همردیفان

همردیفان کارمندانی هستند که با حقوقی معادل حقوق افسران و درجه‌داران یا افراد استخدام شده و از لحاظ مقررات استخدامی تابع قانون استخدام نیروهای مسلح .... می‌باشند. (بند الف ماده ۵ از قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب ۳۰/۴/۱۳۳۶)
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟