شرکت ها

قرض الحسنه و نحوه ثبت آن چگونه است و چه مراحلی باید طی شود؟

صندوقهای قرض الحسنه در قالب موسسه غیر انتفاعی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری پس از کسب موافقت اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی بنا به روش زیر به ثبت می رسد.

مدارک مورد نیاز ثبت موسسه قرض الحسنه

الف: مدارک مورد نیاز ثبت موسسه قرض الحسنه:
١- دو جلد اساسنامه که به امضای موسین و هیات امنا رسیده باشد و یک نسخه کپی آن .
٢- دو برگ تقاضا نامه ثبت موسسات غیر تجاری که به امضائ موسسین و اعضائ هیات امنا رسیده باشد و یک نسخه کپی آن
٣- مجوز ثبت صادره از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی
۴- فتوکپی شناسنامه برابر اصل شده موسسین و هیات امنا و هیات مدیره و بازرسین ویک نسخه کپی آن .
ب : روش ثبت موسسه قرض الحسنه:
١- با استفاده از اساسنامه ضمیمه دو جلد اساسنامه که ذیل تمام صفحات به امضای موسسین و هیات واعضا هیات مدیره امنا رسیده باشدو یک نسخه کپی ان
٢-صورتجسات ضمیمه اساسنامه که اعضای هیات امناو هیات امنا و هیات مدیره و بازرسین مشحص شده و به امضای انان رسیده باشد
٣- تقاضانامه ثبت موسسات غیر تجاری که برای تقاضانامه ثبت موسسه قرض الحسنه نیز ازان می توان استفاده نمود تکمیل و به امضا موسسین و هیات امنا و هیات مدیره رسیده باشد.
(تذکر :تقاضانامه مذکور بایستی ازاداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری ابتیاع شود)
۴-فتوکپی شناسنامه موسسین واعضای هیات امنا و اعضای هیات مدیره و بازرسین درمراجع ذیصلاح برابراصل شود .
۵- پس ازتهیه مدارک فوق الذکر یک سری کپی ازتمام انها تهیه شود به همراه سایر مدارک تحویل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شود .
۶- احدی ازاعضا هیات مدیره یا هیات امنا یا وکیل رسمی شرکت با دردست داشتن مدارک فوق الذکر برای تعیین نام به قسمت تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید (دراین راستا لازم است قبلا هماهنگی لازم بین موسیسین و اعضا هیات مدیره و هیات امنا درخصوص تعیین چندنام برای موسسه قرض الحسنه به عمل ایدو چند نام انتخاب شود و معمولا برای موسسات قرض الحسنه ازاسما متبرک که دارای قداست خاصی دربین مردم می باشد و بدون سابقه ثبت هم باشد استفاده و به قسمت تعیین نام مراجعه شود )
٧-مسئول تعیین نام یکی ازاسما که دارای معنا و مفهوم خاص باشد و نیز سابقه ثبت ندارد را درانتخاب و درروی برگ تقاضانامه درج می نماید و بایستی موافقت بااین نام ازمسئولین اداره ثبت شرکتها اخذ ونام معینه دردفتر تعیین نام ثبت شود .

قرض الحسنه
٨- مدارک اصل و کپی تحویل قسمت پذیرش شود و مسئول مربوطه در بدو امر نسبت به بررسی اجمالی مدارک اقدام و سپس تحویل گرفته می شود وبرگ رسید با تعیین تاریخ مراجعه بعدی برای اخذ پاسخ صادر و تحویل ذینفع می شود.
٩- در تاریخ معینه در برگ رسید به قسمت اعلام نتیجه مراجعه شود کارشناس مربوطه برای ثبت موسسه قرض الحسنه نیاز به استعلام دارد فلذا نسبت به استعلام از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی اقدام می نماید و شماره و تاریخ استعلام را به ذینفع جهت پیگیری بعدی تسلیم می نماید.
١٠- پس از گذشت مدتی بایستی با هماهنگی قبلی به اداره استعلام شونده مراجعه و فرم های مربوطه توسط موسسین و اعضای هیات امنا و اعضای هیات مدیره کامل شود و اداره مذکور پس از بررسی صلاحیت متقاضیان مراتب موافقت با ثبت موسسه قرض الحسنه را کتبا به اداره ثبت شرکتها اعلام می نماید.
١١- کارشناس اداره ثبت شرکتها پس از وصول مراتب موافقت اداره استعلام شونده نسبت به تهیه آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه اقدام می نماید.
١٢- در مراجعه بعدی به اداره ثبت شرکتها آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه را دریافت و به حسابداری جهت دریافت قبض حق الثبت و هم چنین واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها جهت تعیین حق الدرج انتشار آگهی تاسیس در روزنامه کثیرالانتشار مراجعه و مبالغ معینه به شعبه بانک ملی ایران مستقر در سازمان ثبت پرداخت گردد.
١٣- پس از پرداخت ها فیش پرداختی حق الثبت به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه و مسئول مربوطه نسبت به ممهور نمودن پیش نویس آگهی اقدام می نماید و سپس آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه به واحد ثبت تاسیس و تغییرات تحویل داده می شود.
١۴- مسئول مربوطه با ثبت آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه در دفتر ثبت ضمن تعیین شماره ثبت و درج آن در روی اوراق مربوطه در ذیل ثبت از شخص معرفی شده در ذیل صورتجلسه ها با قید جمله ثبت با سند برابر است امضا اخذ می نماید.
١۵- آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه به دبیرخانه تحویل شود دبیرخانه ضمن شماره نمودن آگهی تاسیس نسخه مدارک مربوط به موسسه را تحویل نماینده معرفی شده می نماید و نماینده مذکور نسخه آگهی مربوط به درج در روزنامه کثیرالانتشار را تقدیم واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها می کند و نسخه مربوط به درج روزنامه رسمی به شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص مستقر در خ بهشت ساختمان دادگستری تحویل می دهد و مسئول مربوطه ضمن تعیین مبلغ حق الدرج و صدور فیش نماینده موسسه بایستی مبلغ معینه را به بانک پرداخت و فیش مربوطه را به دفتر روزنامه رسمی تحویل نماید و در این مرحله کار ثبت موسسه به اتمام رسیده است.
تذکر: ١- در صورت نیاز فوری به آگهی تاسیس چنند نسخه کپی از آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه تهیه که در هنگام تحویل آگهی ممهور به مهر روزنامه رسمی می شود و تا زمان انتشار روزنامه رسمی از این آگهی مهر شده می توان استفاده قانونی کرد.
٢- موسسات نیز مانند شرکتها می توانند دفاتر روزنامه وکل و دارایی داشته باشند و در این صورت لازم است که دفاتر مزبور تهیه و باارائه آگهی ممهور به مهر روزنامه رسمی و ابتیاع اظهارنام پلمپ دفاتر از واحد فروش اوراق بهادار و تکمیل امضائ آنها توسط دارندگان یا مدیرعامل و یا ………… موسسه و ارائه آن به واحد پلمپ دفاتر نسبت به پلمپ دفاتر روزنامه و کل و دارایی اقدام لازم بعمل خواهد آمد.
١۶- برای اعمال تغییرات بعدی در موسسه قرض الحسنه می توان از راهنمای ثبت موسسه وتغییرات آن مندرج در این راهنما استفاده شود.

قرض الحسنه

فصل اول

نام – تابعیت – مدت- مرکز – موضوع – سرمایه
ماده ١- این موسسه بنام صندوق …………. است که در این اساسنامه اختصارا صندوق نامیده می شود.
ماده ٢- صندوق دارای تابعیت ایرانی است.
ماده ٣- صندوق برای مدت نامحدود تشکیل شده است .
ماده ۴- مرکز اصلی صندوق در ………….. است و صندوق می تواند پس از کسب موافقت با رعایت مقررات و موازین مربوطه در تهران یا سایر نقاط داخل و خارج کشور شعبه دایر و یا نمایندگی اعطا نماید.
ماده ۵- موضوع صندوق انجام کارهای عام المنفعه بطور غیر انتفاعی و بشرح زیر می باشد.
الف -پرداخت وامهای بدون بهره ( قرض الحسنه) و اعطای اعتبارات بدون بهره به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی با رعایت موازین شرعی .
ب – دریافت وام و اعتبار بدون بهره از منابع داخلی و خارجی و قبول هدایا
ج – وصول وجوه و اسناد امانتی اشخاص و قبول نمایندگی و وکالت
د – اقدام در جهت اشاعه و نشر و ترویج فرهنگ اسلامی بهر نحو و کیفیت و انجام امور خیریه و خدمات عام المنفعه در جهت پیشبرد اهداف اسلامی ( انتشار هر گونه مطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت ارشاد اسلامی و دریافت پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام خواهد گرفت.)
ه- افتتاح حسابهای پس انداز و جاری ویا هرنوع حساب بدون بهره دیگر
و- انجام عملیاتی از قبیل اداره اموال دیگران اعم از منقول و غیر منقول حفاظت وصایت قیمومت و وکالت
ز- از آنجا که کلیه اهداف و فعالیتهای صندوق منحصرا در جهت جلب رضای خداوند و خدمت به جامعه مسلمین است لذا انجام عقود شرعی در حدود تامین هزینه متعارف صندوق مجاز بوده و کیفیت آن مطابق با قوانین فقهی شرعی و مقررات کشوری و بر اساس آیین نامه های داخلی خواهد بود.
تبصره ١- طرحها برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.
تبصره ٢- صندوق و اعضا وابسته به آن بنام صندوق حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی را ندارد.
تبصره ٣- صندوق و اعضائ وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.
تبصره ۴- هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه هیات مدیره پس از موافقت نیروی انتظامی قابل اجرا می باشد.
ماده ۶- سرمایه صندوق …………. ریال است که توسط موسسین و مردم تامین گردیده است.

قرض الحسنه

فصل دوم

ارکان صندوق

ماده ٧- ارکان صندوق عبارتند از : هیات امنا هیات مدیره و بازرسان که تابع مقررات کلی اساسنامه خواهند بود.
ماده ٨- هیات امنا صندوق مرکب از ٢٩ نفر است که از سوی موسسین انتخاب می شوند این هیات بالاترین مقام صندوق بوده و در هر حال و هر مورد نایب مناب موسسین می باشد.
ماده ٩- هر یک از اعضا هیات امنا باید در هنگام حیات خود یک فرد متدین و مورد اعتماد را که دارای صلاحیت اخلاقی باشد برای جانشینی خویش معرفی نماید که بعد از وفات وی بعنوان عضو هیات امنا انجام وظیفه نماید عضو مذکور باید مورد قبول حداقل سه چهارم اعضا هیات امنا قرار گیرد و بهمین ترتیب هر کس که بعدا به عضیت هیات امنا برگزیده می شود باید جانشین خود را به ترتیب ذکر شده معین و معرفی نماید بطوریکه تکالیف و وظایف مقرره در این اساسنامه بدون وقفه انجام پذیر باشد.
تبصره ١- چنانچه هر یک از اعضا هیات امنا در زمان حیات خویش از تعیین ومعرفی جانشین و یا از ادامه همکاری به هر صورت وبه هریک کیفیت خودداری نماید هیات امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد خود را از میان داوطلبان و با اکثریت آرا انتخاب نموده و بعنوان عضو هیات امنا به جانشینی شخص مذکور خواهد پذیرفت .
تبصره ٢- امتناع یا عدم حضور در جلسات در صورتی محرز می شود که عضو ممتنع کتبا انصراف خود را به هیات امنا اطلاع دهد و در غیر اینصورت با اخطار کتبی هیات امنا چنانچه ظرف ١۵ روز عضو مذکور حاضر به ادامه همکاری نشود یا دلیل موجه عدم حضور خود را ارائه ندهد از عضویت در هیات امنا مستعفی تلقی می شود و هیات امنا برای انتخاب جانشنی او تصمیم خواهد گرفت.
تبصره ٣- چنانچه اکثریت هیات امنا تشخیص دهند که یکی از اعضا هیات امنا یا جانشین او فاقد صلاحیت اخلاقی و دینی است ویا بعدا این تغییر در وی بوجود آید شخص دیگری را که واجد شرایط و مورد اعتماد باشد با اکثریت آرائ به جای شخص نامبرده انتخاب خواهند نمود.
ماده ١٠- هیات امنا حداقل هر سه ماه یکبار برای رسیدگی به امور صندوق تشکیل جلسه خواهند داد دعوت از اعضا هیات امنا بوسیله رئیس هیات مدیره و یا نائب رئیس بعمل خواهد آمدو در مورد ضروری اعضا هیات امنا یا هیات مدیره ویا بازرسان می توانند هیات امنا را دعوت کنند.
تبصره: جلسه هیات امنا با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت خواهد یافت.
ماده ١١- دعوت هیات امنا بوسیله پست یا تلفن و یا به هر نحو مقتضی دیگر بعمل خواهد آمد فاصله تاریخ ابلاغ دعوتنامه با روز جلسه باید حداقل ۵ روز باشد.
ماده ١٢- تصمیمات هیات امنا با رای دو سوم افراد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده ١٣- وظایف و اختیارات هیات امنا عبارت است از :
رسیدگی به ترازنامه و ییلان استماع گزارش بازرسان انتخاب و عزل و تجدید انتخاب اعضا هیات مدیره و بازرسان تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق اصلاح اساسنامه بجز مواردی که مربوط به اهداف و مدت صندوق است تامین زمان احتمالی تعیین خط مشی صندوق انحلال تصفیه
ماده ١۴- هیات مدیره صندوق دارای حداقل ٧ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی البدل خواهد بود که توسط هیات امنا از بین اعضا یا از خارج بمدت ٢ سال انتخاب می شوند
ماده ١۵- شرکت اعضا هیات مدیره در جلسات هیات مدیره ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

قرض الحسنه
ماده ١۶- در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضا هیات مدیره عضو علی البدل برای مدت باقی مانده هیات مدیره بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده ١٧- صاحبان امضا اعضا اصلی هیات مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا حداقل دو نفر از اعضا اصلی و مدیرعامل یا قائم مقام او و مهر صندوق معتبر خواهد بود.
ماده ١٨- هیات مدیره باید در نخستین جلسه خود که حداکثر یک هفته بعد از انتخاب آنان توسط هیات امنا تشکیل خواهد شد از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس هیات مدیره و یک نفر را بعنوان نایب رئیس انتخاب نمایند.
ماده ١٩- انتخاب مجدد هر یک از اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره بلامانع است.
ماده ٢٠ هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ١۵ روز یکبار تشکیل خواهد داد بنابه ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس یا مدیرعامل و یا چند نفر از اعضا هیات مدیره تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیات مدیره حداکثر سه روز خواهد بود.
ماده ٢١- جلسات هیات مدیره در صورتی رسمی و معتبر خواهد بود که حداقل با حضور دوسوم اعضا تشکیل شود هر گونه تصمیم با رای مومافق اکثریت مطلق هیات مدیره معتبر خواهد بود.
ماده ٢٢- وظایف و اختیارات هیات مدیره:
نمایندگی در برابر اشخاص ثالث ادارات و موسسات دولتی و خصوصی عزل و نصب ماموران و کارکنان صندوق تعیین شغل یا ترفیع و تنبیه و اجرای شرایط استخدامی افتتاح حساب جاری و هرگونه حساب دیگر نزد بانکها یا سایر موسسات و اشخاص حقوقی و اعتباری وصول مطالبات و پرداخت دیون صنوق قبول تعهد ظهرنویسی ویا قبولی انجام هر نوع معامله و انعقاد قرارداد و تقسیم و تبدیل و فسخ و اقاله و ابطال و واگذاری و اجرای آنها نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و درخواست تعدیل و دفاع از آن رهن گذاردن و رهن گرفتن اموال صندوق اقامه و تعقیب و دفاع از هر گونه دعوت یا انصراف و استرداد آن با داشتن تمام اختیاراتدر کلیه مراحل دادرسی اعم از دادگاههای عمومی و دیوان کشور و سایر مراجع یا حق مصالحه و سازش و تعیین وکیل با حق توکیل غیر ادعای جعل و انکار نسبت به سند طرف واسترداد سند و تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و کیل با حق توکیل
غیر ولو کرارا و عزل و انتخاب مجدد آنها تعیین میزان حق الوکاله انتخاب مصدق و کارشناس اقرار نسبت به کلیه امور دعوی خسارت جلب ثالث و دفاع از آن دعوی متقابل و دفاع از آن درخواست صدور اجرائیه اعم از دادگاههای دادگستری و اجرای ثبت و هر دادگاه دیگر و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به اجرای مصوبات هیات امنا قبول یا رد هدایات و وجوه بلاعوض یا کسب اختیار نام در نوع مصرف آن .
ماده ٢٣- هیات مدیره باید ازبین خود یاازخارج یک نفر شخص حقیقی ایرانی مسلمان و خوشنام را به مدیریت عامل انتخاب نمود ه و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه اورا تعیین نماید مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی صندوق است و درحدود اختیاراتی که ازطرف هیات مدیره به وی تفویض شده است نماینده صندوق محسوب شده و ازطرف صندوق حق امضا دارد .
ماده ٢۴-اگر مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل اوازمدت عضویت اودرهیات مدیره بیشتر نخواهد بود ولی درهرحال انتخاب مجدد او برطبق مقررات این اساسنامه بلامانع است
ماده ٢۵- مدیرعامل می تواند به مسئولیت خود برای خویش قائم مقام ویا معاون انتخاب نموده و باقبول مسئولیت کامل تمام یاقسمتی ازاختیارات خود را به اویا هریک ازکارکنان صندوق تفویض نماید .
ماده ٢۶- هیات امنا یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال ازبین خود یا ازخارج انتخاب می کنند.
ماده ٢٧- بازرس باید درباره صحت صورت دارائی و عملکردصندوق و درباره صحت دارائی وعملکرد صندوق و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران دراختیار هیات امناگذاشته اند کتبا اظهار نظرنماید.
ماده ٢٨- درصورت فوت یااستعفا یامعذوریت بازرس اصلی یاسلب شرایط ازاوبازرس علی البدل بجای اوانجام وظیفه خواهد نمود .
ماده ٢٩- بازرس می تواند درهرموقع و بهرگونه رسیدگی و بازرسی رادرمورد عملیات صندوق انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه رامطالعه کرده و مورد رسیدگی قراردهد و درصورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده هیات امنا را بنماید .
ماده ٣٠-هیات مدیره و بازرسان تازمانی که جانشین انها ازسوی هیات امنا تعیین و معرفی نشده است به مسئولیت خودباقی خواهند بود .

قرض الحسنه

فصل سوم

سال مالی – انحلال و تصفیه

ماده ٣١- سال مالی صندوق ازاول فرودین ماه هرسال شروع ودرپایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد اولین سال مالی صندوق ازتاریخ ثبت تاپایان اسفند همان سال است.
مده ٣٢-انحلال و تصفیه : چنانچه بعللی تصمیم به انحلال صندوق گرفته شود هیات امنا بااکثریت سه چهارم مجمئع ارا ۵ نفر راازبین خود یااعضاهیاتمدیره یاخارج تعنوان هیات تصفیه انتخاب می نمایند .
ماده ٣٣-هیات تصفیه پس ازرسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی هاو تعیین دارائی مسلم اعم ازمنقول وغیرمنقول و وصول مطالبات باقی مانده دارائی صندوق راباتصویب هیات امنا و بانظر نماینده ولی فقیه به یکی ازمراکز خیریه واگذار خواهد کرد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۴ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی تضمینی

وکیل آنلاین | وکیل تلفنی

کد تخفیف: salam
close-link