قوانین و مقررات

دعوای موجر و مستاجر | بررسی اختلافات موجر و مستاجر در پایان مدت

دعوای موجر و مستاجر به کجا ختم می شود؟ برخی از اختلافات مبتلابه موجر و مستاجر در پایان مدت اجاره را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

پس ندادن ودیعه و دعوای موجر و مستاجر

ملکی که اجاره می‌شود در دست مستاجر امانت است و اگر خسارتی به آن وارد شود مستاجر مسئول نیست مگر اینکه تقصیر کرده باشد.

دعوای موجر و مستاجر – ممکن است موجر بخواهد خسارت‌های وارد شده به ملک را خودش از میزان پول ودیعه داده شده کم کند. علاوه بر این موارد دیگری نیز وجود دارد که گاهی موجر حاضر نمی‌شود ودیعه مستاجر را به او برگرداند. اگر به هر دلیلی صاحبخانه دربازگرداندن مبلغ رهن به مستاجر کوتاهی کند مستاجر از این حق برخوردار است که از طریق تقدیم دادخواست به مراجع قضایی حقوق خود را مطالبه کند.

در صورتی که مبلغ رهن کمتر از پنج میلیون تومان باشد برای مطالبه آن به شورای حل اختلاف بروید و اگر بیشتر از آن باشد می‌توانید در دادگاه اقامه دعوا کنید. منظور از ودیعه مبلغی است که مستاجر در ابتدای قرارداد اجاره به موجر می‌دهد. در عرف اسامی‌مختلفی برای آن وجود دارد. بعضی به آن قرض‌الحسنه می‌گویند، بعضی آن را رهن می‌نامند و برخی اسم ودیعه روی آن می‌گذارند. به نظر می‌رسد ماهیت این عمل به ودیعه نزدیک‌تر باشد. این مبلغ عملا نقش تضمینی را بازی می‌کند که از سوی مستاجر به موجر داده می‌شود.

به صورت عرفی نیز چنین است که مستاجر تا زمان پایان عقد قرارداد حق مطالبه‌ مبلغی را که به عنوان رهن به موجر داده است را ندارد. بنابراین اگر زمان قرارداد به اتمام برسد مستاجر می‌تواند درخواست پس گرفتن وجه داده شده به عنوان رهن را داشته باشد. اما ممکن است موجر از برگرداندن این مبلغ خودداری کند. در این صورت چه باید کرد؟

دعوای موجر و مستاجر

اما موضوع دیگری که در کنار بررسی دعوای مطالبه مبلغ ودیعه قابلیت بررسی دارد این است که با تاخیر موجر در برگرداندن ودیعه به مستاجر خسارت وارد می‌شود. آیا این خسارت را هم می‌توان مطالبه کرد؟ پاسخ مثبت است اما دریافت خسارت وارد شده به مستاجر به دلیل تاخیر در بازگرداندن مبلغ رهن شرایطی دارد که در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است و تشخیص میزان خسارت وارده از طریق موجر به مستاجر طبق شاخص بانک مرکزی است و در این مورد به‌خصوص پای کارشناس به میان نمی‌آید.شرایط گرفتن این خسارت به این ترتیب است: اولا طلبکار باید استحقاق دریافت خسارت را داشته باشد و باید به صورت کتبی و از طریق تقدیم اظهارنامه، نامه یا به روش دیگری که بعدا بتوان ثابت کرد آن مطالبه کند. زمانی که مستاجر طلب خسارت می‌کند اگر موجر تمکین مالی نداشته باشد خسارت به مستاجر تعلق نمی‌گیرد. اما اگر خسارت وارده مستند به چک باشد از تاریخ سررسید چک آن مبلغ طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌شود.

با توجه به مفاد ماده 501 قانون مدنی که می‌گوید: «موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.»

پایان مدت اجاره

دعوای موجر و مستاجر

دعوای موجر و مستاجر و پایان مدت. در اثر عقد اجاره مالکیت منفعت به صورت موقت برای مستاجر ایجاد می‌شود؛ بنابراین بعد از پایان مدت اجاره مستاجر باید عین مستاجره را تخلیه کند و اگر در پایان اجاره مستاجر ملک را تخلیه نکند و به انتفاع خود ادامه دهد و دعوای موجر و مستاجر رخ دهد موجر نیز درخواست تخلیه نکند با توجه به مفاد ماده 501 قانون مدنی که می‌گوید: «موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.»

مستاجر را باید ماذون محسوب کرد نه غاصب و به استناد ماده 631 قانون مدنی مستاجر از تاریخ مطالبه مالک و امتناع مستاجر، متصرف در حکم غاصب شناخته می‌شود قبل از درخواست تخلیه که معمولا با اظهارنامه صورت می‌گیرد، مستاجر را باید امین دانست.

بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجر قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نیست مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف، مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.

بنابراین قبل از مطالبه مالک مستاجر در حکم امین است و ضامن نقص و عیبی که از تعدی و تفریط او ناشی نشده نیست و در صورتی باید اجرت‌المثل بپردازد که استیفای منفعت کرده باشد؛ در صورتی که پس از مطالبه مالک و عدم تخلیه مستاجر در حکم غاصب است و ضامن عین و منافع تلف شده محسوب می‌شود؛ اما در هر دو حالت موجر حق ندارد راسا و بدون دستور یا حکم قضایی تخلیه کند یا برای مستاجر ایجاد مزاحمت کند.

دعوای مزاحمت

دعوای موجر و مستاجر

به موجب ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون آنکه مال را از تصرف او خارج کرده باشد و مطابق ماده 159 همان قانون، دعوی ممانعت از حق عبارت است از دعوای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

بنابراین رای دادگاه تجدیدنظر استان از این حیث که عمل متهم را (قفل کردن در ورودی) هم مزاحمت و هم ممانعت از حق تشخیص داده است، صحیح نیست. این نظر که تصمیم دادگاه تجدیدنظر در نقض رای دادگاه بدوی صحیح نیست در نتیجه موجه است ولی اقدام موجر مبنی بر قفل کردن مورد اجاره نه ممانعت از حق است و نه مزاحمت؛ زیرا این دو موضوع تعاریف جداگانه‌ای از عمل مرتکب دارند.

اقدام موجر مصداق بارز تصرف عدوانی است؛ زیرا تصرف عدوانی ادعای متصرف سابق است مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌کند.

دعوای موجر و مستاجر

بر این اساس شاکی (مستاجر) باید مبادرت به طرح شکایت تصرف عدوانی علیه موجر می کرد یا دعوی رفع تصرف عدوانی از محکمه حقوقی مطرح می‌کرد.

بنابراین طرح شکایت ممانعت از حق و مزاحمت از سوی شاکی صحیح نیست و تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر برائت متهم نیز وجهه قانونی ندارد؛ بلکه دادگاه باید به لحاظ طرح نشدن شکایت مناسب از سوی شاکی، قرار منع تعقیب متهم را صادر می‌کرد؛ چراکه عمل مرتکب بنا بر تعاریف ممانعت از حق و مزاحمت و تصرف عدوانی منطبق با ممانعت از حق و مزاحمت نبوده و شکایت تصرف عدوانی نیز مطرح نشده است.

دعوای موجر و مستاجر– به موجب ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون آنکه مال را از تصرف او خارج کرده باشد.

رای دادگاه تجدیدنظر نیز به نظر صحیح نمی‌رسد؛ زیرا موضوع شکایت را صحیح دانسته و به دو جهت ممانعت از حق و مزاحمت مبادرت به صدور رای کرده است که اولا محکومیت متهم به دو عنوان اتهامی صحیح نیست و ثانیا موضوع شکایت با عمل مرتکب منطبق نبوده است.

صدور رفع تجاوز

چنانچه به هر علت از جمله عدم احراز سوءنیت متهم از اتهام تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق تبرئه شود موردی برای صدور رفع تجاوز نیست و موضوع به یک امر حقوقی تبدیل می‌شود که ذی‌نفع باید مطابق مقررات حاکم از جمله آیین دادرسی مدنی اقدام کند.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۷ رای

‫104 دیدگاه ها

 1. ایا میشه ازصاحبخونه ای که خونه اش رانگ نمی کنه شکایت کرد باتوجه به این که مقدازیادی ازمااجاره خونه میگیره پول پیش 40 میلیون وماهی دو میلیون ودویست هزارتومان میگیره چه کاربایدکرد.

  1. در ضمن قرارداد اجاره نمیتوانید ایشان را ملزم کنید و فقط قبل آن باید به ایشان اعلام میکردید. لذا اگر ایشان رضایت داشته باشند رنگ میکنند و در غیر این صورت شما میتوانید قرارداد را تمدید نکنید.

   1. سلام. موجر بنده بنا به درخواست خودم مبلغی از ودیعه را برگردانده 150میلیون از 230میلیون و هنوز 80 تومن باقیمانده، تا اول مرداد هم وقت دارم، آیا میتونه ادعا کنه چون مبلغی رو پرداختم باید اجاره پرداخت کنید تا تسویه کامل؟

   2. سلام من منزلی را اجاره کردم اگر در استخر ساختمان اسیبی به کسی وارد شود خسارتش با صاحبخانه هست؟

 2. سلام یک باب مغازه تجاری رو یک ساله قرارداد بستیم ب دلیل مشکلاتی از موجر درخواست تسویه و فسخ قرارداد کردیم ۱۰ ماهه ک مغازه درحال فعالیت بوده و ۲ ماه مونده ب تموم شدن قرار داد .۳۰ میلیون رهن دادیم ۴ میلیون اجاره.میخواستم بپرسم این دوماهی ک مونده رو باید کرایه رو پرداخت کنیم یانه ممنون میشم راهنماییم کنید

   1. سلام مدت اجاره تمام شده و ما از خانه رفتیم ولی صاحبخانه مبلغ دو میلیون از پول ودیعه را نگه داشته و الان یک لیست دقیقا به مبلغ دو میلیون فرستاده که در واقع پول تعمیرات است و ربطی به ما ندارد میشود برای بازپس گیری راهنمایی کنید.

  1. عزیزم باید در ابتدا در قرار داد شرایط ذکر شده باشد غیر از این باشد باید دادخواست به دادگاه بدید که آیا قصوری از موجر سر زده یا نه ولی شما چون قرارداد دارید حتما باید پول تمام یک سال رو بپردازید حق شکایت هم دارید اگر دادگاه برای شما نفعی صادر کند یعنی کوتاهی موجر و ….

 3. با سلام
  من با صاحبخونه به مشگل بر خوردیم میخواستم کمکم کنید
  یه ماه تا آخر قراردادمون مونده و به تفاهم نرسیدیم برای تمدید . من الان به ایشون میگم که یه مبلغی به من بده تا من دنبال خونه بگردم و تخلیه کنم ایشون میگه من اول باید خونه رو به شخص دیگری اجاره بدم و بعد مبلغی که از مستجر جدید میگیره رو به من بده من هم نمیتوانم هر روز هر کسی رو به داخل خونه راه بدم تا خونه رو ببینن الان من باید چکار کنم ممنون میشم اگه راهنماییم کنید

   1. عجب راهکاری دادی استاد. خونه رو بدون گرفتن ودیعه تخلیه کنه؟ مگه داریم طه همچین چیزی؟ تو وکیل نیستی، خودت یاغی هستی

    1. یاغی تویی که نمیدونی قانون چی گفته تا تخلیه و‌تحویل کلید انجام نشه هیچ حقی بر گردن موجر نیست برای پرداخت حتی یک ریال از ودیعه بقیه چیزهام که میگن عرفه و‌از این مزخرفات در واقع قانون نیست و‌خیلی از موجرها اگه بدونن قانون صراحتا چی گفته عمرا تا تخلیه کامل و اخذ کلید ریالی پول پس نمیدن

     1. جالبه ، باید در گینس ثبت کنند اون مستاجر وقتی پولی نداره خونه بگیره و موجر زالو پولش رو نمیده مستاجر کجا بایذ زندگی کنه ؟ زیر پل ، جلو شهرداری ، جلو فرمانداری ، جلو استانداری کجا باید خانوادشو ببره وقتی پولی نداره ؟

    2. من الان خونه کلید تحویل دادم زندگیم فلج شده بقران اقایون خانوما تا پولتون نگرفتید ن قولنامه بدید ن خونه کلید تحویل بدید

  1. محسن جان خواهش می کنم زور نگو اون مالک پول نداره که به تو بده شما هم که نمی خواهی همکاری کنی تو چه مستاجری هستی که میگی هر کسی رو به داخل خونه راه نمی دم والله خانم ها این حرف را نمی زنند از شما بعیده به نظر من بهتر همکاری کنی خونه کرایه بره تو هم به پولت برسی – سلامت و تندرست باشی

 4. باعرض سلام بنده موجر هستم و مستاجر بنده بعد از ۳سال اقامت در آپارتمان من،در و دیوار و کمد را تخریب و با آسیب شدید به رنگ دیوارها خانه رو به من میخواهد تحویل دهد ولی من بخاطر خسارات به خانه ام میخواهم از ودیعه کم کنم ولی ایشان زیر بار نمیرود و حتی مرا تهدید به دعوا میکند این وسط تکلیف چیست

  1. دقیقاً راست میگه منم از بهمن ۱۴۰۱کلید تحویل دادم تاحالا50تومن از پولمو موجر پرداخت نمیکنه ومیگه برو شکایت کن که پولتو بدم ومن برای خونه جدید50تومن
   پل سود گرفتن ماهی5تومن دارم سود میدم والان7ماهه که هرروز توی دادگاه هستم بغیر از این 2میلیون هزینه دادرسی و ایاب و ذهاب به دادگاه ومرخصی ازکار،معطلی،وهزارویک بدبختی دارم که هنوز دادگاه نفرستادن دنبالش

 5. سلام وقت بخیر

  ببخشید مستاجر بنده کولرگازی رو خراب کرده
  هزینه تعمیرات به عهده کیست

  ضمنا هزینه سرویس کولر گازی* در صورت نیاز به عهده کیست
  با تشکر

  * مستاجر فعلی صاحب خانه قبلی است و خانه را از مستاجر فعلی خریداری کردم

  ایشان مدعی است که کولر نیاز به سرویس سالیانه دارد و هزینه به عهده موجر یعنی بنده است در صورتی که بنده کولر را سالم و روشن در حال خنک کردن به ایشان) به عنوان مستاجر) تحویل دادم
  با تشکر

  1. در صورتیکه مرتکب تعدی و تفریط شده باشند ملزم به جبران خسارت هستند در غیر این صورت با موجر است.

 6. با سلام.من با مستاجر مشکل پیدا کردم!به خاطر کشیدن سیگار زیاد و مواد صنعتی!وندادن اجاره!لطفا راهنمایی کنید …..هنوز مدت قرار دادش تموم نشده……

   1. سلام وقت بخیر ما خونه رو تخلیه کردیم ولی کلیدو ندادیم به صاحبخونه ۱۱ میلیون داره پول الکی میگیره خونشم سالمه چن روز پیش با کتک خواهر کوچیکم و مادرمو از خونه داشته بیرون میکرده میشه بگین اگه شکایت کنیم به جایی میرسه شکایتمون؟

 7. سلام من یه ملکی رو اجاره کردم دوازده روز از قراردادم میگذره ولی مستاجر قبلی حاضر به تخلیه نیست و گفته هروقت دلم بخواد تخلیه می کنم در حالی که سه ماه از قراردادش گذشته
  مالک هنگام قرارداد دوتا شاهد نداشته بنابراین نمیتونه قانونا حکم تخلیه رو بگیره چه راهی برای تخلیه باقی میمونه؟

  1. اگر شاهد نداشته باشد دستور تخلیه نمیتواند بگیرد ولی میتواند برای گرفتن حکم تخلیه اقدام کند.

 8. سلام شیر زادی هستم مدت نه ماهه خانه ام را دادم اجاره ومستجر اجاره پرداخت نمی کند از منزل برای نگهداری چند سگ ومرغ خروس استفاده می کند وا اجازه بازدید هم نمی دهد در ضمن در حیاط خانه سه تا درخت گردو سیب انگور 17ساله هست مه در قولنامه هیچی ننوشته شده تورا رهنمایم کنید

  1. با توجه به این موارد میتوانید حکم تخلیه بگیرید و باید با وکیل متخصص به صورت حضوری مشورت کنید.

 9. ما ملکی را اجاره نمودیم این ملک با شکایت همسر صاحب خانه به مزایده گزاشته شد و شخصی انرا خرید و در این میان به شخصی دیگر با تنظیم قولنامه فروخت و بما گفت پول ودیعه شما دست خریدار جدید است. ما با خریدار جدید اجارنامه تنظیم کردیم.حال بین دونفر مشکل پیش امده و معامله انها میخواهد فسخ گردد.تکلیف اجارنامه ما چه میشود؟
  برنده مزایده هنوز سند بنامش نهورده است

  1. شما اگر از قضیه خرید و فروش اطلاعی ندارید منتظر بمانید و اگر کسی برای خلع ید شما اقدام کرد باید ودیعه شما را پرداخت کند.

 10. سلام آپارتمانی را ۴ماه پیش اجاره کردیم با این فرض که سیستم سرمایشی و استخر دارد ولیکن الان با گذشت این مدت هنوز راه اندازی نشده،الان چطور میتونیم ادعای خسارت کنیم از مالک؟

  1. من چند ملک دارم و متاسفانه بعضا مستاجرها در اواخر مدت اجاره ، چند ماه را اجاره نمیدهند و میگویند از مبلغ رهن کسر کنید ،چطور میشود مانع این ضرر شد ؟ و آیا میشود بابت هر مبلغی که از رهن کسر میشود معادل آن به اجاره اضافه کرد ؟

   1. سلام. خانه ای اجاره کردیم اما در قرار داد ذکر نکردیم که خسارت بعداز تموم شدن قرارداد از صاحب خونه بگیریم. صاحب خونه میگه مستاجر بیارم پول به شما بدم. 7 ماهه که کسی خونه شو پسند نکرده. لطفا راهنمایی کنید

   2. موقع قرارداد وجه التزام بذار مثلا هر روز تاخیر در پرداخت کرایه ماهی دویست هزارتومن علاوه بر مبلغ کرایه از ودیعه کسر میشود مستاجری هم که اعتراض کرد قطعا ریگی به کفشش هست همونجا بیخیال قرارداد نوشتن باهاش باش که ضرر نکنی

 11. سلام.من خونهای را اجاره کرده که چندین وراث داشته ایا حکم نخلیه بگیرن بنا به شکایت یکی از وراث میتونن من را بیرون کنن.در صورتیکه بنده اطلاعی نداشتم و 12 سال هست خرج این خونه کلنگی کردم و الان که قشنگ شده یکی از وراث شکایت کرده

  1. در صورتیکه بدون اذن وراث دیگر ملک مشاعی را اجاره داده باشند وراث دیگر میتوانند خلع ید از ملک مشاع بگیرند.

   1. سلام مستاجر هستم و مالک قرارداد دستی نوشتیم موعد من تمام شده ولی مالک هنوز پول پیش مرا نداده ایا این مدتی که هستم به مالک اجاره بدم یا نه در قرارداد هیچ گونه ذکری نشده در مورد تخلیه

 12. سلام فرد خانه ای که با کلاه برداری بدست اورده پنج ساله به من اجاره داده حالا صاحبخانه اصلی خلع ید گرفته طرف من هم فراری من پول ودیعه را میتونم از صاحب خانه بگیرم

 13. با سلام قرارداد بنده ۱۵ روزه تموم شده و بنده با صاحبخونه برای سال آینده به توافق شفاهی رسیدم ولی الان برای تنظیم قرارداد زده زیر همه چیز که من توافق رو قبول دارم طبق قانون بنده چقدر زمان دارم برای پیدا کردن یه جای جدید …؟؟؟

 14. سلام خونه ای خریدم
  صاحب خانه قبلی خانه رو در بنگاه قولنامه کرده
  ولی نرفته امضا کنه
  الان اگه سند بنام من بشه
  میتونم مستاجره جواب کنم

 15. با سلام ، پارسال خانه ای فروختم و از خریدار همان خانه را رهن کردم و نشستم همزمان با فروش خانه ام خانه دیگری خریدم ولی بعد از سه ماه توانستم خانه جدید را اجاره بدهم . الان بعد از گذشت یک سال صاحبخانه خانه ای که در آن رهن نشستم خواهان تخلیه خانه است در صورتیکه خانه جدید من هنوز تا زمان تخلیه اش سه ماه مانده است ولی صاحبخانه با فرستادن پیامی گفته است که بابت تاخیر یک ماه در تخلیه مبلغ یک میلیون تومان از پول پیش کم میکند و بابت دو ماه دیگر هر روز ۱۵۰ هزار تومان از پول پیش کم میکند ، میخواستم ببینم آیا مجاز به انجام چنین کاری هست یا نه در صورتی که ما به او پیشنهاد پرداخت وجه بابت سه ماه دیر کرد تخلیه داده یم. اگر میشود لطف کنید و پاسخ بدهید

 16. با سلام،
  خونه من در تهران هست و دوتا مستعجر دارم،که قرارداد شون هر سال دستی نوشته و تمدید میشه.بدونه اینکه قراردادشون در جای ثبت یا پیش مشاور املاکی قید بشه.سوال من این هست ،که من میتونم از دستشون شکایت بکنم که کرایه خونه رو به حساب من واریز و در صورت اینکه باهشون از نظر اجاره و تمام شدن قرارداد ،از دستشون شکایت بکنم؟چونکه خودم خارج از کشور اقامت میکنم.و وکالت به برادارم دادم ، و قبل از این این دو مستعجر ماهانه کرایه خونه رو که یکی از بستگان طبقه سو م نشسته بودن به اون و با اون قرارداد میبستند،فقط چیزی که هست.وکیل که گرفتیم بابت این موضوع .وکیل میگه شماره شناسنامه و اطلاعات شخصی مستعجر رو باید داشته باشم که بتونم اخطار بفرستم.با اینکه آدرس منزل و نام ونام خانوادگی رو هم داریم.وکیل ما میگن بدونه شماره شناسنامه و تولد نمیشه اخطار فرستاد.چونکه قراردادی که بسته میشد بین مستعجر و یکی از بستگان که اونم طبقه سوم بود.من هیچ کوپی از قراداد نامه که بینشون بسته شد ندارم.و فامیل رو هم دسترسی بهش ندارم رفته از خونه من.آیا این درست هست که بدونه شماره شناسنامه یا تاریخ تولد .نمیشه اخطار فرستاد؟تنها چیزی که دارم نام و نام خانوادگی مستعجر هست ،آدرس هم خونه من هست که این دو مستعجر فعلا نشسته اند.
  ممنون 🙏🏼🙏🏼

 17. با سلام،
  خونه من در تهران هست و دوتا مستعجر دارم،که قرارداد شون هر سال دستی نوشته و تمدید میشه.بدونه اینکه قراردادشون در جای ثبت یا پیش مشاور املاکی قید بشه.سوال من این هست ،که من میتونم از دستشون شکایت بکنم که کرایه خونه رو به حساب من واریز و در صورت اینکه باهشون از نظر اجاره و تمام شدن قرارداد ،از دستشون شکایت بکنم؟چونکه خودم خارج از کشور اقامت میکنم.و وکالت به برادارم دادم ، و قبل از این این دو مستعجر ماهانه کرایه خونه رو که یکی از بستگان طبقه سو م نشسته بودن به اون و با اون قرارداد میبستند،فقط چیزی که هست.وکیل که گرفتیم بابت این موضوع .وکیل میگه شماره شناسنامه و اطلاعات شخصی مستعجر رو باید داشته باشم که بتونم اخطار بفرستم.با اینکه آدرس منزل و نام ونام خانوادگی رو هم داریم.وکیل ما میگن بدونه شماره شناسنامه و تولد نمیشه اخطار فرستاد.چونکه قراردادی که بسته میشد بین مستعجر و یکی از بستگان که اونم طبقه سوم بود.من هیچ کوپی از قراداد نامه که بینشون بسته شد ندارم.و فامیل رو هم دسترسی بهش ندارم رفته از خونه من.آیا این درست هست که بدونه شماره شناسنامه یا تاریخ تولد .نمیشه اخطار فرستاد؟تنها چیزی که دارم نام و نام خانوادگی مستعجر هست ،آدرس هم خونه من هست که این دو مستعجر فعلا نشسته اند.
  ممنون 🙏🏼🙏🏼

 18. سلام من مستاجر هستم تازه یک ماهه به خونه ایی نقل مکان کردم که درب مجزا داره صاحب خونم راهش از ما جداست ولی مرتب بدون اجازه کلید میندازه میاد تو حیاط ما وقتی بهش گفتیم که نباید اینکارو بکنه میگه حیاطم چون درخت میوه توشه مشترکه من هرچی بهشون گفتم که باید قبل از اومدن داخل حیاط زنگ بزنید و اعلام ورود کنید اصلا گوش نمیدن من باید چیکار کنم و به کجا مراجعه کنم با مشاور املاکم حرف زدیم فایده ایی نداشته

 19. سلام من مستاجر هستم بعد از تخلیه خونه قفل در که خودم پول دادم رو برداشتم اما صاحب خانه میگوید مال من است و الان میگوید باید 300 هزار تومن پول بدهم و اینکه خود صاحب خانه نیامد برای دیدن ملک
  و کسی را فرستاد و اون آقا اینو گفت حالا من چی کار کنم

  1. در حضور بنگاه باید صورت جلسه تنظیم شود و اگر قفل متعلق به شما است میتوانید آن را بردارید.

 20. با سلام . پنج سال پیش در بنگاه خانه ام را رهن دادم . 28.8.93 سال بعد خودمان پشت برگه کاغذی قرار داد راتمدید کردند ولی اینبار به اخر مرداد ماه رساندیم و بعد از چهار سال دیگه قرار داد را روی کاغذ تمدید کردیم و مدت اخرین تخلیه اخر مرداد98شد یک ماه پیش به مستاجرم گفتم خانه را می خواهم اجاره بدهم وایشان گفتند من بلند میشوم.من هم خانه را به فرد دیگری در بنگاه اجاره دادم اما ایشان به بنگاه رفتند وبا عصبانیت گفتند من خانه را خالی نمی کنم و تا چند ماه دیگر می نشینم . بنگاه هم حق فسخ دو طرف که یک میلیون بود از من گرفت . ایا من می توانم حق فسخ بنگاه را موقع تخلیه از رهن ایشان کم کنم و بقیه خسارت های دیگر مثل خالی مانده منزل من در زمستان و.. لطفا راهنمایی کنید.

 21. با سلام بنده مستاجر میباشم روز آخر قرارداد یکی از پریزهای ساختمان که مربوط به آبگرمکن میباشد اتصال کرده و سیم کشی ساختمان سوخته که باید در بعضی نقاط تعویض بشه و موجر ودیعه بنده رو نمیده هزینه تعمیر با مستاجر میشه یا موجر لطفا راهنماییم کنید

  1. سلام من یک خونه نوساز یکساله باتمام وسایل آکبند کابینت آبگرمکن شیرآلات و دیوارهای تمیز تحویل مستاجر دادیم بعداز دوسال که خونه رو تخلیه کرده دیوارها خراب آبگرمکن زنگ زده و پوسیده درها خرابشده .و گردن نمیگیره الان من حق دارم پول تعمیرات رو ازشون کم کنم یا؟؟

 22. عرض سلام و خسته نباشید
  بنده ملکی صنعتی رو به مدت یک سال اجاره نموده ام. صاحب ملک در صورتی ک کرایه اش حتی دو روز عقب بیافته برق ملک را از کنتر قطع میکنه سوالم اینه ک ایا راه قانونی هست که بشه جلوی این کارش رو بگیرم؟

 23. سلام بنده آپارتمانی را شصت میلیون تومان رهن کردم و یک ماه قبل از قرارداد یک سوم یعنی بیست میلیون تومن از صاحبخانه گرفتم تا بابت بیعانه ب صاحبخانه دادن الان که تخلیه کردم صاحبخانه مبلغ ششصد و سی هزار تومان بابت اون بیست میلیونی که داده کم کرده بعنوان اجاره بها بنده بیشتر از پانزده سال مستاجرم ولی چنین چیزی ندیدم آیا شکایت کنم طلبم قابل وصول هست با تشکر

  1. سلام برایم خیلی مفید بود خودمم سوالی از شما دارم،۳۱تیر قرارداد مستاجرم تمام شده از انجایی که خودم مستاجر هستم وازش
   میخوام استفاده کنم یکماه زودتر اعلام کردم متاسفانه الان ۱۹مرداد هنوز اقدامی نکرده البته توی قرداد ذکر شده که در صورت تحویل ندادن خونه روز ۳۰تومن جریمه میشه نمیدونم از چه راه قانونی ایشونو بلند کنم

 24. سلام
  خانه ای را اجاره کرده ام ، در هنگام تخلیه یه مقوا یک وجب از کاغذ دیواری جلوی دری دستشویی پاره شده است. صاحبخانه تقاضای کاغذ دیواری نو کرده است. چون میگه از این مدل دیگر نیست تا تعمیر بشه باید کل کاغذ دیواری این دیوار چند متری عوض بشه. آیا باید قبول کنم. متشکر

 25. سلام من پارسال خونه رهن کردم و قرار شد که کابینت بزنیم و خونه رو رنگ کنیم و سال بعد هزینه اینها رو تو قولنامه به عنوان پول پیش اضافه کنیم و همه این حرفها رو در واتساپ باهم زدیم و هیچ چیزی کتبی نشد الان بعد از گذشت هفت ماه حالا که خونه بازسازی شده صاحبخونه میگه باید بلند شیم و هزینه ها رو نمیخواد پرداخت کنه و میگه کابینت و بکنید ببرید حالا ما باید چیکار کنیم ؟؟

 26. سلام
  سال پیش ما منزلی را اجاره کردیم که هنوز در مراحل انتهای ساخت بود و انشعابات نداشت و مالک به ما قول داد دوماه دیگه آب و برق و گاز میاد تو قولنامه هم قید شده با این امکانات ولی بعد از گذشت یک سال و دوماه هنوز انشعابی نیومده و اوضاع نابسامانی داره اینجا ما چندین بار خواستیم بریم ولی هربار یا مالک جواب تلفن مارو نداد یا اگر هم داد حاضر نشد رهن الوجه رو بده و ما بریم الان که سال ما تموم شده اومده میگه یا برید یا دوبرابر باید رهنو اضافه کنید وگرنه حکم تخلیه میگیرم و خسارت!!!
  الان ما باید چیکار کنیم؟!
  اول مالک بره شکایت بهتره یا ما؟!
  خسارت میشه گرفت یا نه؟!
  لطفاً کامل جواب بدین من هیچ وقت تا بحال شکایت نکردم واصلا نمیدونم کجا باید برم!!!

 27. با سلام .بنده مستاجر بودم ی جایی ک موقع تحویل دادن خونه .شخص موجر اومدن و خونه رو تحویل گرفتن .مبلغ ۶۰۰ هزار تومن از ودیعه رو نگه داشتن واس اب و برق و گاز …تا اون موقع تسویه کنن ‌..و مبلغ یک میلیون هم بابت خسارت از من گرفتن بابت از رنگ و رو رفتن شیرالات .ک موقع تعویض بقیه پولو و شیرالات قبلی رو تحویل بدن …اما الان اومدن سینگ ظرف شویی و اینا هم تعویض کردن و گفتن شما خسارت زدین …الان پول بالا کشیدن و نمیدن تازه میگن بدهکارم هسین …الان من از کجا باید پیگیری کنم .با این ک قرارداد نوشتیم و امضا هم کردیم موقع تحویل دادن خونه ….

 28. باسلام من مستاجرهستم من هنوزوقت قراردادم تموم نشده بودموجرخونه راقولنامه کرده بودومستاجراساس اورده بوددرصورتی که۱۵روزدیگرووقت داشتیم اساسش رااورددرمنزلمون من هم جایی راگرفتم ک گفته یکم بایذاساس بیاریدمن هم قراردادم بیستم تموم میشه واون مستاجره ازهفتم اساسش رواوردخونمون بعضی وسایلمونم شکست وقتی اساس اوردن حالاچکارکنم من این ده روز روکجاببرم ا ساسموچکاربایدکنم

 29. سلام.لطفا راهنمایی بفرمایید که آیا موجر میتواند از پول رهن هزینه ای بابت پول قبوض یا سرویس کولر و از این نوع هزینه ها کم کند یا خیر؟

 30. سلام.من از مستاجر شکایت کرده ام . اگر مستاجر تو جلسه رسیدگی غایب باشه تکلیف چیست.و حدود چقدر زمان می برد تا حکم تخلیه را گرفت

  1. سلام وقت بخیر
   ممنون میشم راهنمایی کنید
   صاحبخانه از ۳ ماه مانده به پایان قرارداد هروز گفت زودتر منزل رو خالی کنید احتیاج دارم پولتون آمادست، ما ۲ ماه زودتر خالی کردیم ولی صاحبخانه میگه پول الان ندارم و من نگفتم خالی کنید در صورتی که من ازش پیامک دارم و موجود هست. الان هم صاحبخانه جدید منتظر پول بندست. سپاسگزارم

 31. سلام ما ۴سال در یک خونه مستاجریم و صاحب خونه ۲سال پیش فوت کردن و خونه رو به اسم وکیلشون کردن بعد خانواده اون اقا از وکیل شکایت کردن و الان چند ساله همش در حال دادگاه رفتن .قرار داد ماهم ۱ساله تموم شده اما نشستیم .چندوقته با خانواده صاحبخونه به مشکل خوردیم ایا اونا میتونن حکم تخلیه بگیرن؟؟؟در صورتی که هنوز معلوم نیس خونه ماله کی میشه ممنون میشم جواب بدید

 32. سلام ما تو خونه ای ۴سال مستاجریم و صاحبخونه ۲سال پیش فوت کردن و قبل از فوتشون خونه رو به اسم وکیلشون کردن بعد خانواده اون اقا از وکیل شکایت کردن و الان چند ساله درگیر دادگاه رفتن و این چیزان .ما بعد از فوت اون اقا با وکیل تمدید کردیم اما الان یک ساله تموم شده قرارداد و نشستیم ما .چندوقته با خانواده صاحبخونه به مشکل برخوردیم ایا اونا میتونن حکم تخلیه بگیرن؟در صورتی که هنوز معلوم نیس خونه به کی میرسه

 33. سلام
  اگر قرارداد من غیررسمی باشد یعنی کد رهگیری نداشته باشد و مستاجر هم پس ازاتمام قرارداد از تخلیه واحد خودداری کندمن میتوانم حکم تخلیه بگیریم؟

 34. سلام
  مغازه ای دارم که به داروخانه ای اجاره دادم وهرسال جهت تمدید با گرفتاری مواجه ام ومثلا اجاره 3میلیونه ایشان 2600واریزمیکنه وچندساله که قسم وقول میده که مابه تفاوت ها را بپردازه والان تخلیه کرده ورفته تکلیف تفاوت اجاره ها چیه .هم قراردادها موجوده وهم پرینت واریزیها لطفا راهنمایی کنید که ساده ترین راه وصول این مطالبات که چند سال تل انبار شده چیست .باتشکر فرهاد

 35. سلام من دوماه از قرار دادم گذشته و خانه جدید گرفتم ولی,صاحبخانه پول رهن رو نمیده و میخاد با بیشتر نگه داشتن من کرایه ازم بگیره و من نمیتونم تخلیه کنم چون رهن اون خونه رو هم کامل ندادم و هم دارم اونجا کرایه میدم هم اینجا و اگر دنبال شکایت برم خیلی طول میکشه چکار باید بکنم

 36. سلام
  من متاجر هستم و قرارداد دستی دارم و موعد قرارداد ما به اتمام رسیده و هنوز مالک پول پیش مرا نداده ایا این مدتی که نشستم اجاره بدهم یا خیر
  ممنون

 37. سلام چهارساله مستجر یک خانه هستیم که هرساله پکیج ان خراب میشود درست میکنیم وهزینه ان راخودمان میدهیم امسال که پمپش سوخته باید تعویض شود وهزینه ان بالاست وبرعهد صاحب خانه است قبول نمکند حالا نمیدانیم چه کنیم

  1. اگر قطعه مصرفی است مستاجر باید پرداخت کند. لذا میتوانید به شورای حل اختلاف مراجعه کنید.

 38. سلام مستاجر هستم و مالک قرارداد دستی نوشتیم موعد من تمام شده ولی مالک هنوز پول پیش مرا نداده ایا این مدتی که هستم به مالک اجاره بدم یا نه در قرارداد هیچ گونه ذکری نشده در مورد تخلیه

 39. سلام ما پارسال ی خونه ویلایی 100متری رو 50تومن رهن کردیم امسال شهریور صابخونه تلفنی به ما گفت 15تومن دیگه برا تمدید بدید ما پول رو بحسابشون ریختیم ولی چون گفتن تو شهر نیستن تو بنگاه قرار داد تمیدید نکردیم الان تو مهر اومده میگه 20تومن دیگه بدید یا تخلیه کنید با همسرم بحث کردن همسرم گفتن برو شکایت کن میخوام ببینم شکایت کنن حق با کی هست ؟؟؟ممنون میشم جواب بدید

 40. سلام من مالک هستم مستاجر بدون گفتن به من لوله ها رو میگه که درست کرده و پمپ درست کرده ولی هیچ رسیدی هم نداره
  الان که چند ماه از قرار دادش هم گذشته و خونه رو تخلیه کرده و کلید رو تحویل داده و پول پیشش هم گرفته ولی وقتی آمدم خونم دیدم قفل زده و میگه من ۹۰۰هزار تومن خرج کردم و پولم رو میخوام ما هم به پلیس شکایت کردیم الان میخوام بدونم تو شورای حل اختلاف کی مقصر میشه و باید چه مراحلی طی بشه؟

 41. سلام.من از موعد قرار دادم ۷ ماه مانده است.خانه ای که اجاره کردم از پارسال تو یکی از اتاق خوابها از خانه همسایه کناری نم زده و ما این را در حضور همان همسایه ب صاحب خانه گزارش دادیم و این نم روز به روز بیشتر میشد حالا صاحب خانه میگوید که شما من را دیر خبر کردید و ادعای خسارت از من را دارد آیا حرف او درست است در صورتی که اون نم هیچ ربطی ب خانه خودش ندارد و از خانه همسایه کناری است؟

 42. سلام من مستاجر هستم صاحبخانه موقع کرایه طبقه ای که خودش ساکن بود را به ما نشان داد که خوب بود و به هر دلیلی طبقه ای که ما قرار بود کرایه بکنیم را به ما نشان ندادو قرار داد بستیم و وقتی ما وسایلمان را آوردیم چیدیم تازه متوجه ایرادات خانه شدیم .پریزا خراب بود در ورودی شکسته شده بود و جلوی حمام در راهرو نشتی آب داشت و چند مورد دیگر.در این موقع من هم خونرو تخلیه کردم ده روز نشسته بودیم و الان یک ماه “ذشته مستاجر جدید پیدا نشده و پولمان دست موجر هستش.برای پس گرفتن پولمان چه باید کرد؟میگه مستاجر پیدا بشه پولتونو میدم.تا کی باید صبر کرد؟

 43. سلام وقتتون بخیر.
  مدت یکسال مستاجر بوده ام و در زمان اتمام مدت قرارداد با اینکه با موجر جهت تمدید و یا فسخ صحبت کرده ام و شرایط خودرا به ایشان توضیح داده ام که نمیتوانم برای سال آینده بر مبلغ رهن چیزی اضافه کنم اگر میخواهید رهن اضافه بگیرید من تخلیه میکنم ویا اگر راضی به همین مبلغ هستید سال آینده نیز همینجا بمونم ایشان گفتند مبلغ رهن ها بالا رفته ولی اگر توانستید بزارید روی رهن بزارید اگه نه بشینید (دقیقا حرف خودشون) من هم چون نداشتم که اضافه کنم به مبلغ رهن خواستم تمدید بشه و قرارداد جدید با همان مبلغ نوشته و امضا شود ولی ایشان میگفتند من نمیتونم بیام و نیستم و … تا اینکه سه ماه گذشت و ایشان با تماس تلفنی خواستند ملک را تا چند روز آینده تخلیه کنم در صورتی که من با حرفهای ایشان مطمن بودم که سال آینده نیز ساکن هستم با همان مبلغ رهن سال پیش.
  ولی ایشان با کلی حرف و قسم و آیه که خانه را فروخته ام و باید بلند شید مرا راضی و دنبال خانه گشتم و اجاره کردم ودر زمان تخلیه ایشان رسید حساب خود را بمن نشان دادند و گفتند کل پول رهن شما (مبلغ دوازده میلیون)آماده است خالی کردید برمیگردانم منم خانه را خالی کردم ابتدا در همان روز دو میلیون برگرداندن آن هم به درخواست من جهت دادن به رهن خانه جدیدم
  مبلغ 7500000 هم یک هفته بعد نقدا دادن. بعد هرروز با تماس تلفنی از ایشان خواستم مبلغ رهن مانده را بعد از کسر خسارات کم کنند و برگردانند چون کسری داشتم و هرروز به ایشان اعلام میکردم که اگه کسری بانک را جبران نکنم کلی ضرر میکنم.
  خسارت منزل ایشان 200 هزار تومن بابت دربی که خط افتاده بود در زمان اثاث کشی آنهم توسط کارگران خود ایشان ولی بعد هزینه پمپ آبی که اصلا من درجریان نبودم و تحویل نگرفته بودم را نیز خواستند که تعمیر آن را نیز به عهده گرفتم درصورتی که تعمیرکار هم گفت این پمپ چندساله کار نکرده و زمان باز کردن حتی از برق کشیده بوده ولی چون تحویل نگرفته بودم حرفم هم به جایی نمی رسید….از تیر ماه که خانه را خالی کردم هرروز و شب از ایشان خواستم خسارت را کم و مانده رهن را برگردانند ولی جواب تلفن و پیام و حتی حضوری هم نمی یامدند که حرف بزنیم.
  الان سه ماه از تخلیه گذشته و ایشان باز خسارت سه ماه که من در خانه ایشان بودم را نیز میخواهند کم کنند جواب ایشان هم این بود که خودشون نمی آیند برای جبران خسارت و پول دست من مانده تا خسارت جبران شه و برگردونم… در هر حال با بلد بودن قانون من را به بازی گرفته اند(در ضمن ایشان با مستاجرهای قبلی خود نیز همین کارها را کرده اند) میخواستم بدانم اگر شکایت کنم بهتر است یا هرچی میخواهند با خسارت تراشی کم کنند از رهن و هر موقع دلشان خواست برگردانند؟( چون قرارداد کتبی ندارم آیا حرفم به جایی میرسد از نظر قانونی یا خیر چون ایشان هم حرفی که میزنند که قراربوده مبلغ رهن را اضافه کنید و چون اینکار را نکردید من خواستم تخلیه کنم برای این حرف هم شاهدی ندارند…)
  من چه کاری انجام دهم که اولا ایشان با مستاجرهای بعد من اینکار را تکرار نکنند چون با بلد بودن قانون دارند مردم را تیغ میزنند.
  دوما من به پولم برسم اولین مورد برایم اولویت دارد چون قبل من هم افراد ضعیف از نظر مالی مستاجر ایشان بوده و با ترفند های مختلف از پول رهن کم کرده اند.
  ممنون میشم خواسته مرا در سایت قراردهید و اگر راهی هست راهنمایی کنید.
  مردم حتما در زمان اتمام قرارداد اظهارنامه درخواست رهن پر کنند و با سند و مدرک مطمن و تحویل گرفتن خانه به طور دقیق برایشان ایجاد خسارت نشود. تمدید قرارداد حتی اگر هزار تومن کم یا زیاد شد کتبی ودر بنگاه با حضور شاهد انجام بدهند. ممنون از مطالب خوبتون.

 44. باسلام مستاجر یگ سوم ودیعه راداده وکلید گرفته برای نقاشی واسباب آورده حالا گوشی رو جواب نمی ده می گه شرمنده نتونستم پول جور کنم کرایه هم نمی ده

 45. سلام و عرض ادب. آیا مستاجر میتواند مانع ورود مستاجر جدید و مشاور املاک به خانه شود برای بازدید؟ در حالی که به پایان قرارداد یک ماه مانده است، و به آنها گفته شده خانه را به بنگاه سپرده ایم.

 46. سلام.من مستاجر هستم.یک مغازه اجاره کردم کرایه دومیلیون تومان ولی بخاطر فرار مالیاتی قرارداد ماهی ششصد هزار نوشتن.قراردادم تمام شده توافق کردیم که تمدید کنیم.اما اجاره داده به شخص دیگری الان هم میگه تخلیه کن.وبه بهانه اینکه قرارداد پشت نویسی کنن .قرارداد ازم گرفته وپس نداد.ومن الان شرایط تخلیه را ندارم.چکارباید کنم.در ضمن مغازه به اسم یک برادر دیگه هست.یک برادر دیگه امضاکرده والان برادر بزرگه همه کاره شده ومیگه خالی کن مغازه را.

 47. سلام
  من مستأجر هستم و مهلت قولنامه تمام شده ، اما صاحب ملک حاضر نمیشه برای تمدید قرارداد مراجعه کنه . می خواستم بدونم الان که مهلت قولنامه تمام شده فاقد اعتبار هست یا خیر؟

 48. با سلام
  من یک ملک قولنامه کردم و بابت این قولنامه مبلغی پیش پرداخت به صاحب ملک پرداخت کردم بنا به دلایلی مجبور به فسخ قرارداد کردم صاحب ملک میگه به غیر از هزینه بنگاه باید تا زمانی که برای ملک مستجر جدید پیدا بشه روزانه مبلغ اجاره رو از پول که من پیش پرداخت کرده ام کسر میکنه و باقی مبلغ پیش پرداخت شده را زمانی به من میدهد که مستجر جدید برای ملک پیدا بشه میخواستم بدونم ایا این کار قانونی است

 49. با سلام.ما یه واحد آپارتمان رو اجاره کردیم که در قراداد آمده است تعداد 3 نفر اما ما الان شدیم 4 نفر و صاحب خانه میگه باید پاشید میخواستم بدونم تکلیف چیست؟ضرر و زیان چگونه است

 50. با سلام
  بنده مستاجرم و یک ماه و ده روز مانده به اتمام قراردادم و با توجه به مبلغ خیلی زیادی که صاحبخانه اعلام کرده ، برای تمدید به توافق نرسیده ایم، حال من به صاحبخانه ام گفتم یک سوم از پول پیش منو بده تا برم دنبال خونه بگردم، صاحبخانه گفت من 20 میلیون از 95 میلیون رو میدم، و بقیه اش رو زمان تخلیه میدم
  در صورتیکه من موقع عقد قرارداد اجاره 10 میلیون دادم و یک هفته بعد 50 میلیون و 30 میلیون هم قبل از دریافت خونه و زمان تحویل بقیه پول رو به صاحبخانه دادم
  حالا من چطور می تونم بخش بیشتری از پولم رو قبل از تخلیه بگیرم؟
  اگر صاحبخانه موافقت نکنه و من برم خونه دیگری رو رهن کنم و زمان تخلیه صاحبخانه قبلی پولم رو ندهد میتوانم خسارت بگیرم یا خیر
  لطفا راهنمایی بفرمایید- با تشکر از شما

 51. سلام
  مورد اجاره من یک هفته دیگر به پایان میرسه و من آماه تحویل ملک هستم ولی موجر میگه تا مستاجر جدید پیدا نشده من پول ندارم که بدم . چگونه باید اقدام کرد؟

 52. سلام و عرض ادب و احترام
  یک سال پیش خانه ام را به فردی اجاره دادم.یک ماه قبل از اتمام قرارداد از ایشان خواستم که خانه را بازدید کنم و اگر خساراتی وارد کرده اند با هم به تفاهم برسیموولی ایشان قبول نکردند و حتی اجازه ندادند هیچ مستاجر جدیدی از خانه بازدید کند.وقتی قرارداد تمام شد از ایشان خواستم که خسارات وارد شده را تعمیر کنند. ایشان فردای آنروز تعمیر کار آوردند و یک مبلغ ناچیزی برای خسارات وارد شده برآورد کردند.
  من گفتم تعمیر کنید و این مدتی که بیشتر از قرارداد خانه در تصرف شماست طبق قرارداد باید روزانه 100 هزار تومان به من بدهید.ایشان رفتند و دیگر نیامدند.بعد چند روز از من شکایت کرد که ایشان پول ودیعه من را نمی دهد. من هم از ایشان به واسطه خسارات وارده و اجرت المثل ایام تصرف خانه ام را کردم و همچنین دادخواست تخلیه دادم و حکم گرفتم و نهایتاً بعد از 34 روز که از اتمام قرارداد گذشت ایشان خانه را به من تحویل دادند.
  ضمناً در زمان اتمام قرارداد خانه بطور کامل تخلیه نبود و بعداً به مرور لوازم را بردند و حتی چند قطعه آنرا هنگام تحویل خانه در حضور مامور تخلیه کرد.ضمناً قبل از اجرای حکم تخلیه من مبلغ ودیعه ایشون را به حساب دادگستری واریز کردم.
  اکنون سوالم این هست که آیا ایشان می تواند بابت این مدتی که پولش نزد من بوده ازمن خسارت تاخیر تادیه بگیرد با توجه به آنکه طبق قرارداد مبلغ ودیعه باید همزمان با تخلیه و تحویل خانه بصورت صحیح و سالم عودت می شد.
  و آیا دادگاه بابت مدت زمانی که ایشان بالغ بر قراردادش خانه من را در تصرف خود داشته طبق قرارداد روزانه مبلغ 100 تومان را به من می دهد یانه؟ ضمناً ایشان در این مدت از واحد استفاده نکرده و فقط درب آنرا قفل کرده و تحویل من نداده است.

 53. سلام وخسته نباشید بنده خانه ای خریدم که موقع خرید داخلش مستاجر بوده که تازه قردادبسته بودکه با ماهم تمدید کرد ویک ماه از وقتش مانده بود که بهش هبر دادم خالی بکنه واملاکی محل هم درجریان این موضوع بوده ولی ایشان سرموقع مقرر خالی نکردن بنده پیشنهاد داده دوباره قرارداد ببندیم ولی حاضرنیستن قراردادببندن ومیگن هر وقت خونه پیدا کردم خالی میکنم ما با هزار بدبختی ایشون وتا املاکی بردیم ودر آنجا دوباره ده روز وقت دادیم بدون دریافت هزینه که جمعا شد ۲۰روز اضافه از قراردادوپشت اجاره نامه نوشته شده اگه تا این تاریخ خالی کرد که هیچ ولی اگه خالی نشد باید به ازای یک روز جریمه پرداخت بکنه وامضاو اثر انگشت کرد ولی دوباره ۱۵روز گدشته ولی خالی نمیکنه دلیلش هم اینه که خونه گرون شده نمیتونه پیدا بکنه باید به کجا شکایت کنم ممنون

 54. سلام‌خدمت‌شماموجرهستم‌مستاجردوماهه‌که‌‌اجاره‌پرداخت‌نکرده‌ملک‌تجاری‌بهش‌گفتم‌اقاتعطیل‌کن‌مشکلو‌خل‌کنیم‌رفته‌فیلم‌که‌من‌مزاحمت‌ایجادکردم‌بافیلم‌میتوان‌ثابت‌کنه‌چونبعضی‌کلمات‌را‌سانسور‌کرده

 55. سلام وعرض ادب.مستاجرم.باقولنامه بنگاه.یکساله زیرزمینی درب ورودی جدا رابهش دادم.وچون کنتور آب وبرق درون زیرزمین هست.البته یکماه دیگر به پایان اجاره مانده وعمدا اب راقطع میکند.اگر بخواهم شکایت کنم که زمان برهست.و۴ماه کرایه نداده ودرقولنامه قیدشده که یکماه کرایه ندهدقولنامه فسخ میشوداگردادخواست برفسخ بنویسم ایابند۶قولنامه که فسخ رامشروط برکرایه معوق نموده.رای بر فسخ میدهندیانه

 56. سلام من مستاجرم صاحب خانه هیچ مبلغی از ودیعه رو به من پرداخت نکرده قرارداد ما هم به پایان رسیده ومیگوید که باید تخلیه کنی من باید چکار کنم

 57. سلام وقت بخیر
  طبقه دوم منزل به نام بنده هست و من ان را به اصرار شوهرم به دوستشان اجاره دادم و قولنامه هم خودمان دستی نوشتیم . حالا مستاجر بعد چهار ماه که پول پیش را کامل پرداخت نکرده اجاره بها هم نمیدهد و متوجه شدم شغل اصلی ایشون پخش مواد مخدر هست و در خانه هم از بوی دود و گند و رفت و امدهای مداوم غریبه ذله شدم و وقتی گله میکنم ،به من میگوید که طرف من همسرت هست و ما رفاقتی اینجا نشستیم و قولنامه برای دلخوشی شما بوده حالا همسرم نه اطلاع از شغل اون داشته و نه اعتیادش فقط بخاطر زن و بچه هاش خواسته لطغی کرده باشه . از طرفی برای حکم تخلیه باید پول پیش ب حساب دادگاه بریزم که تا تلخیه نشه نمیتونم تو این شرایط اقدام برای مستاجر جدید کنم تا پول پیش داشته باشم . لطفا میشه راهنمایی کنید چجور حکم تخلیه بگیرم .؟

 58. باسلام من طبقه دوم خانه ام رو اجاره دادم ک راهشان جدا نیس
  اوایل خواستم جدا کنم ک مستاجر گفت نیازی نیست
  ماه اول رو ک کلا کرایه نداد گفتم شاید دستش تنگه مهم نیس
  ولی الان ۵۰۰ هزار تومان از کرایه هر ماه هم کسر کرده
  میگه راه رو جدا نکردی منم اینقدر میدم
  بنگاهم ک کاری نمیکنه
  الان راهی وجود دارد ک اجاره کسر شده و عقب افتاده رو از ایشان بگیرم ؟
  و ایا بنگاه مسئول هست یا ن
  ممنون میشم جواب بدین

 59. سلام ما از پسر عموی همسرم خونه رهن گرفتیم.ولی رو حساب اعتماد قرارداد ننوشتیم‌.بعد ۶ماه وقتی ما بیرون بودیم اومده مغزی درو عوض کرده رفته تو خونه درم بسته.۱۱۰ زنگ زدیم ولی حقو به اونا دادن.الان من باید چی کار کنم ؟٫

 60. با سلام و احترام – مستاجر من وقت آن تمام شده و یک ماه هم بدون قرارداد به او وقت دادیم و همکاری کردیم الان سر موضوعات کوچک تهدید کرده که بعدا” به ملک خسارت وارد می کنم شیشه می شکنم و کنتور نابود می کنم آیا بعد از تسویه حساب کامل و تخلیه اگر بعدا” خسارت وارد کند می توانم از او شکایت کنم ؟ خیلی سعی می کنم با او مدارا کنم ولی هیهات از ذره ای شعور آدمیت خواهشمندم مرا راهنمایی فرمایید .
  آرزو دارم همیشه سلامت و تندرست باشید – با تشکر و سپاس

 61. سلام
  من مستاجر هستم وموجر یک باب خانه متروکه را که پس ورود به منزل و پسندیده شدن خانه با قرارداد رسمی دارای کد رهگیری از سازمان املاک و اسکان کشور به من مدت ۱سال اجاره داده عله ظاهرمنزل سند دارد اما مالک سند شناسایی نشده و موجرجهت احراز مالکیت که یکی از انها بازکردن قفل منزل باکلید است ودر ادامه نشان دادن یک تقضانامه دارای شماره رهگیری از سوی دفتر املاک اسناد کشور که موضوع ان درخواست صدور سند مالکیت بوده نشون داده که داره کارهای قانونی منزل رو انجام میده خلاصه پس از ورود به منزل همسایها چپ و راست که یکی از انها ادم بسیجی و نظامی هست و دوم یک حاج اقا هستش وهر دو ادعا میکنن منزل متعلق به خودشان هست مدرکی دال بر مالکیت رو هم ندارن و ادعای انها به صورت لفظی هست …. وبه بنده میگن باید از خانه خارج شوی یا به زور میندازیمت بیرون فوقش به جرم تصرف عدوانی مال غیر به راحتی محکومت میکنیم ….با موجر تماس گرفتم و موضوع رو بهش گفتم موجر در پاسخ به من میگه حق نداری خونه رو تحویل بدی و به عنوان مستاجر طبق قرارداد قانونی که دارای کد رهگیری است منزل در امانت شما هست هرکسی ادعایی داره بره از طریق قانون از من که مؤجر هستم طرح شکایت کنه

  (پنج سوال قابل طرح است)

  1-ایا ازانجایی که منزل خالی از سکنه بوده ورود من به خانه به عنوان تصرف عدوانی محسوب میشه؟

  2-اگر منزل را تحویل همسایه ها بدم موجر میتونه پول منو پس نده؟ و علیه من به دلیل تسلیم منزل به همسایه هاطرح شکایت کنه؟

  3-اگر خونه رو به همسایه ها ندم ایا همسایه ها امکان طرح شکایت از من به جرم تصرف مال غیر را دارن؟

  4-اگر خونه رو تحویل ندم و همسایه ها از ورود من به منزل جلو گیری کنن بنده به عنوان مستاجر به استناد قول نامه حق طرح شکایت از انها به جرم مزاحمت امکان پذیر است؟

  5-اگر من داخل منزل در حال بازسازی خانه باشم وهمسایه ها داخل منزل به قصد بیرون انداختن من از خانه ورود کنند امکان شکایت از انها به جرم ورود به عنف امکان پذیر است؟

 62. سلام من با صاحب خونمون دعوامون شده یکی سر اینکه هر ساعتی که دلش بخواد تاک آب رو باز و بسته می‌کنه یکی هم میگه از ده به بعد نرین حموم من صدا آب تو سرم میپیچه هر موقع هم که دلش میخواد میاد تو خونمون و میاد بیرون مثلا ما تابستونا کولر رو روشن میزاشتیم می‌رفتیم بیرون در هم قفل میکردیم این با کلید خودش میومد تو خونه کولرمون رو خاموش میکرد آخه یکی نیست بگه به تو چه چند بار هم بهش گفتم اگه یه بار دیگه به حموم رفتن یا نرفتن ما گیر بدی یا وسط حموم کردن ما آب رو قطع کنی شیشه ها خونتون با فرشتون یکی میکنم

 63. سلام
  ما یک ملک مسکونی رو سال گذشته رهن و اجاره دادیم مبلغ ودیعه ۱۰۰ میلیون بود که مستاجر این مبلغ رو از کس دیگه ای قرض کرده بود و از حساب شخص دیگه ای برای من واریز کرد الان همون شخص اون مبلغ رو از من میخواد و قصد داره شکایت کنه، چون مستاجر که بدهکار اصلی هست فرار کرده و جواب کسیو نمیده، ملک الان تخلیه شده اما تحویل کلید انجام نشده تا زمان اومدن مستاجر، میخواستم بدونم شخص ثالث میتونه برای پول ودیعه ای که به مستاجر قرض داده الان از من شکایت کنه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان