هیأت عالی نظارت

مجمعی است که به منظور ارشاد و هماهنگی و نظارت بر کلیه مجامع صنفی کشور تشکیل می‌شود. (ماده ۱۳ لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن به عمل آمده است مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب)
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟