هوای آزاد

عبارت است از جو طبیعی زمین و شامل هوای داخل یک محدوده سرپوشیده نمی‌باشد. (بند ۳ ماده ۱ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۲۹/۴/۲۵۳۴)
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟