ثبت شرکت – مراحل، مدارک و هزینه ثبت شرکت

ثبت شرکت فرآیندی است که طی آن اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادی را مابین خود امضا می کنند که این قرارداد در برگیرنده قواعدی برای تعامل این اشخاص با یکدیگر و همچنین با اشخاص ثالت (خارج شرکت) است.

 • شرکت سهامی چیست؟
 • شرکتها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
 • شرکت با مسئولیت محدود چه شرکتی است؟
 • آیا شرکت تضامنی بر ای امور بازرگانی میباشد؟
 • چرا ثبت شرکت خود را به می سپارید؟
 • شخص حقوقی و حقیقی چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟
 • معایب و مضرات داشتن شرکت با نداشتن شرکت چیست؟
 • موضوعات شرکت که قبل از ثبت نیاز به مجوز دارند کدامند؟
 • موضوعاتی که به کلی غیر قابل ثبت و فعالیت هستند کدامند؟
 • موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان ها و ارگان ها به ثبت می رسند کدامند؟

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دستیابی به سود و منفعت می توانند توانایی های خود را اعم از سرمایه، تخصص و ارتباطات در کنار یکدیکر قرار دهند که مجموع این توانایی ها در کنار هم می بایست تحت چهارچوب خاص با عقد قراردادی مابین این افراد صورت پذیرد و شرکتها نوع خاصی از این قراردادها هستند که هرکدام از انواع شرکتها شامل (مسئولیت محدود، سهامی خاص و …..) چهارچوب و تعریف خاصی از ارتباطات مابین شرکاء و سهامداران و همچنین مابین شرکا و اشخاص ثالث (خارج از شرکت) را بیان میدارد.

موسسات غیر تجاری اشخاصی حقوقی هستند که فقط در زمینه امور خدماتی مشغول هستند و برخلاف شرکتها جنبه تجارتی ندارند. موسسات غیر تجاری به دو قسم می باشند. انتفاعی و غیرانتفاعی.

منظور از موسسات انتفاعی اشخاصی حقوقی (در قسمت پائین توضیح داده شده است) می باشند که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم سود بین اعضاء خود می باشد و موسسات غیرانتفاعی جهت تقسیم منافع و تقسیم سود تشکیل نشده اند و مانند انجمن ها و سندیکاها، اتحادیه ها، احزاب و دستجات سیاسی و NGO ها می باشد.

جهت ثبت موسسات غیرانتفاعی باید از سازمان ها یا وزارتخانه های مربوطه مجوزات صادر گردد.

انواع شرکتها

 1. شرکت سهامی: شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.نوع اول) شرکت‌هایی که موسسین آن‌ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.نوع دوم) شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن‌ها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.
 2. شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند. یعنی در شرکت مسئولیت محدود، شرکا بیشتر از میزان سرمایه خود مسئولیتی نخواهند داشت.
 3. شرکت تضامنی: شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است.
 4. شرکت مختلط غیر سهامی: شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم تجارتی مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.
 5. شرکت مختلط سهامی: شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمت درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.
 6. شرکت نسبی: شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است.
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف: شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده‌ای از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می‌برند.

تفاوت شرکتها با یکدیگر

1چگونگی تصمیم گیری در شرکتاختیارات مدیران شرکت 

رکن
اداره کننده شرکت

 

تعداد مدیران شرکت میزان   مسئولیت شرکاآورده های شرکتتعداد شرکا
شرکت سهامی خاصبیش از نصف سهاماز طریق اساسنامه، نداشتن اعتبار در مقابل ثالثابتدا توسط سهامداران سپس از طریق مجمع عمومیحداقل ۵ نفرمحدود و به مبلغ اسمی سهام۱۰۰ هزار تومانحداقل ۳ شریک
شرکت سهامی عامبیش از نصف سهاماز طریق اساسنامه، نداشتن اعتبار در مقابل ثالثابتدا توسط مجمع عمومی موسس سپس مجمع عمومی عادیحداقل ۵ نفرمحدود و به مبلغ اسمی سهامبا پذیره نویسی عمومیحداقل ۵ شریک
شرکت مسئولیت محدودتوسط اکثریت و حداقل نصف سرمایهاز طریق اساسنامه، داشتن اعتبار در مقابل ثالثمدیر از میان اکثریت حداقل نصف سرمایه انتخاب میشودحداقل ۱ نفر

 

بر اساس میزان سرمایه شریک۱۰۰ هزار تومانحداقل ۲ شریک
شرکت تضامنیمشورت و اتفاق آرااز طریق اساسنامهنامحدود و مطلقحداقل ۲ شریک
شرکت مختلط غیر سهامیبیش از نصف سهاماز طریق اساسنامه، نداشتن اعتبار در مقابل ثالثمحدود و به مبلغ اسمی سهامحداقل ۲ شریک
شرکت مختلط سهامیبیش از نصف سهاماز طریق اساسنامه، نداشتن اعتبار در مقابل ثالثمحدود و به مبلغ اسمی سهامحداقل ۳ شریک
شرکت نسبیمشورت و اتفاق آرااز طریق اساسنامهنامحدود و به نسبت سهم الشرکه شریک به کل سرمایهحداقل ۲ شریک
شرکت تعاونیطبق توافقبر اساس توافقنامهبر اساس توافقنامهتوافقیحداقل ۷ شریک

تعریف شخص حقوقی و حقیقی

شاید برایتان پیش آمده باشد که در فرم های اداری (مثلا بانک) نوشته شده است شخص حقیقی, شخص حقوقی.

شخص حقیقی همان شخص طبیعی یا همان انسان است, هر فردی که زنده متولد میشود دارای یک شخصیت حقیقی میشود و با فوت این شخصیت به پایان میرسد و دارای یک سری خصوصیات مختص خودش است که پس از متولد شدن آن فرد با آن مشخصات شناخته میشود مانند: نام, نام خانوادگی, تاریخ تولد, کد ملی, شماره شناسنامه و …..

شخص حقوقی همان شرکت ها هستند که پس از طی مراحل قانونی به ثبت میرسند و یا به زبان ساده متولد میشود و با انحلال شرکت شخصیت آنها به پایان میرسد و دارای یک سری خصوصیات مختص خودشان هستند و با آن مشخصات شناخته میشوند مانند: نام شخص حقوقی, تاریخ ثبت, شماره ثبت, کد شناسایی, کد اقتصادی, موضوع فعالیت و …..

تفاوت داشتن شرکت با نداشتن شرکت

1) جلب اطمینان اشخاص طرف همکاری به طریق شفاف سازی اطلاعات

ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت نیز در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند. زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله مهمی انجام میدهد باید بداند که سرمایه شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.

مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن آگاه باشند، علاوه بر آن، به نحوی که در اغلب جوامع معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.

2) تقسیم مسئولیت ما بین شرکا

در شرکت تمامی افراد در مقابل هر نوع ضرر و زیانی مسئول هستند. لذا افراد در مقایسه با شخص تمایل بیشتری نسبت به تعامل و همکاری دارند. از سویی دیگر، به دلیل تقسیم مسئولیت ما بین شرکا، اعضا نیز تمایل دارند تا در قالب شرکت فعالیت کنند تا به صورت فردی.

3) امکان شرکت در مناقصه و مزایده و قراردادهای دولتی

امکان شرکت در مناقصه و مزایده و قراردادهای دولتی تنها برای اشخاص حقوقی امکان پذیر است و شخص حقیقی نمی تواند به صورت تکی و بدون داشتن شرکت ثبت شده در مناقصات و مزایدات دولتی ثبت نام کند.

4) اخذ و اعطاء نمایندگی رسمی

اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها منوط به ثبت شرکت است. برندهای معتبر داخلی و خارجی به لحاظ اجتناب از بروز مشکلات مالی و حقوقی، اغلب با شرکت های ثبت شده که دارای اعتبار قانونی هستند قرارداد همکاری امضا می کنند.

5) دریافت مجوز ها، امتیازات و اعتبارات از سازمان ها و نهادها (وام)

بسیاری از امتیازات و اعتبارات، در اغلب موارد تنها به شرکت ها اعطا می شود و اشخاص حقیقی از دریافت چنین مزایایی بی بهره هستند.

6) اعتبار قراردادهای تنظیم شده بین شرکا

هرگاه شرکت به ثبت برسد، قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمیتوانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.

موضوعات شرکت (انواع موضوعات و توضیح مجوزهای لازم)

 1. موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند.
 2. موضوعاتی که به کلی غیر قابل ثبت و فعالیت هستند.
 3. موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان ها و ارگان ها به ثبت می رسند.

موضوعات شرکت که قبل از ثبت نیاز به مجوز دارند کدامند؟

 1. فعالیتهای بیمه ای، هر گونه کارگزاری بیمه و خدمات بیمه ای، نمایندگی بیمه مرجع صدور مجوز بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
 2. فعالیتهای مشمول اصل 44، هر گونه فعالیت مربوط به خصوصی سازی مرجع صدور مجوز سازمان خصوصی سازی میباشد.
 3. فعالیتهای مربوط به تعاونی فرشبافی، هر فعالیتی در زمینه فرش دستباف و تعاونیهای مربوطه مرجع صدور مجوز سازمان جهاد کشاورزی میباشد.
 4. موضوعات فرهنگی هنری و خبری، فعالیتهایی از قبیل: فعالیتهای سینمایی، فیلمسازی، خبرگزاری نشریه، رسانه و خبرگزاری، دوره آموزشی خبرنگاری، تبلیغاتی، کانون آگهی و تبلیغاتی، چاپ و نشر کتاب و لیتوگرافی. تهیه و توزیع کالاهای دیجیتال، طراحی مد و لباس، انجمنهای قرآنی و مذهبی، فعالیتهای مربوط به اقلیتهای مذهبی، فعالیتهای انیمیشنی، مرجع صدور مجوز وزارت ارشاد میباشد.
 5. موضوعات مذهبی و قرانی، اعم از اعزام مبلغ دینی و مذهبی، هر گونه دوره های آموزشی قرآنی، مداحی، مرجع صدور مجوز وزارت ارشاد میباشد.
 6. هرگونه فعالیت مرتبط با حج زیارت: اعزام کاروان و تورهای زیارتی و سیاحتی: مرجع صدور مجوز سازمان حج و زیارت میباشد.
 7. فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعم از، تاسیس هر گونه دانشگاه، تاسیس هر گونه فدراسیون، خدمات در رابطه با آموزشی عالی، فعالیتهای مربوط به فعالیتهای تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی، تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد، اعزام دانشجو به خارج از کشور، تاسیس موسسات آموزشی و مشاوره ای کنکور و کارشناسی ارشد و دکترا، موسسه آموزشی آزاد، که مرجع صدور مجوز وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری میباشد.
 8. خدمات حمل و نقل اعم از، هرگونه فعالیت مربوط به خدمات حمل و نقل خارج و داخل شهر و بین شهری و خدمات بین المللی حمل کالا، مرجع صدور مجوز وزارت راه و شهرسازی میباشد.
 9. فعالیتهای مرتبط با فنی و حرفه ای، تاسیس هر گونه آموزشکده فنی حرفه ای و مهارت مانند انواع رشته های حسابداری و کامپیوتر و … مرجع صدور مجوز سازمان فنی و حرفه ای میباشد.
 10. فعالیتهای مرتبط به بهزیستی، تاسیس مهد کودک، خانه سلامت زنان و کودکان، مراکز خدمات بهزیستی، مددکاری، فعالیتهای مرتبط به کودکان، توانبخشی معلولان، توانبخشی بیماران روانی، مشاوره ژنتیک، بازتوانی معتادین، حرفه آموزی معلولان، خدمات مشاوره ای، که مرجع صدور مجوز سازمان بهزیستی میباشد.
 11. فعالیتهای مربوط به احزاب و سازمانهای مردم نهاد، خیریه ها و ان جی او ها که مرجع صدور مجوز وزارت کشور میباشد.
 12. فعالیتهای امنیتی و مراقبتی، ازائه خدمات انتظامی و حفاظتی  اماکن و مراکز تجاری و مراکز خرید و … ، مرقبت از گردشگران و توریستها، مرجع صدور مجوز نیروی انتظامی میباشد.
 13. فعالیتهای مربوط به هواپیمایی، حمل و نقل هوایی، دفاتر مسافرت هوایی مانند فروش بلیط مرجع صدور مجوز سازمان هواپیمایی میباشد.
 14. فعالیت مربوط به حسابرسی مشاوره مالیاتی و مدیریت مالی مرجع صدور مجوز انجمن حسابرسی میباشد.
 15. فعالیت مرتبط با ترجمه رسمی مرجع صدور مجوز قوه قضائیه میباشد.
 16. فعالیت مرتبط با دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک: مرجع صدور مجوز سازمان تنظیم ارتباطات و مقررات رادیویی میباشد.
 17. فعالیتهای مربوط به سلاح و اسلحه: مرجع صدور مجوز وزارت دفاع و پشتیبانی میباشد.
 18. فعالیتهای شرکتهای وابسته به شهرداری ها: مرجع صدور مجوز شورای شهر میباشد.
 19. فعالیتهای مرتبط با علوم حوزوی اعم از مراکز آموزشی اسلامی و حوزوی مرجع صدور مجوز شورای گسترش حوزه های علمیه میباشد.
 20. فعالیتهای مرتبط با گردشگری و مسافرتی، اعم از آژانسهای مسافرتی، برگزاری تورهای داخلی و خارجی، اخذ ویزا، تهیه بلیط، مراکز گردشگری و اقامتی، خرید و فروش و هرگونه فعالیت در زمینه دستگاههاس فلزیاب، مرجع صدور مجوز سازمان میراث فرهنگی  میباشد.
 21. هرگونه فعالیت در زمینه شرکتهای تعاونی مرجع صدور مجوز وزارت تعاون میباشد.
 22. فعالیتهای مربوط به بورس و اوراق بهادار، فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، بازار گزدانی، مشاوره سرمایه گذاری، صندوق سرمایه گذاری، شرکت پردازش اطلاعات مالی شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای تامین سرمایه و صندوق بازنشستگی، واحدهای سرمایه گذاری سایر اوراق بهادار، واسطه گری درخرید و فروش و مشاور و ارزشیابی و تصفیه و پایاپای معامله اوراق بهادار، صندوق سرمایه گذاری با استفاده از طرح های پس انداز و سرمایه گذاری سبدگردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی امور مربوط به ثبت نگهداری انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه ارائه خدمات الکترونیکی معاملات اوراق بهادار همگی مرجع صدور سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد.
 23. موضوعات مالی بانکی و پولی، تاسیس بانک و موسسات مالی اعتباری، کارتهای اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، مرجع صدور مجوز بانک مرکزی میباشد.

موضوعاتی که به کلی غیر قابل ثبت و فعالیت هستند کدامند؟

الف) فعالیتهایی که اختصاصا در اختیار دولت میباشد:

 1. دفاع از مرزهای کشور
 2. اداره بخشهای مالی کشور
 3. مدیریت فضای مخابراتی فرکانسی
 4. تحقیقات آماری و بنیادی و ملی کشور
 5. برنامه ریزی و نظارت بر بخشها یا قتصادی و فرهنگی
 6. اکتشاف معادن و استخراج از آنها در حوزه نفت و گاز

ب) فعالیتهایی که ذاتا غیر مجاز میباشد:

هر گونه فعالیت در زمینه های مشروبات الکلی، مواد مخدر، خرید و فروش اشیاء عتیقه، قمار، فعالیتهای ربوی، هر گونه فعالیت در زمینه آموزه های غیر اسلامی، هر فعالیتی در رابطه با سلاح های نظامی.

موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان ها و ارگان ها به ثبت می رسند کدامند؟

 1. دلالی و حق العمل کاری، اداره سالن های نمایش و سمینارها، عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا، خدمات نظافتی، خدمات آبرسانی برق رسانی، گاز رسانی.
 2. تصدی به نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی، عملیات عمرانی و آبرسانی و جاده و راه سد سازی، سردخانه و مجتمع کشت و صنعت، نظام مهندسی، بازار یابی غیر هرمی.
 3. مرکز مشاوره و روانشناسی، بازرسی و کنترل کالا، خدمات شارژ کپسول آتشنشانی و سیستم ایمنی، تصدی مرکز معاینه فنی، خدمات امدادی و کمکهای اولیه، تولید سخت افزار رایانه ای.
 4. تولید و پشتیبانی نرم افزار، طرحهای انفورماتیک، شبکه های اطلاع رسانی، فعالیت محیط زیستی، موارد مرتبط به تجارت الکترونیک، انتشار نشریه و فعالیتهای مطبوعاتی.
 5. فعالیتهای حقوقی و وکالت و داوری و حل فصل دعاوی، صندوق حمایت طرحهای کشاورزی، کاریابی، طراحی بازیهای رایانه ای.
 6. حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا و مرسولات و پیک موتوری، حمل و نقل دریایی بازرسی کشتی و کالا، آموزش ورزشهای هوایی، سرویسهای فنی تعمیرات ریل های راه آهن، واردات هر نوع فعالیت بیولوژیک مانند سرم و لوازم ازمایشگاهی.
 7. ارائه خدمات پزشکی ازجمله تأسیس بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، آزمایشگاه لابراتوار، کارخانه داروسازی، داروخانه، حجامت، ارائه خدمات تاسیس بیمارستانی و … ، ترخیص و ساخت دارو.
 8. واردات پیاز و قلمه و پیوند و ریشه و بذر، توزیع و صدور سموم نباتی، فروش سموم نباتی، تولید انواع محصولات کشاورزی، تهیه و ترکیب انواع دارو واکسن و سرم های دامی، موسسات بهداشتی و درمانی.
 9. انجام فعالیت در زمینه سرویسهای رادیویی و تجهیزات رادیویی، خدمات اینترنت ISP توزیع اینترنت و خدمات انتقال داده، خمات انتقال داده از راه ماهواره، خدمات تلفن ثابت و ارتباط بین ماهواره ای، خدمات پستی و مراسلات داخلی و خرید و فروش تمبر، انجام فعالیتهای ورزشی و آموزش تربیت بدنی، آموزش و تعلیم رانندگی، خرید و فروش خودرو و موتور سیکلت.

قبل از ثبت شرکت چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟

 1. در ، کلیه امور حقوقی ثبت شرکتها توسط وکیل متخصص امور ثبتی انجام می شود.
 2. فرایند ثبت شرکت کاملا مشخص می باشد، قبل از ثبت شرکت از تمامی مراحل آن آگاه باشید.
 3. هزینه ثبت شرکت را در ابتدای قرارداد خود با موسسه مربوطه بصورت قطعی مشخص کنید.
 4. شرکت را توسط وکیل ثبت کنید، وکیل کلیه فرایند ثبت شرکتها را بصورت قانونی انجام می دهد، شاید شرکت شما توسط غیر وکلا ثبت شود اما احتمال اینکه بعدا دچار مشکلات جدی شوید وجود دارد.
 5. تبلیغات زیاد و اعلام سابقه چندین ساله یک موسسه نشانه کیفیت کار نمی باشد. گواهی های حسن انجام کار موسسه مربوطه را طلب کنید.

چه نوع شرکتی برایتان مناسب تر است؟

شرکت های سهامی خاص و یا مسئولیت محدود دسته های اصلی مورد استفاده در کشورمان است که بیش از 98 درصد شرکت های ثبت شده را تشکیل می دهند.

هدف گذاری در زمان تأسیس شرکت بسیار مهم و حیاتی است، پس لازم است که حتما در زمان تصمیم گیری آینده نگری را به عنوان یک رکن در نظر داشته باشیم.

هر شخصی با توجه به نوع کاری که می خواهد در شرکت خودش انجام دهد و اهدافی که برای تأسیس شرکت دارد (کوتاه مدت و بلند مدت) می بایست حتما به اصول و قوانین مربوطه اشراف داشته باشد.

اوراق ثبتی بعد از مدت کوتاهی دارای ارزش صعودی خواهند شد و از بعد از ثبت شرکت است که می توان از ارگانها، سازمان ها و بانک ها تسهیلات دریافت نمود. برای انتخاب نوع شرکت مورد نیاز، شما باید به بررسی شرایط و اهدافتان بپردازید.

انتخاب کردن این نوع شرکت ها فقط بستگی به نوع کار افراد، اهداف، نوع آینده نگری و تعداد نفرات شرکت دارد. از انواع دیگر شرکت می توان از شرکت تعاونی، شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت تضامنی، شرکت مختلط، شرکت سرمایه و … نام برد.

یک شرکت پس از تأسیس، زمانی می تواند انتظار آینده روشنی را داشته باشد که اصول لازم را در اساسنامه و اختیارات خودش رعایت کند. یک شرکت پس از اینکه تأسیس شد در صورت رعایت اصول مربوطه می تواند از معافیت های مالیاتی و عدم پرداخت مالیات قراردادهایش استفاده کند.

چرا ثبت شرکت خود را به می سپارید؟

موکل گرامی، ما قصد داریم در ابتدا کلیه قوانین و دامنه حقوق خود را بدانید و سپس بعد از انتخاب، خودتان تصمیم به همکاری بگیرید.

در  نه جایزه ای وجود دارد و نه تبلیغاتی برای جذب شما. تخصص ما انجام امور حقوقی می باشد، اگر ما می توانیم کار شما را انجام دهیم پس خوشحال می شویم در خدمتتان باشیم. ما دامنه فعالیت خود را به چند خدمت منتهی کرده ایم تا بتوانیم بهترین کار را ارائه دهیم.

 • شما با وکیل قرارداد می بندید.
 • وکیل پایه یک دادگستری متعهد 0 تا 100 کار شما می باشد و شما با یک فرد با تجربه طرف هستید.
 • کلیه هزینه ها ابتدای کار اعلام می شود و هزینه اضافی پرداخت نمی کنید.
 • 0 تا 100 روند در سامانه تخصصی ثبت شرکتها انجام می شود و در هر مرحله از پیشرفت کار به شما اطلاع رسانی می شود (پرتال مشتریان)، پرداخت آنلاین، پیگیری، تکمیل مدارک و اطلاع لحظه ای پرونده.
 • پس از ثبت شرکت، شما می توانید با مراجعه به پرتال مشتریان نیازها و پرسش های حقوقی خود را بصورت مستقیم ارسال و در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ خود را دریافت نمایید.

مراحل ثبت شرکتها توسط وکیل

 1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص و کارشناسان امور ثبتی را دارید.
 2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات علامت تجاری را برای وکیل شرح داده و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
 3. در این مرحله وکیل مراحل قانونی ثبت شرکت را انجام خواهد داد.

مراجعه کننده گرامی تا اطلاع ثانوی در گروه وکلای یاسا هیچ گونه خدمات ثبتی اعم از ثبت شرکت و تغییرات شرکت انجام نمی پذیرد، لطفا در این خصوص تماس حاصل نفرمایید.

در حال حاضر فقط و فقط ثبت شرکت  در کشور ارمنستان در خدمات گروه وکلای یاسا می باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تجاری توسط وکیل

 1. دوبرگ تقاضانامه‌ ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود.
 2. دوبرگ شرکت نامه.
 3. دو نسخه از اساسنامه.
 4. دو نسخه صورت‌جلسه‌ مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره.
 5. فتوکپی شناسنامه‌ شرکا و مدیران و ارائه‌ مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.
 6. کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده حداقل دونفر اعضا.
 7. گواهی عدم سوپیشینه برای کلیه اعضاء. (از پلیس +10)
دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان