وصول مطالبات

خسارت دادرسی و نحوه مطالبه آن توسط محکوم له

خسارت دادرسی از مسائلی است که به هزینه دادرسی و در حالت کلی روند دادرسی مربوط می‌باشد. در این مطلب به چیستی این مفهوم و مسائل مربوط به آن در قانون پرداخته شده است.

 

خسارت دادرسی در قانون آئین دادرسی مدنی

مقنن در ماده (۵۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی درباره خسارت دادرسی بیاناتی را اعلام کرده است. با استناد به این قانون:

«هزینه دادرسی عبارت است از:

 1. هزینه برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می شود.
 2. هزینه قرارها و احکام دادگاه و در ماده (۵۰۳) همان قانون مقرر کرده «هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده ی دادرسی و هزینه ی وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد»

که به استناد بند (۱۲) از ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ هزینه دادرسی تعیین و براساس آن خواهان هنگام تقدیم دادخواست بایستی به میزان خواسته تمبر ابطال و الصاق نماید که موارد آن عبارتست از:

هزینه دادرسی با توجه به قانون

 • الف) مرحله ی بدون دعاوی که خواسته ی آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل 5/1 درصد ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون ریال به نسبت مازاد بر آن ۲ درصد ارزش خواسته.
 • ب) مرحله ی تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد ۳ درصد ارزش محکوم به.
  – احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد ۳ درصد ارزش محکوم به و مازاد آن به نسبت اضافی ۴ درصد ارزش محکوم به.
  – در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید لکن از نظر هزینه ی دادرسی باید مطابق ارزشی معاملات املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه ی دادرسی پرداخت شود.

به استناد به بند (۱۳) از ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه ی دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه ی مراجع قضایی پنج هزار ریال تعیین می شود.

و برابر بند (۱۴) همان قانون در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه ی هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد.

دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید و به موجب بند ۱۵ و ۱۶ قانون فوق الذکر هزینه ی اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی پانصد ریال تعیین گردیده است. هزینه تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار ریال تعیین گردیده است.

هزینه های دادرسی ذکر نشده در قانون

علاوه بر هزینه های ذکر شده ممکن است هزینه های دیگری نیز توسط خواهان پرداخت گردد که در دو ماه (۵۰۲) و (۵۰۳) قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده.

از آن جمله می توان به هزینه کارشناسی، هزینه تحقیقات محلی و معاینه ی محل و حق الوکاله ی وکیل اشاره نمود که قانونگذار در ماده (۵۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان خسارت دادرسی به این موارد اشاره نموده و اشعار داشته است:

«خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه  کارشناسی و هزینه  تحقیقات محلی.»

خسارت دادرسی
خسارت دادرسی

با عنایت به این که بعضاً خواهان برای اثبات ادعای خود در امور فنی و تخصصی درخواست ارجاع موضوع را به کارشناسی می کند یا این که دادگاه برای کشف حقیقت موضوع مورد اختلاف را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می نماید.

در این خصوص به استناد ماده (۲۵۹) قانون آیین دادرس مدنی پرداخت هزینه ی کارشناسی به عهده خواهان می باشد.

هزینه تحقیقات و کارشناس

قانونگذار در ماده (۲۹۵) قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «ایداع دستمزد کارشناس به عهده ی متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن پرداخت نکند کارشناسی از اعداد دلایل وی خارج می شود.»

هرگاه خواهان یا خوانده برای اثبات ادعا و دفاع در مقابل ادعا به تحقیقات و معاینه محلی استناد کنند در این صورت به موجب قرار صادره از دادگاه مدیر دفتر دادگاه به عنوان مجری قرار در معیت طرفین دعوا به محل عزیمت و مشاهدات خود را در صورت جلسه ای می نویسد.

در خصوص هزینه تحقیقات و معاینه محلی ماده (۲۵۶) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد: «عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از اعداد دلایل وی می باشد.

اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدید نظر با تجدید نظر خواه می باشد در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نماید دادخواست بدون ابطال و در مرحله تجدیدنظر متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود»

حال این سوال مطرح می شود که چگونه محکوم له می تواند هزینه های انجام شده را که بر اثر دادرسی متحمل شده – از محکوم علیه مطالبه نماید در قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه ی خسارات دادرسی دو حالت پیش بینی شده است که عبارتند از:

مطالبه خسارت دادرسی

مطالبه خسارت دادرسی ضمن دادخواست توسط مدعی و قبل از ختم دادرسی توسط مدعی علیه که به موجب ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی مدنی:

«خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می تواند خسارت دادرسی را که عمدتاً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه ای محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود.

در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد»

 • تبصره ۱: در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبه ی خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
 • تبصره ۲: خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد ».
خسارت دادرسی
خسارت دادرسی

خسارت دادرسی برعهده محکوم له

با مداقه در این ماده معلوم می گردد که قانونگذار بنا به حکم کلی، پرداخت خسارت را به عهده محکوم علیه قرار داده است؛ خواه مدعی باشد یا مدعی علیه.

بنابراین خواهان یا خوانده ای که محکوم له واقع شود، حق دریافت خسارت ناشی از دادرسی را از طرف دیگر را که محکوم علیه واقع شده، دارد.

مطالبه خسارت و صدور حکم راجع به آن توسط دادگاه منوط به درخواست محکوم له می باشد و دادگاه رأساً مکلف به صدور حکم درباره ی آن نمی باشد؛ زیر مطالبه ی خسارت جزء حقوق خصوصی اصحاب دعوا بوده و نیازمند مطالبه توسط زیان دیده می باشد.

این امر که مقنن در ذیل ماده ی موصوف تصریح نموده اگر قرارداد خاصی بین طرفین موجود باشد و راجع به خسارت با هم تراضی کرده باشند، مطابق همان قرار داد رفتار خواهد شد شخصی و خصوصی بودن مطالبه ی خسارت دادرسی را اثبات می نماید.

کما این که مقنن در ماده (۲۳۰) قانون مدنی نیز بر اساس حاکمیت اراده عنوان داشته:

«اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.»

فلسفه مسئول دانستن محکوم له

و با تامل و مداقه در ماده (۳۳۱) قانون مدنی فلسفه ی مسوول دانستن محکوم علیه به جبران خسارت محکوم له معلوم می گردد؛ زیرا قانونگذار در ماده موصوف بیان داشته است: «هر کس سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.»

بنابراین در مواردی که مدیون محکوم علیه واقع می شود، واضح است که اگر او دین خود را به داین پرداخت می نمود، دیگر نیازی به تقدیم دادخواست از سوی خواهان برای مطالبه ی طلب نبود است و وی متحمل هزینه های دادرسی نمی شد.

همچنین در مواردی که فرض مدعی علیه، محکوم له واقع می شود، دعوای مدعی (خواهان) واهی و بی اساس بوده و اگر وی چنین دعوایی را مطرح نمی کرد، خوانده برای دفاع از خود و اثبات بی حقی خواهان متحمل هزینه های دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و سایر هزینه های دادرسی نمی شد.

لذا این قاعده که محکوم علیه مسوول پرداخت خسارت دادرسی است، با قاعده ی کلی مندرج در ماده (۳۳۱) قانون مدنی در مبحث تسبیب کاملاً منطبق می باشد.

مطالبه خسارت دادرسی بعد از صدور حکم

اگر مدعی یا مدعی علیه در ضمن دادخواست و در جریان دادرسی مطالبه ی خسارات دادرسی را ننموده باشند و بعداً در مقام مطالبه برایند در این صورت به استناد صدر ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد:

«… یا به طور مستقل جبران خسارت … مطالبه نماید.»

بایستی دادخواست مطالبه ی خسارت ناشی از دادرسی را به دادگاه تسلیم نمایند که دعوای اصلی در آن رسیدگی و منجر به صدور رای شده و خاتمه یافته است.

لازم به ذکر است محکوم له پرونده به استناد ماده (۵۲۱) قانون آیین دادرسی مدنی فقط می تواند هزینه هایی را مطالبه کند که برای اثبات دعوا یا دفاع لازم و ضروری بوده و در صورتی که دعوای مطروحه در دادگاه منجر به سازش شود حکم به مطالبه خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد.

مگر به استناد ماده (۵۱۷) قانون آیین دادرسی مدنی طرفین دعوای ضمن سازش قراری نسبت به پرداخت خسارت داده باشند که در این صورت طبق همان قرار عمل خواهد شد.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۲۲ رای

نوشته های مشابه

‫10 دیدگاه ها

 1. سلام
  بنده محکوم به سرقت یه قلاده سگ بی ارزش شدم … طی جلسه دادرسی قاضی منع تعقیب داد و رد شکایت کرده … به خاطر همین پرونده ماشینم نیز ۲۰ روزه تو پارگینگ هستش.. من میتونم علیه شاکی هزینه وکیل و خسارات همچون هزینه های دادرسی و توقیف خودرو کنم؟؟

 2. این چیه آخه من تو یه محله دیگه دعوام شد من تنها اونا ۶ تا بودن کتک خوردن بعدش شکایت کردن نامردا هم دیه دادم هم ۱ سال زندانشم کشیدم خب شمایی ک ادعاتون میشه شکایت نکنید مرد باشید

 3. سلام. من ساکن اصفهانم، در اصفهان تصادف کردم،،راننده مقصر ساکن ایذه هست.
  بزای مطالبه افت قیمت خودرو و هزینه دادرسی میگن باید برم شورای حل اختلاف محل سکونت مقصر.
  دلیل این کار‌چیست؟
  چرا نمیشود در‌محل سکونت زیان دیده که‌محل تصادف هم هست موضوع رسیدگی شود؟
  ممنون میشم جواب بدین

 4. سلام آیا کسی که به دلیل مرورزمان درپرونده جعل سند عادی قرارموقوفی تعقیب گرفته میتواند ادعای خسارت دادرسی را ازطرف مقابل نماید.

 5. شخصی با ماشین تیبا ازپشت به سپرعقب سمندمن برخورد.وبجای ۱۱۰ زنگ زده به رفیق یاآشنا در راهور گذارش پلیس عدم توجه تیبا را عدم توجه سمندداده بنده ازحقم گذشتم ولی تیبا باگذارش پلیس بلعکس که کارشناس بیمه متخلف تیبابوده خسارت پرداخت نگرده.با تآیید۳‌ کارشناس که تیبا مقصربوده.یکسال ماشین من توقیف شده ازحسابم ۵میلیون ب داشت شده.شکایت گردم.حل اختلاف ۲۴تهران.اختلاف سازه هنوز رسیدگی نشده ماشین به رآی بناحق فرسوده شده.با قانون چگونه کنار بیایم؟

 6. سال۱۳۹۰ یک ماشین سمندازنمایشگاه خریدم.وکالت تعویض پلاک دادندکارشناس تعویض پلاک متوجه سرقتی بودن ماشین اعلام گرده ۱۸میلیون ارزش سمندپرداخت شده.با تحویل به آگاهی شاهپور مبلغ مستردنگردیده.هنوز هم به حقم نرسیدم.سه مورد با جماعت کارمند موردورشکستگی قرارگرفتم.یعنی با قوانین ایران اسلامی عدالت خواهی فقط شعار و اعاده حیثیت جواب میده؟ .تکراری نمی‌باشد.)(خریداری میباشد(

 7. سلام. عزیزم.وقتی ۱۳۹۰ آپارتمان خریداریت هرمتر مربع یک میلیون تومان که بافرم ارزشیابی ملک با تآیید کارشناس املاک تآیید گردی

  اگه برای قاضی توضیح دادی.زندانیت گردن..سواد نمی‌خواهد مسخره ات گردن..سه بار زندانیت گردن که حقت را بخورن .بیچاره مگر
  نمیدونی..کاری که به دادگاه بکشه حقت ضایع میشه..آدرس علیرضا حق پرست که ۱۲ سال مجهول المکان بوده..سربرگه دادگاه
  جعل هست.اونها طرف فرستادن دزدی وگرنه اجاره نامه که یکماه نشده متواری شدن علیرضا حق پرست دیگه با تآیید شورای محل واملاک مرکزی کلاهبرداری
  واضح را نمی بینند؟بیچاره میشی.سکته سوم حقت را‌میدند.؟ ؟؟

 8. سال ۱۳۹۰آپارتمان فرسوده خریدم.جهت بازسازی وفروش.با پرداخت ارزش ملک .بجای مبایعه نامه اجاره‌ نامه جعلی داده با فروش مال غیر گرده.آدرس مشخصات جعلی
  بااملاک توانی ومتواری شدند؟؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا