جعل

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند. (ماده ۵۶۲ قانون مدنی)
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟