شکایت - شکواییه

شکایت از وکیل و روش انجام آن

در پاسخ به این سوال که شکایت از وکیل به چه صورتی های به وفوع می پیوندد، این مطلب نگارش شده است تا تمامی مسائل مربوط به آن مورد بررسی قرار گیرد.

همان طور که در هنگام بیماری توصیه به مراجعه به پزشک می شود و از خود درمانی منع می شود، وقتی که مشکل حقوقی یا قضایی بروز می کند هم باید پیش متخصص رفت و کار را به کاردان سپرد.

عدم انجام وظایف توسط وکلا

در کشور ما فرهنگ مراجعه به وکیل، به آهستگی روبه گسترش است. اما یکی از موانعی که در مراجعه به وکیل هست، بدبینی نسبت به انجام وظایف وکیل است.

بسیار پیش می آید که با افرادی روبه رو می شویم که معتقدند که وکیل آنها در پیگیری پرونده جدیت کافی نداشته است. گاه نارضایتی موکل ریشه در کم کاری وکیل دارد و گاهی هم به خاطر این است که آنها از وکیل خود انتظار بی جا وبیش از اندازه دارند.

بدین ترتیب، قرار داد با وکیل دادگستری که برای حل مشکل حقوقی معتقد شده خود سبب ایجاد اختلاف و دعوا می شود. در این حالت باید چه کرد و به کجا مراجعه کرد؟

مقررات شکایت از وکیل

مقررات مربوط به وکلا، ترتیبی را برای رسیدگی به تخلفات وکلا برای شکایت از وکیل تعیین کرده است که هرکس شکایتی از رفتار یا اخلاق وکیلی داشته باشد، بتواند آن را پیگیری کند.

با وجود این امکان، موکل ناراضی، می تواند تصمیم در مورد اخلاق و رفتار وکیل را به مرجع صالح به رسیدگی ( شکایت از وکیل ) بسپارد.

بنابراین سوء تفاهمی نباید درخصوص صحت رفتار وکلا باقی بماند. اما این سؤال بسیاری از شهروندان است که کی و کجا می توان شکایت از وکیل کرد؟

در پاسخ باید گفت که تخلف هایی که وکلا به مناسبت شغل خود انجام می دهند در دادسرای انتظامی وکلا رسیدگی می شود.

هرکس شکایتی از اخلاق یا رفتار وکیلی دارد که مربوط به شغل اوست، می تواند برای  شکایت از وکیل ترتیب زیر را طی کند.

مراحل ثبت شکایت از وکیل

اگر کسی از اخلاق و رفتار وکیل دادگستری شکایتی( شکایت از وکیل) داشته باشد، می تواند شکایت خود را به صورت کتبی یا شفاهی به کانون وکلایی که آن وکیل در آن عضو است تقدیم کند.

علاوه بر شاکی، رئیس کانون وکلا، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و دادستان می توانند تخلف وکیل رابه صورت کتبی به اطلاع دادسرای انتظامی وکلا برسانند.

شکایت کتبی شاکی در دفتر کانون ثبت می شود و شکایت شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای شاکی می رسد. این شکایت به دادسرای انتظامی وکلا و نزد دادستان انتظامی کانون ارسال می شود.

رسیدگی به تخلف وکیل در دادسرای انتظامی وکلا آغاز می شود. این دادسرا به اتهامات وکیل رسیدگی می کند و اگر آنها را وارد دانست، کیفرخواست صادر می کند وبدین ترتیب، پرونده برای رسیدگی به تخلف وکیل به دادگاه انتظامی وکلا می رود.

صدور قرار منع تعقیب

این دادسرا اگر وکیل را بی گناه تشخیص داد، قرار منع تعقیب صادر می کند و بدین ترتیب، شکایت شاکی رد می شود.

قرار منع تعقیب به این معنی است که شکایت از وکیل وارد نبوده است و تقصیری از وی سر نزده است.

در صورتی که این قرار از سوی دادسرای انتظامی وکلا صادر شود، قابل اعتراض خواهد بود. شاکی و رئیس کانون وکلای دادگستری، کسانی هستند که می توانند به قرار منع تعقیب اعتراض کنند، آنها 10 روز از زمان ابلاغ این قرار فرصت دارند که با مراجعه به دادگاه انتظامی وکلا است.

اگر رسیدگی در دادسرای انتظامی وکلا، به صدور کیفرخواست منتهی شود، نوبت به رسیدگی به اتهام وکیل در دادگاه انتظامی وکلا خواهد رسید.

رسیدگی در دادگاه انتظامی وکلا

در صورت صدور کیفرخواست، احتمال اینکه وکیل از وکالت تعلیق شود، وجود دارد، اما صدور کیفرخواست لزوماً به معنی این نیست که وکیل تخلفی مرتکب شده است.

دادگاه انتظامی وکلا است که در این خصوص اظهار نظر خواهد کرد. دادگاه انتظامی وکلا اگر قرار منع تعقیب وکیل را درست بداند، آن را تأیید می کند وبدین ترتیب وکیل از آن اتهام برای همیشه مبرا می شود ومعلوم می شود که موکل درخصوص تخلف وی حق نداشته است.

دادگاه انتظامی وکلا به هر طریق ممکن است شروع به رسیدگی به تخلف وکیل کند. در فرض اول پس از اعتراض به قرار منع تعقیب وکیل نزد این مرجع، اگر قرار منع تعقیب را نادرست دانست و اعتقاد به تخلف وکیل داشته باشد، خود به موضوع رسیدگی کرده وحکم صادره می کند.

اما معمولاً رسیدگی در دادگاه انتظامی وکلا پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای انتظامی وکلا شروع می شود.

دادگاه انتظامی وکلا، رونوشت ادعا نامه با تقاضا را به وکیل تحت تعقیب ابلاغ می کند و اگر توضیح وکیل لازم نباشد، حکم خود را صادر می کند در غیر این صورت پس از گرفتن توضیح از وی رأی صادر می کند.

مجازات های تعیین‌شده برای وکیل

در پایان رسیدگی ممکن است رأی دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر برائت باشد. بدین معنی که تشخیص دهد که تخلفی از سوی وکیل رخ نداده است. در صورت حکم به محکومیت وکیل یکی از این مجازات ها برای او تعیین خواهد شد:

 1. اخطار کتبی
 2. توبیخ با درج در پرونده
 3. توبیخ با درج در روزنامه رسمی ومجله کانون
 4. تنزل درجه
 5. ممنوعیت وکالت از سه ماه تا سه سال
 6. و محرومیت دائم از شغل وکالت

این رأی به وکیل تحت پیگرد، کانون وکلا، دادسرای انتظامی و همچنین شاکی ابلاغ خواهد شد.

شکایت از وکیل
شکایت از وکیل

تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه عالی انتظامی

از آرایی که دادگاه عالی انتظامی قضات صادر می کند، می توان در دادگاه عالی انتظامی قضات ظرف مدت 10 روز از ابلاغ رأی تقاضای تجدید نظر کرد.

همه آرای صادر شده از دادگاه انتظامی وکلا از سوی شاکی خصوصی که تعقیب وکیل با شکایت او آغاز شده است قابل تجدید نظر است.

اما وکیل متخلف و رئیس کانون وکلا، تنها در موارد خاصی می توانند تقاضای تجدید نظر کنند، رأی دادگاه در مورد تعلیق یا عدم تعلیق وکیل از وکالت و همچنین رأی به مجازات از درجه چهار به بالا، از سوی وکیل قابل تجدید نظر در این دادگاه انتظامی قضات است.

رأی برائت و مجازات درجه چهار به بالا نیز از سوی رئیس کانون قابل تجدید نظر است. دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع تجدید نظر به موضوع رسیدگی کرده و ممکن است رأی دادگاه انتظامی وکلا را تأیید کند یا آن را نقض کرده وحکم جدید صادر کند.

به هر حال رأی این مرجع قطعی بوده وقابل تجدید نظر نخواهد بود.

اجباری نبودن انتخاب وکیل

از سال 1356، ایده اجباری شدن وکیل در دعاوی، تبدیل به قانون شده و لباس عمل پوشیده است اما از آن زمان تاکنون این قانون به اجرا در نیامده است. در سال 1356، « قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری » وکالت در دعاوی را اجباری کرد.

بدین ترتیب که همه باید به اجبار برای اقامه دعوا و رسیدگی به آن از وکیل استفاده کنند.

البته، وزارت دادگستری مناطقی از کشور را که امکان اجرای چنین طرحی را داشت مشخص می کرد که اجباری شدن استفاده از وکیل فقط در این مناطق باشد.

در این مناطق هم برای کسانی که توانایی مالی استخدام وکیل نداشتند مزایایی فراهم شده بود تا فشاری به شهروندان از اجرای این قانون وارد نشود.

قانون الزامی بودن انتخاب وکیل اجرائی نمی‌شود

به هر حال هدف این بود که شاخص عدالت در دعاوی بالاتر رود و به خاطر نا آگاهی از قانون و ترتیب رسیدگی در دادگاه، حق صاحب حقی پایمال نشود. کشورهای دیگر دنیا نیز چنین تجربه هایی داشته اند. اما به هر حال این قانون تا کنون اجرایی نشده است.

از سال 1356 تا سال 1384، این قانون بدون آیین نامه مانده بود و در این سال بالاخره قوه قضائیه در اقدامی قابل ستایش آئین نامه این قانون را تنظیم کرد.

بنابراین این قانون می رفت که بعد از سه دهه اجرایی شود، اما تهیه این آیین نامه هم کمکی به اجرایی شدن این طرح نکرد چراکه اجرای مقررات یادشده به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور موقوف شد.

به هر حال، در حال حاضر، انتخاب وکیل برای اصحاب دعوا الزامی نیست.

کانون های وکلای دادگستری، مرجع صدور پروانه وکالت

متقاضی پروانه وکالت وکارآموزی، باید درخواست خود را به دفتر کانون وکلا تقدیم کند. کانون باید نسبت به درخواست حداکثر ظرف مدت 6 ماه تصمیم گیری کند.

در سال های اخیر، پذیرش وکلا وکارآموزان وکالت، با ثبت نام وبرگزاری آزمون است.که معمولا ثبت نام این آزمون در انتهای مهرماه انجام می شود و آزمون نیز در آذرماه برگزار می گردد.

کانون های وکلا تنها 6 ماه فرصت دارند که به تقاضای پذیرش داوطلبان رسیدگی کنند بنابراین اگر ثبت نام را به منزله درخواست پذیرش به کانون بدانیم، کانون های وکلا باید ظرف مدت 6 ماه یعنی نهایتاً تا فروردین سال آینده نتایج آزمون وکالت را اعلام کنند.

اتباع خارج، قضات ومستخدمات دولتی و شهرداری، محکومان، به انفصال ابد از خدمات دولتی کسانی هستند که از وکالت محروم هستند و نمی توانند درخواست شرکت در آزمون وکالت کسانی هستند که از وکالت محروم هستند ونمی توانند درخواست شرکت در آزمون وکالت داشته باشند.

کسانی که در آزمون پذیرفته شده و دوران کارآموزی را با موفقیت سپری کنند، پروانه وکالت دریافت می کنند. اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تجدید آن منوط به درخواست وکیل وباقی بودن شرایط وکالت مقرر در قانون است.

شکایت از وکیل
شکایت از وکیل

انواع و اقسام وکلا

روی تابلوهای دفاتر وکالت وهمچنین روی کارت های ویزیت وکلا نوشته شده، « وکیل پایه یک دادگستری » این عبارت بسیاری از شهروندان را به این گمان انداخته که در حال حاضر برخی از وکلا پایه یک هستند و برخی دیگر پایه دو.

درحالی که در حال حاضر تمام وکلا پس از گذراندن دوره 18 ماهه کار آموزی، پایه یک محسوب می شوند.

تقسیم وکلا به پایه یک و پایه دو ، به قبل از سال 1333 برمی گردد. از این سال به بعد، دادن پروانه وکالت پایه دو و همچنین پایه سه ممنوع شده است و اگر درحال حاضر، هنوز هم وکیل پایه دو یا وکیل پایه سه وجود داشته باشد، کسانی هستند که در پی محکومیت انتظامی، تنزل پایه یافته اند.

البته در لایحه وکالت که به مجلس راه یافته و البته به نظر نمی رسد که در آینده نزدیک تبدیل به قانون شود، بار دیگر موضوع پایه های یک و دو پیش بینی و احیا شده اما معلوم نیست که این لایحه به همین شکل به قانون تبدیل می شود یا خیر.

اما هرکسی، برای اینکه وکیل پایه یک دادگستری شود، علاوه بر اینکه باید فارغ التحصیل حقوق یا معدودی از رشته تحصیلی مرتبط باشد، باید در آزمون کانون وکلای دادگستری پذیرفته شده و مدتی که حداقل یک سال ونیم است، به کار آموزش برای وکالت پرداخته و در کلاس های آموزشی کانون وکلایی دادگستری شرکت کند و پس از آشنایی با فن وکالت، آزمون شفاهی پایان دوره به نام اختیار را نیز بگذراند.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۲۰ رای

نوشته های مشابه

‫33 دیدگاه ها

 1. من برای مشکل خانوادگی وکیل گرفتم و تو ۴ سالی ک خودم نبودم به امید این که وکیل کار میکند هیچ اقدامی نکردم و فقط خانه ای ک اجاره کرده بودم اجاره نامه را به وکیل دادم و از قانون هم چیزی بلد نبودم و وکیل راهنمایی دیگری نکرد الان بعد ۴ سال محکوم ب پرداخت نفقه و ۶ ماه حبس کیفری ترک انفاق و پرداخت مهریه شده ام و همچنین خانم طلاق غیابی گرفته است ب نظر شما این وکیل کار کرده یا نه؟؟؟ به کانون وکلا هم شکایت کردم در حال برسی

 2. برادرم با همسرش مشکل پیدا کرد به وکیل مراجعه و با پرداخت مبلغی و امضا فرم وکالت وکالت خودش رو به ایشون سپرد ولی نه فرم سه برگی وکالت رو به ایشون داد نه کاری برای ایشون کرد حتی اعلام نکرد که پرونده ایشون کیفری هست و حتما به کفیل اجتیاج داره و ایشون بازداشت شد وخودم مجبور به ثبت درخواست کفالت شده و وصیغه گذشتم ضمن اینکه خودم هم به ایشون جهت اقدام مبلغی دادم ولی هیچ کاری نکرد

 3. قطعا کانون وکلا به وکلایی که مبالغ کلانی بابت حق عضویت می پردازند چندان که باید و شاید سخت نمی گیرد مثل این است که شکایت فرزندی را نزد مادرش ببرند

   1. سلام وکیلی که مشکل اخلاقی داره چی.الان صحبتم بحث وکیل موکل نیست.صحبت یه وکیلی که از پرستیژ کاریش استفاده میکنم و با دخترهای مختلفی تورابطس..دست وکیلی که زن بچه داره چطور باید رو کرد تا ازاین گوه خوریا نکنه بااحساس جوون مردم بازی نکنه

 4. سلام سوال من این هست که : به خانمی وکالت کاری دادم و خودم ساکن ایران نیستم اما ایشون هیچکدوم از موارد مورد وکالت رو بعد از گذشت یکسال پیگیری نکردن .. آیا حق شکایت ازشون رو دارم یا خیر ؟؟؟!!! ?

 5. خیلی مسخره است،
  هیچ موقع نمیان کارمند خودشون رو زیر سوال ببرند
  شکایت پیغمبر و پیش خدا بردن

  1. دقیقا، شکایت به اتحادیه های صنفی به هیچ کجا را هی ندارد، بنده در مورخه دوم شهریور ماه ۱۳۹۹ آپارتمانی را از طریق بنگاه معامله کردم و در اول صحبت ها شرط کردیم مبایعه نامه پرینتی با کد رهگیری میخواهیم و بنگاه هم قبول کرد ، و اینکه اعلام کرده بودن سند آپارتمان آماده است ،تا امروز که بیستم تیرماه ۱۴۰۰ میباشد نتونستیم مبایعه نامه با کد رهگیری بگیریم، و مدارک و شواهد زیادی در دست هست که بنگاه با فروشنده همدست هستند ،فروشنده برای پرداخت اول گفت پول را به حسابم واریز کن و فردا مبایعه نامه امضاء شده را بگیر ، که اینکار را نکرده بود ،چند روز زودتر از مرحله دوم پرداخت بنگاهی به خودم و اقوام من مراجعه کرد و با تشویشی که ایجاد کرده بود میگفت فروشنده گفته پول را به حسابم واریز کنید و چک رمزدار قبول نمیکند اگر پول را به حسابش واریز نکنید اون معامله را به هم میزند که در هر دو مورد چک رمز دار دادیم ، و در مرحله آخر پرداخت بعد از رسید کردن چکها در پشت مبایعه نامه دستی ، مبایعه نامه را از من گرفت و کناری گذاشت و عنوان کرد این باشد تا مبایعه نامه پرینتی با کد رهگیری را به شما بدهیم که قبول نکردم ،روزی که اعلام کردن سند آپارتمان حاضر هست دروغ گفته بودن و این نوع فروش باید به عنوان پیش فروش انجام میشد. در مورخه آذر ۱۳۹۹ از بنگاه به اتحادیه شکایت کردم و تا سی ام اردیبهشت ۱۴۰۰ ۴ نوبت رسیدگی به من دادن که هیچ کاری نکردن خلاف بنگاه مثل روز روشن است و نمیدونم روی چه حسابی اینقدر فرصت به بنگاه میدادند روی چه حسابی بود و در آخر هم پرونده را به نفع بنگاه مختومه کردن ،موقع رسیدگی به پرونده در حضور مسولین به صورتی با من شاکی برخورد میکردن انگاری من مجرم و از نوع خطرناک هستم و حتی اجازه نمیدادن حرف هایم را به صورت کامل بیان کنم .اصلا این چیز مسخره ای هست که فکر کنیم از واحد صنفی شکایت به اتحادیه آنها ببریم به حقمون میرسیم ، من بابت چی به بنگاه کمیسیون پرداخت کردم !؟برای اینکه کار من را بپیچونن ؟؟ و چند وقتی است که متوجه شدم ساختمان خلافی دارد و فروشنده به شهرداری تعهد داده و به خریدارها نگفته است که این هم یکی از کارهای مزخرف شهرداری هستش ، خدا لعنت کنه اونهایی را که کار و زندگی مردم را به بازی میگیرن ، اون قسمت شکایات اتحادیه را هم باید درش را با لجن گرفت که باعث مزاحمت بیشتر برای مردم میشوند و همینطور اون مسولی که به عنوان حکم اونجا می نشیند و از بیت المال حقوق میگیره اون پول از گلوی خودت و زن و بچه هات پائین نره ، در جلسه سوم رسیدگی به این نتیجه رسیدن که مغازه باید پلمپ بشود بعد صاحب بنگاه تلفنی با کسی صحبت کرد و اینو اون و دوباره فرصتی دو ماهه و بعد مختومه کردن پرونده ،از خدا میخوام شماهایی که باعث اذیت و آزار مردم و زن و بچه های اونها میشوید لعنت کنه یعنی هوای همکار را داشتن بهتر از دادن حق مردم هست ،باز هم خدا هر کسی رو که باعث پایمال شدن حق دیگران میشه لعنت کنه ، بیشتر مینویسم بیشتر یاد برخوردهای زشت اونها می افتم ، برای یه رسیدگی دروغین اصل مبایعه نامه رو میخوان ، تنها کسی که اسمش در مبایعه نامه هست میتونه شکایت کنه و من که در صحبت کردن ضعف دارم و با یکی از دوستان قصد شرکت در جلسه را داشتم با برخورد تند مسئول دوست من را راه ندادند ، الکی شلوغ بازی در میارن که بگن کار ما درست هست ، خواستم بگم این همون آفتابه لگن ۷ دست رسیدگی به دردو شکایت مردم ولش کن ، همکار را به هر قیمتی بچسب هست. باز هم خدا … اگر مسولین اتحادیه املاک خوندن و گفتن دروغه این شماره من تا چیزی را که خودتان میدانید دوباره و صد باره برای شما باز گو کنم.

   1. متاسفانه قانون تو صدا سیما بیشتر بلد شده نشان داده میشه. کلاهبرداری در مملکت ما جرم محسوب نمیشه. بلکه همه شاکی رو سرزنش میکنن می گن مگه عقل نداری

 6. سلام . در شکایت تصرف عدوانی برعلیه بنده رای برائت صادر وقطعی شده است .آقای وکیل با علم وآگاهی از رای فوق و اینکه پلاک فرعی زمین متنازع فیه با پلاک فرعی موکلینش فرق دارد .موکلین عدوانا زمین متنازع فیه را به تصرف در آورده اند و علاوه بر اقرار به تصرف زمین بنده ضمنااقرار نموده اند که به توصیه وکیل اینکار را انجام داده اند . آیا عمل وکیل قابل شکایت هست یا نه ؟ تحت چه عنوانی ؟ و کجا ؟

 7. متاسفانه عده ایی از وکلا که تعدادشان کم نیست در لباس و پوشش وکیل براحتی و با دانستن کانالها و مجاری قانونی بجای دفاع از موکل خود بخصوص در زمانیکه کاملا واقف به پرونده بوده و میدانندکه حق با موکل خود میباشد اقدام به کلاهبرداری از وی نموده و از آنجاییکه موکل اشرافی بر قوانین ندارد صرفا به جهت اعتماد به وکیلی که خودرا همیشه حاکم در دادگاه معرفی مینمایددر دام این وکیل کلاهبردار گرفتار میشود.متاسفانه بسیاری از قضات نیزعلیرغم اشراف بر این موضوع یا سهوا و یا عمدا به هر دلیل براحتی ازکنارماجرا به نفع وکیل میگذرند.بعنوان مثال در پرونده ایی که ما در شهرستان کازرون استان فارس داشتیم وکلای پرونده آقایان علیرضا دهقان و خلیلی بجای دریافت تعرفه قانونی حق الوکاله به اخذ وکالت تام و انتقال بخش بزرگی از ملک مشاعی بنام خود(ده ها برابرحق الوکاله قانونی) و انجام افراز بدون حضور شرکا نمودند که نفی صریح قانونی است که صراحتا اعلام میداردکه وکیل حق شراکت درمال موکل خودراندارد و حق سواستفاده از وکالتنامه های درج شده را ،که متاسفانه این اتفاق افتاد و مرجع دادگاهی شهرستان بدون توجه به این موضوع اظهارات بنده و سایر شرکا را تاکنون نادیده گرفت..این گوشه ایی از تخلف برخی وکلای قسم خورده دادگستری میباشد.6/6/98

 8. سلام
  من ضامن یک نفر شدم که فرار کرده الان وکیل مرا تهدید به فک قفل کرده در حالی که این حکم را نداره واس ام اس زده به کجا شکایت کنم آیا رسیدگی میشه

 9. این هم از لطایف روزگار است که کسی از کانون وکلا انتظار داشته باشه به تخلف وکیلش رسیدگی عادلانه بکنه.
  اتفاقا بنده به وکیلی که الان شده ربیس کانون وکلای ایلام برای یک پرونده خیلی ساده مهریه وکالت دادم.
  مبلغی هم به عنوان پیش دادم. هیچ نسخه ای از برگه قرارداد را هم به من نداد. من هم زیاد مطلع نبودم که این برگه را از ایشان بگیرم. در واقع بهش اعتماد کردم.
  بعد از ۷ ماه متوجه شدم ایشان حتی به دادگاه برای اعلام وکالت هم مراجعه نکرده.
  الانم هرچی شکایتش میکنم هیچکی پیگیری نمیکنه چونکه خودش رییس کانون وکلاست. حتی بقیه وکلا هم وکالت منو قبول نمیکنن چونکه طرف خودش رییس کانونه. واقعا خیلی مسخره س.

  1. سلام یک راه بهتر بهتون میگم برید پیش رییس قبلی کانون وکلا شخصی که این وکیل شما جایگاهش رو گرفته اون شخص چون زخم خورده از این شخص وکالت شمارو قبول می‌کنه

 10. سلام،وقت بخیر سال ۹۶ رییس کاری من وکیل گرفتند ،واز طریق وکیل به طلبی که داشتند را گرفتند ولی در حین شکایت توقیف فروش ماشین بنده را گرفته بودند الان ۱۰ روزی هست بدلایل ماشین بنده در پارکینگ توقیف هست و رفتم خلافی بگیرم گفتند که توقیف فروش دارین ،شماره وکیل را داشتم صحبت کردم گفتند همان فردایش نامه را از شورا به راهور خیابان زنجان داده اند ،در صورتیکه راهور رفتم گفتند همچین چیزی کسی به ما نداده بهرحال بعداز ده روز پیگیری که ایشون ،جناب وکیل منو سرکار گذاشتند و من امروز که راهور رفتم و از شورا نامه کپی برابر اصل گرفتم را قبول نکردند میگویند باید اصل نامه را بیاورید ،نه شورا نامه ی دیگری میدهد نه جناب وکیل، رییس بنده جواب درستی میدهند میگویند نامه را به راهور تحویل دادن ،،الان شما بگویید من با ایشون چه کار باید بکنم ،کجا شکایت کنم تا حقم را بگیرم ؟؟؟

 11. با سلام
  تو رو خدا کمک کنید
  دختری 29 ساله از تبریز هستم از امنیت اخلاقی برامون پیامک اومده بود که تو ماشینتون کشف حجاب شده
  در صورتیکه ماشین ما چند ساله تو پارکینگه خراب بود کار نمیکرد هزینه تعمیرش هم زیاد بود اصلا تکون نمیخورد که بهش باهاش کشف حجاب کرد
  گفتیم بررسی کنید خانم عباسی گفتند بررسی کردیم دقیقا ماشین شماست
  آخه ما فیلم دوساله ماشین رو ثانیه به ثانیه داریم که تو پارکینگ خوابیده زوری میگن نه یا شما یا پدرتون یا مادرتون ماشین
  رو برداشته رفته باهاش کشف حجاب کرده
  کادر پلیس امنیت اخلاقی تبریز تمام کارکنانش مخصوصا خانمی که حامله بودن اسمشونو نگفتن ولی مشخصه شون حاملگیشونه وخانم عباسی
  وبیشتر کارکنانشون افرادی کم سواد کم فرهنگ خاله زنک وبچه وکم سن وسال وبی تجربه هستند
  تو خانواده ما اختلاف افتاده
  پدرم به مادرم شک داره مادرم به پدرم وپدرو مادرم به من شک دارن که با چه کسی میگردم
  کادر امنیت اخلاقی تبریز به ما تهمت وافترا بستن وکلی هم توهین وبی احترامی کردن
  به کجا باید شکایت کنم
  اینها هم دین مردم رو نشونه گرفتند هم نظام رو دوروزه به باد میدن
  ما کسی رو نداریم آشنا یی نداریم تو رو خدا کمک کنید
  98/7/20

 12. یه روزی یه خانمی دماغش رو عمل کرده بود ، بعد از یه مدت چسب دماغش رو در میاره ، به خیالش که
  پف دماغش کم شده ، یهو میبینه که سوراخ دماغ سمت چپ با راست خیلی اختلاف داره ،
  میره پیش مراجع زیصلاح ( ………… ) ، شکایت از پزشک جراح که قرار ما این نبود آقای دکتر تو جراحی دماغ من خیلی کوتاهی کرده ببینید سوراخ سمت چپی انگشتم نمیره تو ولی سمت راستی تا مچ دستم جا داره ، آقای دکتر (مراجع زیصلاح) که اوضاع این بنده خدا رو می بینه و به عمق فاجعه پی میبره و از طرفی هم میخواست که هوای همکارشو یه جورایی نگه داره یه خورده این دس اون دس میکنه و میگه : ببینید خانم خداییش دماغ شما این جوری که من میبینم خوب عمل شده و سوراخ دماغ شما هیچ مشکلی نداره فقط یه مشکلی هست اونم دماغ شما یه خورده گوشت زده ( گوشت آورده ) و این گوشت زیادی باعث شده که سوراخ اینوری یه خورده گوشت زیادی به خودش بگیره و پر بنظر میرسه ، خلاصه بعضی از وکلای ما به اشتباه وکالت کنند خیلی ها هستند که ماله بکشند و ایرادشون رو نادیده بگیرن ، حکایت همین آقای دکتر در خصوص وکلا من زیاد دیدم ، متاسفانه !!!!!!!!!!!!!!

 13. سلام
  دوستم که وکیله منو به سایتهای شرط بندی تو ایران معرفی کرد ، که تو اینکار کلی ضرر دادم،
  حالا هم ازش شاکیم
  میشه پیگیری کرد؟

 14. من مدتی برای اجرایمهریه نزد یه وکیل میرفتم که متاسفانه پش از مدتی مورد آزار ایشون قرار گرفتم هیچ مدرکی هم ندارم و توسط ایشان مورو تهدید قرا ر گرفتم الان باید چکار کنم

 15. بنده در چند سال قبل بابت مشکل ملکی که داشته ام وکیل ذگرفته ام و با وکیل مبلغ بیست چهار میلیون قرارداد کرده ام و وکیل دادخواستی به دادگاه ارائه نمود و در جلسه دوم رسیدگی قاضی ایشان را به دلیل عدم اعتبار پروانه وکالت از دادکاه اخراج نمود و ایشان دیگر در جلسات رسیدگی شرکت نکرده و دادنامه بداوی بر علیه این جانب صادر شده ایا راهی برای باز پس گیری مبلغ پرداخت شده به وکیل وجود دارد

  1. متاسفانه ما مردم این مملکت عادت کردیم به قضاوت بیرحمانه و یکطرفه هر چیزی با محک شخصی.
   جالبه دوستانی که وکلا رو متهم به امور ناپسند می کنند ،کلام و نظر خودشون تو همین یک پرونده فرضی به طرز وحشتناکی عاری از عدالت و انصاف و تعهد اخلاقیه.
   فکر می کنم بهتره یکم منصف تر باشیم ، تو جامعه فعلی ما توی هر شغل و صنفی هستند کسایی که صفات ناپسند دارند . پزشک ،مهندس ، املاکی ، مدیر ، مربی ،کارمند ، حتی کارگر وووو هرچند می تونست کمتر باشه اما اینجا مدینه فاضله نیست محیط اجتماعی ما به شدت الوده است و این معطوف به فرد و قشر و نقش خاصی نیست و دلایل زیادی هم داره که قابل بحثه اما به نظرم حداقل یکیش وظیفه ما بوده و هست که کوتاهی می کنیم . اینکه برای دیدن اجتماع خوب و سالم باید و باید و باید از خودمون شروع کنیم هرفرد مساوی با یک جامعه است ! انصاف داشته باشیم

 16. من تبریز وکیل به نام خانوم بنکدار دفترش آبرسان هست برای مهریه گرفتم بعد از چهار ماه که بازی داد من رو وپنح میلیون پول من رو بالا کشیید فهمیدم که با طرف مقابل من یکی شده وگفت برو هر کاری میکنی بکن برات سند سازی میکتن اینها خودشان پست ترین افراد هستن که از مشکلات ما برای خودشان درامد های هنگفتی به جیب میزنن

 17. من دوسال پیش برای توافق یک بی شرط باسخصی با وگیل صحبت کردم وقرا شد که ایشان هم زمین را بگیرد وهم سند آن را باطل کند واگر نتوانست نتیجه بگیرد من فقط هزینه رفت و برگشت از مراغه تا تبریز را به نرخ که خود اعلام کرد ۵ میلیون دریافت والباقی پول دریافتی را پس بدهد الان نتیجه نگرفته از من ۱۳۸۳۰۰۰۰ریال دریافت کرده می گوید مبلع ۶۵۰۰۰۰۰۰ریال پول تمر دادم که این طور نیست فقط ۲۵۰۰۰۰۰هزار تومان تمر وهزینه دادرسی طبق پرونده داده از دادن الباقی پول خوداری می کند من کجا باید مراجعه کنم

 18. سلام
  بنده اهواز هستم وکیلی گرفتم واسه اداره کار و شکایت از کارفرما متاسفانه وکیل با کارفرما تبانی کردن و من رو دور زدن .کانون وکلا هم کلا ترتیب اثری نمیده

 19. با سلام و عرض ادب خواستم به مسئله پوشش اسلامی خانمهای وکیل اشاره کنم آیا وکیلی که خود با آن شکل و شمایل ویدئو پر می کند و در کانال اینستا گرام با آن وضعییت قانون مدنی را برای عموم مردم بیان میکند ، میتوان .چه انتظاری از افرادی که از قانون مدنی جمهوری اسلامی هیچ آگاه نیستند داریم. برای اثبات گفته های من میتوانید خودتان اینستاگرام را مشاهده کنید. . با تشکر از شما.

  1. اصل آزادی فردی از مهمترین اصول قانون اساسی است ! و علاوه بر اون موضوعات قانون مدنی هیچ گونه گونه ارتباطی به پوشش و حجاب و غیره ندارد .از بزرگان نقل است با این مضمون که حرف خوب را بشنو حتی از دشمنت، ملاک رو گفته ها بزاریم نه گوینده !

 20. سلام وکیل گرفتم کار زمین کشاورزی با سندمعتبر که بهش دادم هیچ کاری نکرد الان شده دشمن خونی رفته روسند من برای کسی دیگه میخواد ملک بگیره رویه پلاک روستای دیگه اینو چطور قاضی اصل 49 میبینه ولی هیچ اقدامی نمیکنه این دیگه چه قانونی هروکیل هرکاری دلش بخوادمیکنه قاضی فکر نکنم هیچ کاره باشه اینوکه من خودم واضع دیدم واقعا عدالت تو دادگاه اصلا اجرا نمیشه بلکه ظلم بی عدالتی بیداد میکنه اسم ستاد اجرایی امام خمینی که میادروپرونده قاضی فقط اونو درنظر دارد ولی سند قطعی غیر منقول ارزشی براش قائل نیست به جای زمینهای بی صاحب دارن زمین کشاورز بدبخت که عمرجوانی پدر برادرکل خانواده گذاشتن روزمین میگیرن میدن به کسی که میلیاردر هست اینم کار دادگاه استان فارس هیچ کسی پاسخ گو نیست

 21. من با خانمم اختلاف خانوادگی داشتیم وکیل سه سال پیچید به زندگیم هرروز زنگ میزد به خانمم تا از دستم دراوردش

  1. منم همین جور خدا برای هرچی وکیل بیشرفه نسازه وکیل خانم گولم زد از نیت من سواستفاده کرد گفت اگه بیای وکالت طلاق بد با حق گرفتن کامل مهریه خانمت گفته برمیگردم .بعد از دادن وکالت رفتم دنبال خانمم گفت نه من همچین حرفی نزدم راضیش کردم که بیاد فسخش کنه این وکیل بیشرف زنگ میزد خانواده خانمم که جلوی شو بگیرن نیاد فسخ کنه .من با مادم رفتم دفترش انقدر پرو بود جلوی خودم میگفت مگه من مسخرم که بیاد فسخ کنه . صداش هم ضبط کردم دارمش زندگیمو به طلاق کشید .چند ساله به خاطر گول زدن و وکالت گرفتن دارم دیوانه میشم گول این وکیل ها رو نخورد . اگه با خانمتان مشکل پیدا کردین حتما برید مشاوره مشکلتون رو حل کنید که مثل من کارتان به دادگاه و وکیل گرفتن نیوفته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا