ورشکستگی

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود. (ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟