چک

چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. (ماده ۲۳۳ قانون تجارت مصوب ۱۲/۳/۱۳۰۴)
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟