انواع بیمه

تقسیم بندی بیمه

  • بیمه های اجتماعی
  • بیمه های بازرگانی

بیمه های اجتماعی

به این نوع از بیمه ها، بیمه اجباری یا بیمه ناشی از قانون نیز گفته میشود جوامع انسانی پس از سیر مراحل تاریخی و با سکونت دائمی در یک محل و تشکیل جمعیت های انسانی دارای نظم در مقابل تکالیف و تعهدات اجتماعی از حقوق اجتماعی نیز برخوردار گردید، یکی از این حقوق نیاز به حمایت در مقابل خطرات احتمالی از جمله بیماری، بیکاری و غیره میباشد اقشار کمدرآمد و کارگران که نیروی مولد جامعه محسوب میگردند نیاز به حمایت دارند وظیفهه دولت حمایت از این اقشار بوده و هست.

بیمه های اجتماعی با هدف تسهیل امکانات و تأمین زندگی حال و آینده اشخاص در اجتماع مؤثر است. سلامت و اطمینان اقشار کمدرآمد و کارگران و کارکنان موجب پویایی جامعه، تجارت و صنعت میگردد.

اصول و موازین بیمه های اجتماعی

  1. بیمه های اجتماعی اجباری است ویژگی مهم و منحصر به فردی که آن را از بیمه های بازرگانی متمایز میسازد در مقابل هر چند در موارد خاصی بیمه های بازرگانی ممکن است اجباری گردد لیکن وصف مشترک بیمه های  بازرگانی اختیاری بودن آن است.
  2. در بیمه های اجتماعی نرخ و مزایای بیمه برای همه بیمه شدگان یکسان است یعنی همه بیمه شدگان صرفنظر از موقعیت خود از تکلیف و حقوق یکسانی را در مقابل بیمه گر خود برخوردارند. حال آنکه در بیمه های بازرگانی وضعیت هر بیمه گذار متناسب با نوع و پوشش بیمه ای و تعهدات خریداری شده حق بیمه متفاوت خواهد بود.
  3. استفاده از مزایای بیمه موکول به پرداخت مستمر حق بیمه نیست. در بیمه های اجتماعی با توجه به ماهیت حمایتی اقشار جامعه اعم از کارفرمای خصوص و دولتی تعهدات بیمه گر الزاماً در مقابل پرداخت حق بیمه قرار نمیگیرد. چه بسا در صورت عدم پرداخت حق بیمه بیمه گر مکلف به ایفای تعهدات خود باشد حال آنکه در بیمه های بازرگانی تعهد بیمه گر در مقابل پرداخت حق بیمه بیمه گذار قرار میگیرد و چنانچه بیمه گذار حق بیمه مقررر  را نپردازد، بیمه گر تعهدی بر عهده نخواهد داشت چرا که تعهد بیمه گر متعلق به دریافت حق بیمه میباشد.

در بیمه های اجتماعی قسمت اعظم حق بیمه را کارفرما می پردازد و تنها قسمتی از حق بیمه توسط بیمه شده پرداخت میگردد. حال آنکه در بیمه های بازرگانی تمام حق بیمه را بیمه گذار پرداخت مینماید.

بیمه های بازرگانی

مشخصه بارز این بیمه های اختیاری بودن آن است که به سه بخش کلی زیر تقسیم می شود.

نقش بیمه های بازرگانی

1ـ بیمه، تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیتهای بازرگانی:

انواع بیمه در سطح گسترده ای با جبران خسارت و زیانهای مالی بازرگانان را در مقابل بی تعادلی و اعسار و ورشکستگی ناشی از وقوع حوادث و تحقق ریسکهای احتمالی حمایت میکنند. بیمه گذار با پرداخت مبلغ اندکی حق بیمه با  خیال آسوده بی آنکه بخشی از سرمایه و ذخایر خود را برای جبران خسارت و زیانهای ناشی از حادثه، مصرف کند یا را کد بگذارد میتواند از تمام امکانات مالی خود در گسترش و توسعه فعالیت خویش بهره ببرد.

2ـ بیمه کارآیی بازرگان را افزایش میدهد:

طبیعی است که انتقال ریسکهای اتفاقی و محتمل به دوش بیمه گر، توانایی بازرگان و تاجر را افزایش میدهد یک بازرگان با عوامل بسیاری مواجه است که در موفقیت او تأثیر میگذارد لذا قادر به استفاده از کلیه امکانات خود نیست ولی وقتی خاطرش از برخی خطرهای احتمالی آسوده باشد و تأمین کافی از طریق مکانیزم بیمه به دست آورد کلیه تالش خود را معطوف عوامل مستقیم و سهم تجارت خود میکند (داشتن زاپاس در حین سفر به مسیر دور)

3ـ بیمه کمک مؤثری در توزیع نسبی هزینه ها میکند:

یکی از مزایای بیمه  تقسیم صحیح هزینه بین عوامل ایجادکننده آن هزینه (خسارت) است مالک و عامل هر بخش اقتصادی به تناسب درگیری خود بار یسک حق بیمه خود را میپردازد. مثال تولیدکننده ـ فروشنده ـ پخشکننده ـ حمل  کننده ـ مالک، هر کدام به تناسب ریسک و سرمایه گذاری, خود را بیمه و حق بیمه آن را میپردازند و در موقع بروز حوادث در واقع میزان خسارت بین کلیه عوامل تقسیم میگردد.

4ـ بیمه سبب افزایش اعتبار بیمه گزار میگردد:

امروزه اعتبار در کسب و کار حرف اول را میزند. بیمه در هر رشته آن، اعتبار و تضمینی بیچون و چراست. در بیمه مرهونات بانکی این بیمه گر است که در نبودن ضامن بین وامدهنده و وامگیرنده عمل کرده وبه عنوان اعتباری برای وام گیرنده و بیمه گذار محسوب میگردد.

5ـ بیمه یک نوع پس انداز تلقی میشود:

در هر دو بخش اموال و اشخاص بیمه یک نوع پس انداز است. اگر شخصی اموال و دارایی خود را بیمه نکند مفهومش آن است که خود بیمه گری دارد و بنابراین بخشی از سرمایه خود را همیشه بلوکه کرده تا در مواقع بروز حوادث  خسارات احتمالی را جبران نماید ولی اگر بیمه کند نیازمند بلوکه کردن  نیست و هویت آن به عنوان یک نوع پس انداز روشن میگردد.

6ـ بیمه یعنی تأمین سرمایه برای درآمد بالقوه آینده:

بیمه به عنوان یک سرمایه گزاری توانایی و پتانسیل درآمدی برای آینده است. وقتی یک شرکت کارشناسان و متخصصان خود را که سالیان سال برای آنها سرمایه گذاری کرده و نیروهای ارزشمندی برای شرکت هستند که با از دست دادن آنها توان و سرمایه به دست آوردن مجدد آنها را ندارد بیمه های عمر با سرمایه های بالا را برای آنها خریده و در زمان وقوع حادثه سرمایه زیادی از بیمه گران طلب میکنند.

7ـ اجتماع و جامعه از بیمه منتفع میشود:

هر فرد وهر سازمانی و هر عضوی از جامعه که ریسک خودرا بیمه می کند به تناسب حق بیمه ای که می پردازد می تواند خسارت خودرا دریافت کند و نفع ببرد .در صورتیکه نقش بیمه تنها ارایه خدمت و پوشش به اشخاص نیست,بلکه بیمه در اشکال مختلف در خدمت جامعه بوده و تمام مردم می توانند از آن منتفع شوند. با توجه به ساختار و مکانیزم عملکرد بیمه در نقشها ی اشاره شده در مییابیم که بیمه در هر قسمتی و در هر رشته ای به جامعهه خدمت کرده به ساختار اقتصادی جامعه کمک نموده و نفع میرساند.

آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟