هیأت اجرایی

هیأت اجرایی به مجموعه افرادی اطلاق می‌شود که اجرای تصمیمات متخذه در هیأت رهبری و سایر کارهای اجرایی گروه را به عهده دارند. (از تبصره ۱ ماده ۳ از فعالیت احزاب جمعیت‌ها انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی مربوط به قانون مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۱ هیأت وزیران)
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟