وصول مطالبات

چک ضمانت وام و نکات مقررات مربوط به عقد ضمانت

چک ضمانت وام: بر طبق ماده 684 قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.»

شرایط ضامن

 1. ضامن بایدعاقل بالغ و رشید باشد.
 2. در ضمانت لازم نیست که ضامن  مضمون عنه (مدیون اصلی) را بشناسد بلکه تنها تمییز آن کافی است.

بر طبق ماده ی 684 قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.»

شرایط ضمانت

 1. عقد ضمانت عقدی لازم است یعنی قابل فسخ نیست و  نیاز به ایجاب و قبول دارد که بین ضامن و طلبکار صورت می گیرد که ایجاب آن عبارت است از: ضمنت (ضامن شدم) یا تکفلت (به عهده گرفتم ) و تقبلت (تقبل کردم) و مانند آن و اگر به جای این الفاظ بگویید مال تو نزد من است یا برمن است یا آنچه بر اوست بر من است صراحت در ضمانت ندارد و لذا ایجاب با این الفاظ صحیح نیست. پس از ایجاب طلبکار قبول می کند و رضایت بدهکار نیاز به تصریح ندارد و فوریت شرط نیست.
 2. رضایت مضمون عنه (مدیون اصلی): رضایت بدهکار نقشی در عقد ضمانت ندارد زیرا رضایت تبرعی (داوطلبانه) صحیح است به اینصورت که اگرکسی داوطلبانه و بدون اینکه بدهکار از او بخواهد ضامن شود و عقد ضمانت را قبول کند صحیح می باشد و بدهکار حق اعتراض ندارد فقط در نهایت ضامن حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت.
 3. بخشش طلب توسط طلبکار: اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمیتواند از بدهکار چیزى بگیرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد نمیتواند آن مقدار را مطالبه نماید، ولى اگر همه آن را یا بخشى از آن را هبه کند، یا از باب خمس، یا زکات، یا صدقات و امثال آن حساب کند ضامن می‏تواند از بدهکار مطالبه نماید.
 4. ثروتمند بودن ضامن و یا علم به فقیر بودن توسط طلبکار: ضامن باید ثرومند باشد (به مقداری که بتواند طلب بدهکار را بدهد) و یا اینکه طلبکار از نداری او آگاه باشد.
 5. برداشت پول از حساب ضامن: ضامن پس از قبول عقد ضمانت، فرم قرارداد (وام) را امضا می کند  و با امضای ضامن به طلبکار این اختیار داده میشود که درصورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار،طلبکار  بدهی خود را از فیش حقوقی و  موجودی حساب ها و سپرده های متعلق به ضامن برداشت نماید.

حالا باتوجه به این شرایط اگر ضامنی روزی برای برداشت پول از حساب بانکی خود با حساب خالی مواجه شد نباید تعجب بکند چرا که از قبل اجازه ی هر گونه برداشت را از حساب خود به طلبکار داده است.

چک ضمانت وام

ضامن متضرر و شکایت از بدهکار

در جامعه ی امروز ضامن بسیار کمیاب شده است زیرا مدیون اصلی ناپدید شده و در اینصورت ضامن می ماند و بار سنگین بدهی بدهکار اما پس از اتفاق افتادن این نتیجه ناگوار برای ضامن، بسیاری براین باورند که هیچ کاری نمی توان کرد جز پرداخت اقساط بدهکار در سر موعد اما به هیچ وجه ینطور نیست.

ماده 709 قانون مدنی بیان می کند که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می تواند به مدیون (مضمون عنه) رجوع کند و حق خود را بگیرد به اینصورت که ضامن می تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مدیون ضمانت هایی را بگیرد.

بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند. البته باید به چند نکته توجه داشت؛ ابتدا این که این کار به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرار داده، بلکه از ترس زندان و محدودیت هایی از قبیل مسدود شدن حساب بانکی، محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دائم، حق ضامن را ادا کند.

به این خاطر ضامن در فقره یا فقره های چک ضمانت وام که از کسی که ضمانتش را می کند، باید این موارد را رعایت کند:

چک باید تاریخ دار باشد، یعنی این که اگر آخرین قسط وام 5 سال دیگر است، تاریخ مندرج در چک ضمانت وام بعد از این تاریخ ذکر شود و دیگر آن که تاریخ صدور چک ضمانت وام در آن (گوشه و پایین چک) ذکر نشود، بر این اساس بند (ه) ماده (13) قانون صدور چک ضمانت وام چنین بیان می دارد: «در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد صادرکننده چک ضمانت وام قابل تعقیب کیفری نیست» دیگر آن که در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط می باشد، ذکر نشود و نیز چک حتما دارای امضا باشد.

مقررات مربوط به عقد ضمانت کدامند؟

 1. وفق ماده 701 قانون مدنی عقد ضمانت عقدی لازم است و ضامن یا مضمون له نمی توانندنمی توانند آن را فسخ کنند. پس از ایجاد عقد ضمان دین از ذمه مضمون عنه به ضامن منتقل و مضمون عنه بری الذمه میگردد.
 2. طبق ماده690 قانون مدنی در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد‌ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.
 3. براساس ماده 685 قانون مدنی «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» یعنی رضایت بدهکار نقشی در عقد ضمانت ندارد زیرا رضایت تبرعی (داوطلبانه) صحیح است به اینصورت که اگر کسی داوطلبانه و بدون اینکه بدهکار از او بخواهد ضامن شود و عقد ضمانت را قبول کند صحیح می باشد و بدهکار حق اعتراض ندارد فقط در نهایت ضامن حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت.
 4. بخشش طلب توسط طلبکار: اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی‏تواند از بدهکار چیزى بگیرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد نمی‏تواند آن مقدار را مطالبه نماید، ولى اگر همه آن را یا بخشى از آن را هبه کند، یا از باب خمس، یا زکات، یاصدقات و امثال آن حساب کند، ضامن می‏تواند از بدهکار مطالبه نماید.
 5. براساس ماده 698 قانون مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.
 6. برداشت پول از حساب ضامن، ضامن پس از قبول عقد ضمانت، فرم قرارداد (وام) را امضا می کند  و با امضای ضامن به طلبکار این اختیار داده میشود که درصورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار، طلبکار  بدهی خود را از فیش حقوقی و  موجودی حساب ها و سپرده های متعلق به ضامن برداشت نماید.

حالا باتوجه به این شرایط اگر ضامنی روزی برای برداشت پول از حساب بانکی خود با حساب خالی مواجه شد نباید تعجب بکند چرا که از قبل اجازه ی هر گونه برداشت را از حساب خود به طلبکار داده است.

چک ضمانت وام

ضامن در چه زمانی می تواند در دادگاه طرح دعوای مطالبه اقساط را علیه وام گیرنده طرح کند؟

سؤال این بود که ضامن در چه زمانی می تواند در دادگاه طرح دعوای مطالبه اقساط را علیه وام گیرنده طرح کند؟ آیا باید صبر کند تمام اقساط از فیش حقوقی اش کسر شود سپس دادخواست را به دادگاه تقدیم کند یا اینکه پس از کسر شدن چند قسط نیز می تواند طرح دعوا نماید یا اینکه حتی قبل از کسر شدن هیچ قسطی آیا به صرف اخطار بانک وام دهنده ، می تواند طرح دعوی نماید. در وضعیتی که اقساط از فیش حقوقی ضامن کسر نمی شود و ضامن خودش به بانک مراجعه و قبل از کسر اقساط، بدهی وام گیرنده را با بانک صاف می کند چه زمانی می توان طرح دعوا کرد؟

یکی از شرایط دعوا این است که وجود دین بر ذمه مدیون محقق شده باشد به عبارتی زمان بدهی مدیون فرا رسیده باشد.

مثلاً اگر کسی از یک شخص بدحساب چکی در دست دارد نمی تواند قبل از رسیدن تاریخ چک ضمانت وام به صرف اینکه می داند صادرکننده چک ضمانت وام بدهی اش را با سوء سابقه بدحسابی پرداخت نمی کند، از او مطالبه نماید. در مبحث چک ضمانت وام و ضمانت نیز قبل از اینکه مبلغی مطابق گواهی کسر از حقوق ارائه شده از حقوق ضامن کسر گردد یا قبل از اینکه ضامن بصورت نقدی اقساطی پرداخت نکند صرف بدحسابی وام گیرنده و تعلّل در پرداخت اقساط نمی تواند دلیلی برای استحقاق مطالبه وجه محسوب گردد.

ولی با کسر حتی یک قسط از حقوق ضامن یا پرداخت نقدی یک قسط، استحقاق مطالبه وجه به اندازه مبلغ کسر شده یا پرداخت شده پیدا می شود. ماده ۷۰۹ قانون مدنی نیز مطلب فوق را بدین صورت مورد تأئید قرار می دهد که « ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین»

علی رغم اینکه هنوز اقساط چک ضمانت وام به پایان نرسیده و وام مستهلک نشده، در صورت طرح دعوای ضامن، دادگاه وظیفه رسیدگی پیدا می کند و باید به دعوای مطروحه رسیدگی نماید.

ضامن باید مطابق ماده ۷۱۳ قانون مدنی در دادخواست تقدیمی در قسمت میزان خواسته صرفاً مجموع مبالغی را که پرداخت کرده یا از فیش حقوقی او کسر شده قید نماید نه کل مبلغ چک ضمانت وام.

لیکن ضامنی که می داند وام گیرنده ای که از او ضمانت کرده شخصیتاً الباقی اقساط را حتی با وجود طرح دعوای حقوقی پرداخت نمی کند، برای هر تعداد قسطی که از حقوقش کسر می گردد باید یک دادخواست جداگانه بدهد که در مجموع سبب تشکیل چندین پرونده در محاکم قضایی می شود.

نکته قابل توجه این است که اگر اقساط معوقه از فیش حقوقی ضامن کسر گردد در اثبات وجود دین بر ذمه وام گیرنده مشکلی بوجود نمی آید چرا که از دادگاه تقاضای استعلام از بانک یا کارگزینی محل خدمت فرد می شود و صحت کسر اقساط از حقوق ضامن و لزوم بازپرداخت آن توسط وام گیرنده برای دادگاه ثابت می شود.

ولی زمانی که ضامن برای جلوگیری از مسدود شدن حقوق ماهیانه اش خود پیش قدم شده و نقداً اقساط معوقه را تصفیه می کند حتماً بایست ضمن پرداخت، گواهی از بانک مبنی بر اینکه این اقساط توسط ضامن پرداخت شده اخذ کند. در غیر این صورت چه بسا اثبات پرداخت توسط ضامن به مشکلاتی بر بخورد و دادگاه قرار رد دعوای ضامن را صادر نماید.

چک ضمانت وام

مطابق ماده ۴۱۱ قانون تجارت پس از آنکه ضامن دین را پرداخت کرد بانک باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به وام گیرنده لازم و مفید است به او بدهد. بنابراین اگر بانک از وام گیرنده چک یا سفته ای بابت تضمین بازپرداخت اقساط وام اخذ می کند پس از تصفیه وام توسط ضامن، باید آنها را در اختیار او قرار دهد تا اقدامات مقتضی را برای وصول طلب خود معمول دارد.

ضامن نمی تواند یک بار اقساط پرداختی را با استناد به چک یا سفته موجود در بانک و یک بار هم به استناد کسر از فیش حقوقی اش از وام گیرنده بگیرد. یک دین را نمی توان از دو طریق دو بار دریافت نمود.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۱۱ رای

نوشته های مشابه

‫6 دیدگاه ها

 1. سلام . لطفا دقیق و شفاف بفرمائید. اگر کارمند بانکی در اثرلجاجت ؛ چک عادی ضمانتی ؛ ضامن را پس از تسویه کامل وام توسط وام گیرنده به ضامن( صاحب چک برنگرداند)
  1- براساس چه ماده قانونی و درچه نوع دادگاهی باید طرح شکایت کرد و حال آن کارمند را گرفت؟
  2- اصلا وظیفه بانک در عودت چک ضمانتی با شرایط فوق به صاحب چک ؛ چند ساعته ؛ چند روزه است؟؟
  از راهنمایی شما برای حال گیری کارمندان متخلف و عقده ایی ممنون میشیم???

  1. خدا لعنت کنه ،همچین کارمندانی رو،،قسط اولی وامم ،چندروزی عقب افتاد ،چک منو برگ زد،بعد از اون،با اینکه مرتب دارم قسط میدم ،هیچ بدهی عقب مونده ای ندارم ،،متاسفانه چک برگشتی منو،وصول نمیکنه

 2. سلام من معلم هستم وچندی پیش در بانک ملی سردشت ضمانمت اشنایی را نموده ام اما اکنون ان شخص از پرداخت اقساط خود استنکاف می ورزد وبانک حساب حقوق این جانب را مسدود نموده وطی دو مرحله مبلغ 2300000 تومن از حساب این جانب به حساب اقساط فرد مذ کور برداشت نموده است.چرا بانک برای وصول اقساط معوقه ان شخص به چک و مدارک ضمانتی فرد بدهکار مراجعه نمی کند.ماهانه مبلغی در حدود 30000 یا 40000 خالص پرداختی این جانب می باشد که بانک با صبر و حوصله منتظر واریز این چندر غاز حقوق ماهیانه ی اینجانب است و اقدام دیگری نمی کند.من در شهرستان دیگری شاغل هستم و زیر تعهد حسابداری قید شده که این تعهد نامه صرفا در سطح شهرستان بوکان که بنده شاغلم معتبر است با این وجود ایا حق چنین اقدامی علیه بنده از جانب بانک قانونی است چگونه میتوانم از حق خودم دفاع کنم و از حسابم رفع انسداد کرده یا وجوهی را که پرداخت کرده ام پس بگیرم اگر وکیل اختیار کنم در صورت محکومیت بدهکار چه کسی حق الوکاله را باید پرداخت کند ایا میتوانم در محاکم فرد وام گیرنده را ملزم به صدور سفته یا چک بابت باقی مانده وام در حق خودم بنمایم. ایا با توجه به کم بودن حقوقم حق رجوع به اموال منقول وغیر منقول و ضبط و تو قیف ان را خواهند داشت .با تشکر از زحمات شما عزیزان

 3. سلام بنده چندماه پیش دربان مهرایران ضامن برادرم شدم دوقسط ایشان که مبلغ ۳ملیون است عقب افتاده وبانک به خاطر دوقسط چک ۶۰میلیونی بند را برگشت زده ایا این کار قانونی است.

 4. سلام
  چندین ساله ضامن وام گلخانه برادرم هستم.برادرم بدحساب وبی خیال منم معلم باچندرغازحقوق همش استرس وناراحتی ک چ بلایی سرم می اید.چون قبلاهم وام داشته ضامنش بودم بخاطربرادری مجبورشدم خانه ام بفروشم وپرداخت کنم.کاش قانونی بودتاوام گیرنده توفشارباشدن اینکه همه مسئولیت هاگردن ضامن باشد.گفتم جوان است شغل داشته باشددرامدداشته باشد.ولی تاوانش بایدضامن بپردازد.

 5. وامی در سال 98 گرفته ام که به تازگی آن را تسویه کرده ام 2تا ضامن روی این وام من بوده که به هر کدوم مبلغ صدو سی میلیون تومان در وجه ضامن و قید کردم بابت ضمتنت بانک ملت
  حالا این 2تا ضامن ها که 2تا دوست هستن چک من رو برنمیگردونن
  یکی میگه گم کردم که میدونم حرفش دروغه
  میخواستم بدونم میتونن چک من رو سو استفاده کنن یا برگشت بزنن
  ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان