اصطلاحات حقوقی

قرار منع تعقیب | تصمیم نهایی مقامات دادسرا و بررسی نقض آن

برای بررسی قرار منع تعقیب ابتدا باید بدانید که بیشتر پرونده‌های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان مورد رسیدگی قرار گرفت با تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیت دار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند الا در پاره‌ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی چون زنا و لواط که این پرونده‌ها مستقیماً در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

از آغاز فرایند رسیدگی و مطرح شدن پرونده ای در دادسرا تا زمانی که تحقیقات مقدماتی پایان یابد قرارهای مختلفی از طرف مقامات قضایی صادر می شود که بعضی از آنها به منظور تعیین تکلیف دسترسی به متهم و بعضی دیگر برای تکمیل تحقیقات و بعضی نیز مربوط به پایان تحقیقات است؛

بطور خلاصه قرارهایی که بعد از پایان تحقیقات مقدماتی صادر می شود«قرار نهایی» نامیده می شود. قانون آیین دادرسی کیفری قرار را تعریف نکرده است لیکن قانونگذار در ماده 299 ق.آ.د.م مصوب 1379 به تعریف ضمنی قرار پرداخته است.

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود.

بنابراین عموماً پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت، پرونده در دادسرا تشکیل می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی یعنی: اخذ شکایت شاکی، تحقیق از متهم و مطلعین و شهود واقعه، بررسی گزارش پلیس، معاینه و تحقیق محلی، کشف و ضبط اموال حاصل از جرم، انجام آزمایش‌های لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر اهل خبره و کارشناس و … بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند.

قرار منع تعقیب

تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح ذیل احصاء می‌شود:

قرار منع پیگرد: اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر می‌شود. با مثالی این مطلب را توضیح می‌دهیم:

فرض کنیم نادر به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و مدافعات متهم و … قاضی به این نتیجه می‌رسد که نادر مرتکب این عمل نشده است و یا اینکه نادر به اتهام عدم بازپرداخت بدهی‌اش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد حال آنکه برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی جرم نیست.

در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع پیگرد صادر می‌کند. اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است اما برای اینکه این حق شکایت متصور باشد باید به نکات زیر توجه داشت:

 1. در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن موافقت کند لیکن در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند و از نظرش دایر بر منع تعقیب عدول کند و به تعقیب متهم ادامه دهد و چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم گیری می کند. در این حال اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است.
 2. حق اعتراض شاکی به این قرار هنگامی است که مراحل گفته شده در بند یک به انجام رسیده باشد. یعنی اولاً قرار به تایید دادستان برسد و ثانیا اگر به تایید دادستان نرسید مراحل گفته شده طی شود.
 3. اگر قرار منع پیگرد به علت فقد دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیدا کند دادستان می‌تواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.

قرار موقوفی تعقیب: همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد و آن این است که اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آنکه به موجب قانون توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. برای مثال متهمی که مرتکب خیانت در امانت شده پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند یا اینکه عمل او مشمول عفو قرار بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و …

در این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادر کننده قرار به دادگاه شکایت کند. البته همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادر کننده قرار باید به تأیید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.

قرار مجرمیت: چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او می‌خواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود.

چنانچه دادستان با نظر قاضی صادر کننده قرار موافق باشد پرونده را با کیفرخواست به دادگاه صالح می‌فرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد دو حالت متصور است.

 1. چنانچه صادر کننده قرار مجرمیت دادیار باشد مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند.
 2. اگر صادر کننده قرار مجرمیت بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تأیید نظر بازپرس باشد دادستان باید با صدور کیفرخواست متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تأیید نظر دادستان باشد رأی دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تأیید شده دادستان مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است.

خلاصه آنکه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت شود و درباره متهم کیفرخواست صادر شود نظر شاکی تأمین خواهد شد.

قرار منع تعقیب

نقض قرار منع تعقیب

در مواردی که دادگاه اعتراض شاکی را وارد تشخیص داده و به لحاظ اینکه اتهام حسب دلایل موجود در پرونده متوجه متهم باشد که دادسرا این موضوع را لحاظ ننموده باشد؛

لذا قرار صادره توسط دادسرا، را نقض و قرار جلب به محاکمه را صادر و پرونده را جهت انجام دستور به دادسرا اعاده می نماید. در این مورد دادسرا تکلیف به انجام دستور دادگاه دارد و در این صورت متهم احضار و حسب نظر دادگاه و اتهامی که دادگاه اعلام نموده است به وی تفهیم اتهام خواهد نمود و قرار تأمین کیفری در صورت نیاز صادر و آخرین دفاع متهم استماع می گردد و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد.

البته به این نکته باید توجه نمود که قرار مجرمیت اخیر نیازی به اخذ تأیید دادستان ندارد؛ چرا که دادسرا صرفاٌ به نظر دادگاه اشاره می نماید و تنها دلیل مجرمیت متهم را نظریه دادگاه اعلام خواهد نمود.حتی اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در نظریه مشورتی خود اعلام داشته است که در این زمینه نیازی به صدور کیفر خواست از ناحیه دادستان نمی باشد.

نکته ی دیگری که باید به آن اشاره نمود این است که آیا دادسرا می تواند در این مورد برنظر خود پافشاری نماید و اقدام به صدور مجدد قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب نماید؟

هرچند رویه قضایی گاه در مواردی اختلاف بین بازپرسان و دادیاران با قضات دادگاه را نشان می دهد ولی باید توجه نمود که در نهایت با توجه به اینکه دادسرا در معیت دادگاه می باشد مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و نمی تواند دراین مورد مخالفتی نماید مگر اینکه موجب جدیدی برای صدور چنین قراری حادث گردد مانند اینکه متهم فوت گردد یا شامل عفو شود.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۳۰ رای

‫108 دیدگاه ها

 1. سلام من در سال ۹۱ که۱۶ سالم بود به جرم سی دی فروشی دستگیر شدم و قاصی برام قرار منع تعقیب صادر کرد الان میتوانم سابقه ام رو پاک کنم یا ن

  1. سلام معنای قرار منع تعقیب اینه ک شما مجرم نیستید و یا اینکه انجام کارتون مجرمانه نیست در این حالت سابقه ی برای شما لحاظ نمیشه ک قلبلیت مرور زمان و پاک شدن داشته باشه

 2. سلام من دوهفته پیش تصادف کردم , طرف بعد یک هفته اومد رضایت داد, الان از دادگاه اسمس اومد ابلاغیه ,زده اعتراض به قرار منع تعقیب , این یعنی چی؟

 3. باسلام پسرایی من به جرم افترا ازمن به دادسرا شکایت نموده وپس از مراحل قانونی تبرئه شدم شاکی تا ۱۰روز حق اعتراض دارد اگه اعتراض نکند وحکم قطعی شد من می توانم ادعای حیثیت وحقوق اجتماعی کنم

  1. ۱۰ روز پیش بازپرس برای پرونده من قرار نهایی مبنی بر موقوفی تعقیب صادر کرد.
   امروز پیامک آمده که پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ رفته است !
   دلیل این کار دادگستری چه میتواند باشد؟!

    1. سلام تصمیم نهایی دادسرا بهم منع تعقیب زده نوشته این حکم بعداز موافقت دادستان قطعی است…چندروزطول میکشه دادستان موافقت کنه ومن مطلع بشم؟آخه من کاری نکردم فقط بخاطرکنجکاویم خودمو به دردسرانداختم

 4. بنده تفیض وکالت از طرف شاکی دارم منو بجرم تصرف عدوانی متهم کرده در صورتی که بنده وکیلش بودم و برای همکاری با اداره گاز به اونجا رفته بودم و تصرفی در کار نبوده در دادسرا منع پیگرد قرار گرفتم در دادگاه نقض منع پیگرد و جلب ب دادرسی رای داده تکلیف من چه خواهد شد دوساله از کار و زندگی افتادم

 5. سلام.وقت بخیر.خودروی بنده طبق ادله کافی نظیر تصاویر دوربین های مدار بسته ی کلانتری و دو نفر شهود مورد تخریب عمدی واقع شده.دادیار صرفاً به اظهارات متهم به شرح بازجویی کلانتری کفایت و قرار نهایی صادر و به هیچ یک از ادله استناد ننموده.میخوام اعتراض کنم.لطفاً راهنمایی کنید که چطور باید اقدام کنم و اعتراض به قرار رو کجا و چطور مطرح کنم؟؟؟
  ممنون میشم اگه راهنمایی دقیق بفرمایید
  با تشکر

 6. سلام من به جرم سرقت داخل خودرو دستگیر شدم اما الان بعد از یک ماه قرار منع تعقیب صادر شده ایا باید جنبه عمومی جرم رو هم تحمل حبس کنم ؟ م

 7. سلام شخصی از من کلاهبرداری نموده و حدود ۳میلیون پول را از طریق همراه بانک به حساب آن واریز کردم پس از مراحل اداری دادگاه وآگاهی توانستم حساب رامسدود کنم ومبلغ ۲میلیون پول را برگرداندم و حدود ۱میلیون تومان هنوز طلب دارم وبرای گرفتن ۲تومان بازپرسی گفتند شما باید رضایت بی قید شرط را بنویسی تا آن ۲ میلیون را بتونی برداشت کنی ومن هم نیاز به آن پول داشتم مجبور شد رضایت بدم و طرف هم ظاهرا تهرانی بود و چندین شاکی و مالباخته هستند که شکایت کردند برای پیگیری پرونده ومطالعه مابقی پولم باید چکار کنم.

  1. بستگی به رضایت شما خواهد داشت لذا امکان مجدد مطالبه آن وجود خواهد داشت و میتوانید وکیل بگیرید.

   1. وضع مالی خوبی ندارم طرف کلاهبردار هست شاکی زیادی دارد از تمام شهرستانها شاکی دارد ازاینکه بخواهم رضایت نداده باشم وتحت تعقیب باشد باید چکار کنم اگه راهنمایی کنید ممنون میشم

 8. سلام. به عنوان شاکی در دادسرا از شخصی شکایت کردم. در مدت تعیین شده توسط دادسرا جهت ادای توضیحات و ارائه مدارک و مستندات، فرصت حضور نیافتم. بعد از مدتی قرار نهایی تحت عنوان قرار منع تعقیب جهت مشتکی عنه صادر شد و ده روز نیز به بنده فرصت اعتراض داده شده. میخواستم ببینم جهت اعتراض به همان دادسرا باید مراجعه کنم یا به دفاتر خدمات قضایی؟ در صورت مراجعه به دادسرا تحت چه عنوان می بایست اعتراض کنم؟

 9. سلام ببخشید از یکی از دوستانم بابت سرقت منزل شکایت شد و ایشان منع تعقیب شدن و شاکی باز اعتراض زد آیا اگر باز منع تعقیب بشه شوهر اون خانم که شکایت کرده بابت سرقت بازم میتونه راجب این پرونده شکایت کنه ؟؟؟

 10. سلام یک فرد به جرم تهدید و ضرب شتم شکایت کرد ولی بنده منع تعقیب شدم،آیا میتواند باز هم اعتراض بدهد و پرونده را دنبال کند؟

  1. سلام پرونده کیفری شکایت کلاهبرداری انجام دادم
   در مرحله بازپرسی منع تعقیب صادر شد
   اعتراض زدم پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارجاع شد و قرار مجرمیت صادر شد.
   در مراحل آخر پرونده قاضی عوض شد و الان پیامک آمده که حکم برائت صادر شد
   مگه میشه دادگاه رای عوض بشه؟

 11. با سلام ، اگر قاضی در پرونده ای جرم جدیدی را(حسب نظر و عقیده)خودش مشاهده کرد ، آیا میتواند بامکاتیه بادادسرا برسی و تعقیب آنرا بخواهد؟

  1. در صورتیکه در دادگاه باشد بله ولی اگر در دادسرا باشد بازپرس باید به اطلاع دادستان برساند.

 12. سلام ، بنده 3 الی 4 ماه پیش یک برگ از چک ام رو گم کردم و در دادگاه اعلام مفقودی کردم . دو روز پیش پیام منع تعقیب برام اومد ، با گرفتن نامه از دادگاه قبلا چک رو مسدود کردم حالا با این رای جلوی چک من باز میشه یا منع تعقیب معنای دیگری داره مثل کیفری نبودن یابنده چک در آینده ؟

 13. با سلام
  پدر همسر بنده حدود 4 سال پیش مهریه دخترش ره به اجرا گذاشت و از حق حبس استفاده می کند یک روز برای دیدن همسرم به درخانه رفته بدم که با فحاشی و بی ادبی پدر همسرم مواجه شدم و برگشتم به خانه که متوجه شدم به 110 تماس گرفته است و از بنده شکایت کرد که یک بار منع تعقیب صادر شد و دوباره پرونده را در دادگاه کیفری شکایت کرده است به نظر شما نتیجه چیست؟

 14. سلام فامیلون به خاطر توهین در اینستاگرام از من شکایت کرده رفتم پیش دادیار ,دادیار ازم فیش حقوقی و اخرین دفاعیه رو ازم گرفت وکیل گرفتم چون به دروغ شکایت کرده منم اسکرین شات و شاهد دارم برا فهاشی اون حالا وکیل میتواند بی گناهیمه ثابت کنه وکیل وکیل گفته براد احضاریه میاد اما نیومده چه کنم؟؟؟؟

  1. سلام.من یه کفشی تو دیوار به مبلغ یک ملیونو صد هزارتومن به یه نفر فروختم ولی نشد کفش روبه دستش برسونم.حالا شکایت کرده و حسابم مسدود شده،شاکی میگه باید ده ملیون بدی تا رضایت بدم.البته هنوز دادگاه تشکیل نشده.میخواستم ببینم تکلیفم چیه؟رد مال؟جریمه هم داره یا نه؟

 15. باسلام وتشکرازسایت پرمحتواتون
  بنده زمینی که ازمادرم ارث رسیده بوده بعد ازفوت ایشان که البته سال 90فوت کردن اقدام برای فروش کردم ولی متاسفانه متوجه شدم درسال84توسط دایی اینجانب به فروش رفته وبه دادسرا شکایت کردم وبااینکه قولنامه خرید زمین توسط مادرم درسال78موجود است ودرآگاهی دایی بنده با اعتراف خودش وارایه قولنامه فروش اقرار کرده ولی دادیارقرارموقوفی تعقیب صادر کرده است آیا میتوانم کاری انجام دهم تا به حقم برسم
  ممنون

  1. در صورتیکه جزء دارایی متوفی و به نام ایشان بوده باشد دایی شما حق فروش ملک مشاع را نخواهند داشت مگر اینکه به صورت قولنامه سهم خود را فروخته باشند.

 16. سلام از من بابت سه فقره چک که طی قرارداد سرمایه گذاری از شاکی بابتش گرفته بودم شکایت خیانت در امانت شده بود که منع تعقیب خورد ولی مجددا با همون ادعا شکایت کرده آیا میتونه مجدد شکایت کنه و اگر میشه کدوم مرجع رسیدگی مجدد رو انجام میده؟
  با تشکر

  1. خیر با استناد به دلایل گذشته و از طرف همان شخص اگر قرار منع تعقیب صادر شده باشد دیگر امکان شکایت مجددد نیست.

 17. سلام و خسته نباشید خواهرم بدلیل پوشش دادن به جرمی که انجام داده بود خواستم بخاطر عواقب کارش نصیحتش کنم که زندگی ایشان به مشکل برنخورد متاسفانه بدون دلیل از من شکایت کرده و بدلیل نداشتن مدارک مستند و شاهد بالغ بعد چند وقت قرار منع تعقیب برای من صادر شد و ازآنجائیکه میدونم دوباره برای من مشکلات شکایت و دادگاه و غیره بوجود میاوردلطفاً راهنمایی میفرمائید چکار کنم که دیگر دست به چنین اقدامی نزند. متشکرم

 18. باسلام وادب میشه بگید من درجه دار نیروی ناجا هستم اتهام سنگینی ب من وارد نمودند که در اصل از ابتدا تا انتها افترا و کذب بودش الان مدتیه تبرئه شدم ولی کارم را از دست دادم ایا من میتونم حسب ماده ۶۹۷مجازات اسلامی و مفاد ۱۶ گانه قانون مسئولیت مدنی ادعای حیثیت و اخذ غرامت بابت خساراتی که موجب از دست دادن جایگاه شغلی و اجتماعی خودم شده را از ناجا اخذ کنم.راهنمایی کنید
  مرسی

 19. سلام . اگه کسی با دختری تلفنی در ارتباط باشد و دختر واسه دیدن پسر بخواه بیاد شهر پسره در بین مسیر تصادف کنه آیا می تونه شکایت پسر را بکنه … پرینت تلفن و پیام که داده اند ضمیه پرونده کرده ….. ایا میتونه بگه چندین سال باهم بودیم ( یا الکی بگه رابطه جنسی داشتیم یا نا مشروع ) ؟ که از طریق قانون اقدام کند
  به نظر شما دادگاه چ حکمی برای پسره میزنه؟؟؟؟

 20. به خاطر برگه ای که جعل شده بود گویا و امکان داشت امنیت ملی را به خطر بیاندازد که آن هم اتفاق نیافتاده بود بنده در یک ارگان خاص مجبور به اعتراف شدم ولی هر چه که بود به دروغ بود تا رهایی یابم الان بازپرس با وجود نبود مدرکی علیه من چه حکمی صادر میکند البته بعد از 5 سال الان آخرین دفاع زدن

 21. اگر به کسی اتهام جعل سند و امضا بزنند که امنیت ملی را به خطر می اندازد بزنند ولی هیچ مدرکی به جز اعتراف از ترس در یک ارگان دولتی باشد البته شاهدی وجود داشته باشد که قبلا نامه ای با همان مشخصه را دیده قبل از اینکه شخص متهم انجام داده باشه چه حکمی صادر میشه

 22. سلام
  من در جلسات اول و دوم بازپرسی روی شکایتم رضایت دادم.
  ودر دادنامه نوشته با گذشت بی قیدو شرط شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر شد. وتا 10 روز قابل اعتراض توسط شاکی میباشد. الان پشیمونم و میخواهم پروندم تا اخر پیش بره. ایا میتونم دوباره به جریان بندازم؟

 23. سلام علیکم..بنده به خاطر دو دلیل شکایت ازم شد .یک اس ام اس که اون محمکوم شدم به ۱۰۰هزار جریمه و شلاق و شکایت دوم برا جعل اسناد پرونده وام بانک بود که قرار منع تعقیب صادر شد….سوال اول آیا اون جریمه یا شلاق سابقه نمیشه برا کارم یا استخدام ..این دو شکایت تو یه پرونده بود اما در حکم نهایی فقط حکم اس ام اس که همون شلاق و جریمه بود اومده و هیچ موردی درباره پرونده وام که منع تعقیب خورد نیومده خواستم بگم این چه دلیلی داره

 24. سلام.درطرح تحقیقاتی وزارت اطلاعات پرونده ایی تشکیل شد و دراون پرونده بدون اینکه جلسه دادگاهی تشکیل بشه فقط دومرحله بطور غیر رسمی مورد بازجویی قرار گرفتم و ۶ماه ممنوع الخروج بودم ولی سند منزلم همچنان توقیف است….ازچه طریقی میتوانم رفع توقیفی بگیرم…شایان ذکر است در سامانه ثنا همچنان پرونده رو مختومه میزنه ولی دادسرا پرونده رو مختومه نمیدونه و به دادگاه هم نفرستاده

 25. با سلام
  در پرونده ای من شخصا دزد را پیدا کرده و شماره تماس وی را به دادیار داده و دادیار به پلیس ارجاع داد و پلیس بیش از سه مرتبه تماس گرفت و شخص متهم اظهار داشت در اداره پلیس حاضر میشوم ولی طرف به اداره پلیس مراجعه نکرده و گزارش تماس ها موجوده. در کمال تعجب دادیار برای پرونده من منع تعقیب صادر کرده و گفته پرونده تو به دلیل اینکه در اولویت نیست و تنها مدارک هویتی تو نزد دزد هست ، خاتمه می یابد .
  آیا می توانم به این وضعیت اعتراض کنم ؟ و چگونه ؟ ممنون میشم راهنماییم کنید .

 26. سلام. برادرم بخاطر زنش رفته دادسرا کیفری بعد قاضی قرار ۴ میلیونی صادر کرده. معنیش چیه؟خوبه یا بد؟؟؟

 27. تو یه تصادف پدرم که خودش راننده بوده و مقصر هم شناخته شده فوت شد و من و بقیه وراث درخواست دیه کردیم ولی قاضی قرار منع تعقیب صادر کرده میخواستم بدونم آیا به پدرم دیه تعلق میگیره یا نه ؟؟؟

 28. درتصادفی پدرم که خوش راننده بوده ومقصر هم شناخته شده فوت شده و من و بقیه وراث قانونی درخواست دیه از دادگاه کردیم ولی دادیار قرار منع تعقیب صادر کرده میخواستم بدونم این حکم به چه معناست یعنی دیه به متوفی تعلق نمیگیره؟؟؟

 29. سلام من مشکل پول با کسی داشتم بعداز شکایت و کارشناسی دولت حق به من داد هیچ کدوم از جلسات دادگاه حاظر نشد جلسه اخر از زبونم پرید اسم قسم آوردم ودختری که فکر قسم دروغ فکر نمیکردم بخوره قسم خورد حالا مدرک شاهد همه چی دارم همه میدونن من با یک نفر کار نمیکنم دستگاه چاپ دارم میشه برم شکایت کنم قسم دروغ خورد متشکرم

   1. با مدارکی که اراعه کردم دولت حق به من داد حتی هر چه احظار رفته بود براش نه اومده بود نه چیزی در یکی از چلسه ها من گفتم دفتر دارم طبق سال …….من برای ایشون کرایه دوربین فیلمبرداری و عکاسی دادم بارمدارک داشتم بقران من پول حتی اسایی که به هم داده بودیم خودش اغرار کرد که یعنی بنده13 ملیون فقط بابت عکس میخوام فکر نمیکردم کسی که نماز میخونه ساعت 2شب مثل خواهرم کارش گیر کرد رفتم کارش راه مینداختم از دهنم پرید اونم خیس عرق شدم جا خوردم قسم دروع خود راهنمایی هنوز وام گرفتم پول شاسی این خانوم میدم خدا عالم من به مقداری ارا,عه دادم پول میخوام راهنمایی ممنون

 30. سلام . شخصی کارت ملی منو به سرقت برده و ازمن درخواست اخاذی برای بازگردوندن کارتم کرده و با اینکه 50 تومن ریختم کارتو پس نداد و پیام هایی که جهت اخاذی داده در واتس اپ داده موجوده . منم به طرف مجدد باجی ندادم و گوشیش رو خاموش کرد . شکایت کردم و حسابی که پول ریختم مسدود شد . صاحب حساب رو خودم پیدا کردم و پلیس سه مرتبه زنگ زده بهش و هربار گفته میام اداره پلیس و مراجعه نکرده . حال با این اوصاف دادسرا میگه پرونده ات مهم نیست و منع تعقیب میخوره چون قضیه ات فقط سرقت یه کارت ملیه .
  من چجوری میتونم پرونده رو ببرم جلو الان و بتونم حکم جلب و مسدودی سایر حساب هاشو بگیرم؟ ! با توجه به اینکه صاحب حساب شناسایی شده و مراجعه نمیکنه و ادله کافی هم برای اثبات جرم موجوده .
  ممنون میشم راهنماییم کنید

 31. سلام. من مورد ضرب وشتم قرار گرفته و متشاکی از صحنه متواری شد. از پلاک خودرو شکایت کردم و در روز دادگاه صاحب خودرو امد و زیر بار نرفت. لذا با راهنمایی یک کاردان درخواست ترک تعقیب نمودم. البته به بازپرس دروغ وی مسم شد و حکم توقیف خودرو را صادر نمود. النهایه برای اینجانب رای قرار ترک تعقیب صادر شد. (این یعنی چه)

 32. با سلام
  بنده از یک بازپرس به جرمهای صدور دستور غیرقانونی مبنی بر ورود به عنف، بازداشت غیرقانونی، توقیف غیرقانونی اموال افشای اسرار و … پس از مختومه شدن پرونده شکایت کیفری کردم. دادسرای کارکنان دولت اظهار کرد که اقدامات صورت گرفته در راستای اتهامات انتسابی به اینجانب بوده و با تمسک به اصل صحت امکان احراز سوء نیت مجرمانه در اقدامات قاضی مشتکی عنه میسور نمی باشد و اظهارات شاکی می تواند از باب تخلف انتظامی قابل طرح در مرجع مربوطه باشد. در نهایت ایشان قرار منع تعقیب صادر کرده است که قابل اعتراض در محاکم کیفری دو تهران می باشد. این درحالی است که در پرونده کیفری که قبلا داشتم برائت گرفتم و بخشی از اموالم هنوز به من مسترد نشده و چندین روز فرصت اعتراض دارم. می خواستم بدانم در متن اعتراض به چه نکاتی اشاره کنم و اعتراض را در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی باید ثبت کنم یا همان دادسرا؟
  با تشکر

  1. سلام از من و برادرم بجرم کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت شد، بازپرس تحصیل مال نامشروع را منع تعقیب صادر کرد ولی برای کلاهبرداری به مبلغ ۱۰میلیون تومان کیفر خواست صادر کرده، اما وقتی در ثنا می‌روم و روند پرونده را میبینم نوشته پرونده مختومه شده است، و آخرین موضوعات نوشته پرونده فاقد موضوع فعال میباشد،
   میخواستم بدونم الان تکلیف چیه چجوریه؟ این پرونده مختومه شده است چیه؟

 33. با سلام من یک سال حبس و چهل ضربه شلاق رای برام صادر شد بود زدم احتراض بعد از مدت ها رای قطعی صادر شد نوشته عنه قرار دادمنه تعقیب اصداری کسی راه حلی چیزی داره راهنمایی کنه🙏🙏🙏

 34. سلام از شخصی به علت دریافت پول و تحویل ندادن جنس شکایت کلاهبرداری کردم. حالا واسم ابلاغیه اومده قرار منع تعقیب که توضیحاتش:
  نظر به فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به ماده 265 دادرسی کیفری
  الان من چیکار کنم بازپرس اصلا مدارک پرونده را نگاه هم نکرد.

   1. سلام قبلا دوستم ب اتهام دزدی رفت از من شکایت کرد بعدش رفت شکایتشو پس گرفت ولی برا من پیام ابلاغیه اومده قرار منع تعقیب ایا این تو سوُ پیشینه من ثبت میشه?

 35. سلام کسی از من شکایت کرده قرار منع تعقیب خوردم و تا ۱۰ روز وقت داره اعتراض کنه اگه باز هم منع تعقیب بخورم باز هم میتونه اعتراض کنه؟

 36. خیلی استفاده کردم از نظرات حضرتعالی موفقیت شما آرزوی ماست و اما بعد یکی از نزدیکان فوت نموده که من سالها درخدمتشان بوده ام اموالی داشته که در زمان حیات خودشان فروخته اند و قسمتی را هم وقف نموده اند بعد از فوت ایشان یکی از ورثه ازمن شکایت فروش مال غیر نموده و به دادسرا احضار شده ام البته ایشان هیچ سندی که دال بر مجرمیت اینجانب باشد ارائه نداده تکلیف من چیست و دادیار 5 روز جهت ادای توضیع بع من فرست داده است

 37. آیا اگر شکایتی در دادسرا قرار منع تعقیب خورد آیا شاکی دوباره می تواند در همان مورد شکایت کند؟

 38. چهار سال پیش از طریق پلیس فتا ب اتهام داشتن سایتی با موضوع آموزش هک راهی دادسرا شدم. بعد از یک سال دوندگی قرار منع تعقیب صادر شد.(البته برای نفر دوم پرونده قرار مجرمیت) چطوری میتونم از نتیجه پرونده باخبر بشم؟ خودم بعد از قرار منع تعقیب دیگه پیگیر پرونده نبودم. و اینکه آیا ممکنه سوء پیشینه محسوب بشه یا خیر؟

 39. باسلام
  بنده بیست قصب زمین ازپدربزرگم بعنوان فروشنده بهم داد +دو دانگ از همان زمین مهریه خانمم است قولنامه بامهر دهیاریوشورا.عموی بنده یه سند ازپدربزرگم گرفته از کا زمین بعنوان واگزاری.شکایت کردم کیفری متن شکایتم ایجاد مزاحمت وتصرف زمین بود ولی پلیس سر زمین نبود خودم رفتم شکایت کردم .الان در رای دادگاه نوشته بعلت نامشخص بودن حد وحدود زمین واضحارات طرفین قرار منع تعقیب صادر شد و۱۰روز میتوانستم اعتراض کنم.زنگ زدم بهش که باهم کنار بیاییم گفت باشه بعد ده روز زد زیر حرفش .الان اگر بروم سر زمین ایشان مزاحمت ایجاد کنند زنگ بزنم ۱۱۰بیاد بعنوان شاهد صورت جلسه کند سوالم اینجاست اگه از حقوقی شکایت کنم واگر رای به نفع ان شود میتواند از من شاکی شود یا خیر؟ممنون

 40. باسلام جواب سوالم را میشه بگید چهل قصب زمین پدربزرگم داشت واگزاری داد به پسرش یعنی تازنده هست مال خودش بعد مرگش به پسرش بعد اومد نصف این زمینو بیست قصب بعنوان فروشنده داد به بنده خاستم کار کنم توزمین عموم نزاشت از عموم شکایت کردم به جرم تصرف زمین بدون حضورپلیس رفتم شکایت کردم که مزاحمم شده دادگاه رای داد منع تعقیب وده روز اعتراض.تماس گرفتم گفت باهم کنار میاییم ولی بعد ده روز زد زیر حرفش ان وقت پدربزرگم زنده بود که این حکم صادر شد الان فوت شدند .الان بخواهم حقوقی شکایت کنم اگر رای به نفع من نباشه ایا عموم بنده میتواند از من شاکی شود چکار میتواند بکند؟ممنون اگه راهنماییم کنید؟

 41. سلام برای شخصی قرار ده میلیون تومان صادر شده بود در سال 84 سند خانه گذاشتم الان خودش نیست حکمش را از دادگاه دیدم در سال 87نوشته سه ماه و یک روز حبس جزای نقدی بدل از حبس یک میلیون و 14 ضربه شلاق اما ایشان نیست جطور میتوانم سندم را ازاد کنم

 42. سلام،چندی پیش شخصی با ماشین به قصد کشتن من و همسرم به ماشین ما میکوبید،شکایت کردیم با اینکه خود طرف اقرار کرده که به ماشین ما از پشت زده اما دادیار قرار منع تعقیب صادر کرده،اگر اعتراض نکنم آیا او میتواند از من شکایت کند به جرم افترا یا هر چیز دیگری؟

  1. سلام از من به جرم سواستفاده از موقعیت شغلی و ضرب و اهانت به دادسرای نظامی شکایت شده و بازپرس شعبه 1 دادسرای نظام برام قرار منع تعقیب صادر شده ولی باز امروز پیامک اومده که‌‌ پرونده شمابه شعبه1 نظامی 2 ارجاع شد حالا معنی این پیامک چیه

 43. سلام حدود یک سال پیش ملک خریدم متوجه شدم مال غیر بوده البته فروشنامه دارم و الان از طرف مالک به اتهام ورود به عنف و تخریب قفل شکایت کرده ازم بازپرس گفت اتهامت قابل گذشت میتونم کمکت کنم سابقه کیفری هم ندارم ایا واقعا بدون رضایت شاکی امکانش هست تو دادسرا تبرعه بشم یا نه؟

 44. سلام از بنده یه شکایت کیفری شد و به دلیل نبود ادله کافی برای بنده قرار منع تعقب صادر گردید .اقا شاکی ظرف ده روز حق اعتراض دارد؟و اگر دارد این ده روز ده روز کاری و بدون تعطیلی حساب میشه یا تعطیلی وسط هفته و جمعه ها هم جز اون ده روز حساب میشه؟

 45. از بنده شکایت جرب و شتم که قرار منع تعقب دادیار بهم داد به دلیل نداشتن ادله کافی شاکی و حالا ده روز وقت اعتراض دار ایا میتونه بدون ادله جدید اعتراض بگذار و ده روز ایا ده روز کاری بدون تعطیلی محاسبه میشه یا با ایام روزها تعطیل بین ده روز محاسبه میشه ؟

 46. سلام من ازدواج مجدد کردم و فرزندان همسرم ازمن بابت فحاشی و ضرب و شتم شکایت دروغی کردند و حتی با خود زنی نامه پزشک قانونی گرفتند که خوشبختانه در دادسرا شعبه دادیاری متوجه دروغ شده و دستور منع تعقیب صادر شد ولی الان بعد یکی دو ماه پیام اومده پرونده شما در شعبه کیفری ارجاع شد این به چه معناست

  1. در صورتیکه قرار منع تعقیب صادر شده باشد به معنای اینست که دلیل کافی وجود نداشته و یا عمل ارتکابی جرم نبوده است.

 47. من از کسی شکایت کردم و در جلسه شورای حل اختلاف با توجه به توضیحات بازپرس منو مجبور کرد رضایت منع تعقیب بدم و امضا کنم ایا دوباره میتوانم همین پرونده رو به جریان بندازم دلایل کافی داشتم خودم امضا کردم چون قبلش متهم در جلسه حضور نداشتند و تماس گرفته شد و گفت سازش می کنم ، بازپرس هم به من همینو گفت منم امضا کردم،اگر میشود کجا باید مراجعه کنم و اگر نمیشود چیکار کنم؟ممنون از راهنماییتون

 48. سلام شخص شاکی از بنده بابت چک و سفته در دادسرا شکایت کرد مبنی بر خیانت در امانت و ادعا داشت که بابت عودت بدهیش بوده و چک وسفته ها نیز امانت بوده که منجر به قرار منع تعقیب قطعی گردید، سپس یک سال بعد از این مجدد در دادسرا بابت همان چک وسفته ها و بدون دلایل جدید و با همان شاهد قبلی، با تغییر عنوان جرم به ربا شکایت جدید طرح کرد. گذشته از ضد و نقیض های شاکی و شاهد که در پرونده قبل اقرار به قرضی بودن پول داشتند و گفته بودن پول را بابت انجام کار از بنده گرفتند، در پرونده ربا ادعا به اظطرار داشته و گفته اند بابت بیماری خانواده و بدهکار بودنشان پول گرفته اند از من(عدم اظطرار ایشان را بنده با ارایه مستندات مبنی بر دارایی شاکی در حدود پنج میلیارد تومان، در زمان اخذ پول از من به دادگاه ارایه داده ام). در نهایت دادسرا با توجه به امر مختوم بودن پرونده به جهت رسیدگی قبلی و تغییر عنوان مجرمانه از طرف شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. سپس شاکی جهت اعتراض به قرار موقوفی به شعبه کیفری دو دادگاه رفت و در رویه رسیدگی پرونده با توجه به تمام مستندات ارایه شده از طرف من و تمام تناقضات شاکی و شاهدش و ارایه مستندات مبنی بر عدم اظطرار شاکی و کلی دلایل دیگر متاسفانه قاضی پرونده نه تنها به دلایل بنده استماع نکرد و برگه بازجویی را خودش مینوشت حتی هیچ یک از سوالات من را از شاکی بابت تناقضات نمیپرسید و در برگه بازجویی هم درج نمیکرد که باعث عصبانیت من و اخراجم از جلسه رسیدگی گردید و به نظر میرسد باید منتظر حکم محکومیت باشم. خواهشمند است در صورت امکان راهنمایی بفرمایید

 49. سلام
  من یک یخچال از کانال تلگرمی به صورت اینترنتی خریدم.یخچالی که بدستم رسید تقلبی بود .شکایت کردم و اس ام اس های که طرف قبول داشته برای من یخچال فرستاده هم پرینت گرفتم داشتم . اول فرستادن پلیس فتا، مامور پلیس فتا هم صحبت کرد با طرف و قبول کرد که قلابی فرستاده گزارشش رفت برای دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد.
  الانم اعتراض زدم روش امکان داره که دادگاه قرار منع تعقیب رو رد کنه یاهمونو تایید میکنه؟

 50. سلام شخصی از من دو سال پیش خیانت در امانت شکایت کرد که منع تعقیب خورد الان مجددا با یک نفر دیگر از من کلاهبرداری شکایت کرده آیا میتواند

 51. سلام
  نسبت به اتهام اقای ایکس: کشف مواد بلاصاحب قرار منع پیگرد قانونی صادر میگردد.
  سوال اینکه در چه مواردی با قرار مورد اشاره موافقت صورت نمیگیرد؟

 52. سلام وقت بخیر طی یک پرونده تجاوز به عنف شاکی سال 99 شکایت کرده(شکایت اول) ولی تو دادگاه شاکی حاظر نشده و قرار منع تعقیب صادر شده.بعد 5 روز فرجام خواهی انجام داده و دادگاه دو ماه بعد دایر شد داخل دادگاه شاکی اعلام کرد که صیغه بینشون خونده شده. و دادگاه رای منع تعقیب دوباره صادر کرده.
  در برج 2 سال 1400 دوباره یک شکایت جدید(شکایت دوم) در این رابطه انجام داده و قرار جدید صادر شده ایا چنین چیزی امکان پذیر است.
  داخل خلاصه پرونده از پرونده قبلی(شکایت اول) که سال 1399 بوده و رای منع تعقیب صادر شده اسم برده شده.

 53. سلام عزیزم. احوال شما. ببخشید در عدلیران برام زده پرونده مختومه شده است یعنی منع تعقیب صادر شد ولی اعتراض کردن. امکان دارد پرونده مختومه شده است مربوط به منع تعقیب قبل بوده باشد و پرونده همچنان باز باشد؟ میزنه پرونده فاقد موضوع فعال میباشد. ممنون

 54. با عرض سلام و خسته نباشید
  حساب بنده از طرف پلیس فتای سپیدان مسدود شده بود بعد قرار نهایی منع تعقیب صادر شده بعد من از دادسرای سپیدان پیگیر شدم نامه ای بدن تا حسابم رفع مسدودی بشه ولی نداد گفتن سیستمی انجام میشه ولی الان 2ساله رفع مسدودی نشده باید چیکار کنم ممنون

  1. سلام دوست هفت ساله خودم که خانم با همدستی دوست پسرش با صحنه سازی منو در منزل دوست پسرش کشونده و صحبت هایی مطرح شده که ضبط کردند و تهدید به اخاذی و ریختن ابروی من ،از این دو نفر جداگانه شکایت کردم و کلیه ادله هارو نزد دادیار برای دوست خودم که خانم بود کیفر خواست صادر شد و تهدید و افترا گرفتند و اما از دوست پسرش که کلی تهدید و افترا زده جداگانه از خط شخصیش در ثنا پرونده مختومه و منع تعقیب اعلام شد در صورتی که منو برای توضیحات دادیار خواست اما یکبار هم ایشان برای دادیاری نخواستند و بدون بررسی مختومه کردن و منع تعقیب ،سوالم اینه چطور برای همدستش وثیقه و کفیل خواستند اما ایشان با وجود پنج صفحه تهدید و خط و نشان کشیدن و افترا منع تعقیب شد و هر دو هم زیر دست یک دادیار رسیدگی شده

 55. باسلام بنده ماشین خریدم وتعویض پلاک کردم هیچ مشکلی نداشت یم سال دستم بود یک ریالی خرج نداشت و به خاطر پول پیش خونه مجبور به فروش شدم وخریدار ماشین برد بعد از یک ماه برای بار دوم وکالت دادم و بعد چند روز زنگ زد گفت شماره موتور دست کاری شده تعویض پلاک نمیشه وشکایت کرد و تونست ثابت کنه که من سرش کلاهبرداری کردم ومحکوم شدم ودرخواست خسارت کرد بنده هم از ترس آبروم و رفتن به زندان و خرج زنو بچم خسارت طرف بابدبختی پانزده‌ میلیون تومان خسارت دادم و طرف رضایت داد و داخل رضایت نوشته بود ترک تعقیب وهمه مدارک رو دارم ولی برام ابلاغ اومده در صورت موافقت به طرفین ابلاغ و از موجودی کسر و در آمار منظور گردد. درخصوص قرار جلب به دادرسی جهت تنظیم کیفرخواست به نظر برسد.
  میخوام بدونم این یعنی چی ممنون میشم جواب بدید

 56. با سلام عرض ادب. بنده ضرب جرح عمدی شکایت کرده .و اعتراض کردم .و بعد از چهار ماه سر گردانی .منع تعقیب صادر شده .و رای قطعی صادر شده و نقض پرونده اعلام شده .اگر اسناد پرونده گم شده باشه آیا. به کجا باید شکایت کنم .و یا. میشه دوباره اعتراض بزنم .و چطور میشه از دفتر دار شعبه شکایت. کرد. در مورد. گم شدن اسناد پرونده .

 57. سلام و عرض ادب. همسرمن با پدرم درگیرشد مورد ضرب و شتم قرار گرفت و من از همسرم شکایت کردم و الان طی روند پرونده‌ پیامک ابلاغیه اومده که صفحه اول قرار منع تعقیب داشته و صفحه دوم تصمیم نهایی جلب دادرسی نوشته شده لطفاً این موضوع رو توضیح بدید من متوجه بشم چکارباید کنم

 58. با سلام.
  اگر جرم خیانت در امانت در پول در خارج از کشور ارتکاب یافته باشد.
  و شاکی هم در ایران و هم در کشور محل وقوع جرم شکایت کرده باشد، و دادگاه تجدیدنظر ایران بدلیل ماده ۷ ق.م.ا قرار موقوفی تعقیب صادر کرده باشد چون متهم هم در ایران یافت نشده و هم شکایت در کشور محل وقوع جرم در حال جریانه ,
  ۱) آیا در صورت برگشت مجرم قبل از اعمال مجازات در آن کشور محل وقوع جرم، آیا میتوان با وجود قرارموقوفی تعقیب ، مجددا شکایت کرد؟
  ۲) آیا از مجرم بعد از برگشتش به ایران میتوان برای گرفتن مال, دعوای حقوقی مطرح کرد ؟ یا چون دعوای کیفری بدلیل قاعده منع مجازات مضاعف منتفی است، دعوای حقوقی هم منتفی خواهد بود؟
  خواهشمندم لطفا راهنمایی بفرمایید.

 59. سلام من حسابم به علت اتهام کلاهبرداری از سوی پلیس فتا مسدودشده در دادگاه منع تقیب خوردم الان تکلیف چی هستش چیکار باید بکنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا