هیأت عالی نظارت

هیأت عالی نظارت، مجمعی است که به منظور تعیین خط‌مشی، ارشاد، هماهنگی و نظارت بر کلیه سازمان‌های صنفی کشور تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور می‌باشد. (ماده ۴ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۶۸)
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟