بیع

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. (ماده ۳۳۸ از قانون مدنی)
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟