچنین هزینه خسارت ناشی از نقل و مکان فوری موضوع بیمه به منظور نجات از خطرات بیمه شده

استثنائات بیمه نامه آتش سوزی

بر اساس شرایط، خسارت و هزینه های غیرقابل تأمین بیمه آتش سوزی به شرح زیر است :

 • خسارات ناشی از جنگ داخلی، شورش، آشوب، بلوا، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی و انتظامی.
 • خسارات ناشی از انفجار مواد منفجره.
 • خسارات ناشی از انفجار اتمی، اشعه رادیواکتیویته و یونزا .
 • خسارات وارده به مسکوکات، پول، اوراق بهادار، فلزات قیمتی، جواهرات و سنگ گرانبها.
 • خسارات وارد به اسناد، نسخ خطی و هزینه بازسازی، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی .
 • کلیه خطرات اضافی یا تبعی مگر آنکه بیمه گذار حق بیمه اضافی مربوط به آنها را پرداخت و خطر مورد نظر بیمه شده باشد.
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟