ارث و انحصاروراثت

سهم الارث دختر از مادر

طبق قانون قبل از اصلاح، اگر فردی دارای هیچ مال منقولی نبود مانند پول نقد، طلا و جواهر و وسیله نقلیه، اما دارای چندین ملک مزروعی بود، به همسرش هیچ ارثی نمی رسید و تنها در صورت داشتن بنا و ساختمان و درخت، زن از قیمت آن ها ارث می برد.

براساس قانون جدید، اگر فردی دارای زمین باشد، زن از قیمت آن ارث می برد که این به نفع زنانی است که همسرانشان دارای اراضی زراعی هستند.

طبق تبصره ماده 946 اصلاحی قانون جدید، ارث زن در مورد همسرش که پیش از این قانون فوت شده اما اموال وی تقسیم نشده است اجرا می شود.

براساس این تبصره اگر فردی در سال های قبل فوت کرده اما هنوز اموالش تقسیم نشده است اموالش طبق قانون جدید تقسیم می شود. زن متوفی می تواند سهم الارث خود را از اموال متوفی (منقول و غیرمنقول) مطالبه کند و اگر قبل از تصویب این قانون اموال متوفی تقسیم شده باشد، زن نمی تواند تقسیم مجدد آن را براساس قانون جدید بخواهد.

سهم الارث زن متوفی

 1. اگر تنها وارث متوفی زن باشد. اگر یک زن هست یک چهارم ترکه را ارث می برد و اگر دو زن هست هر کدام یک هشتم ترکه را ارث می برند و اگر سه زن هستند هر کدام یک دوازدهم ترکه را ارث میبرند و اگر چهار زن باشند هر کدام یک شانزدهم ترکه را ارث میبرند.
 2. اگر تنها وارث متوفی زن و فرزند (دختر و پسر) باشند. یک هشتم ترکه به زن او تعلق می گیرد و بقیه بین فرزندان او بطوری که نصیب پسران دو برابر دختران باشد تقسیم می شود.
 3. اگر تنها وارث متوفی زن و پدر و مادرش باشند. سه دوازدهم ترکه به زنش می رسد. وچهار دوازدهم ترکه به مادرش می رسد و باقی مانده که پنج دوازدهم هست به پدرش می رسد.
 4. اگر متوفی زن و فرزند (دختر و پسر) و پدر و مادر داشته باشد. پدر او یک ششم و مادر او نیز یک ششم و زن او یک هشتم از ترکه را به ارث می برند و بقیه بین فرزندان تقسیم می شود بطوری که نصیب پسران یا پسر دو برابر دختران یا دختر باشد.

سهم الارث دختر متوفی

 1. اگر تنها وارث متوفی دختر او باشد همه ترکه به او تعلق می­گیرد.
 2. اگر تنها وارث متوفی چند دختر باشند همه ترکه بین آنها به طور مساوی تقسیم می­شود.
 3. اگر تنها وارث متوفی پسران و دختران او باشند همه ترکه بین آنها تقسیم می­شود بطوری که نصیب پسران دو برابر دختران باشد. در این مسأله فرقی بین یک یا چند پسر و همچنین یک یا چند دختر نمی­کند و در هر صورت ترکه باید طوری تقسیم شود که نصیب پسران دو برابر دختران باشد.
 4. اگر تنها وارث متوفی چند دختر و مادرش باشند. یک ششم ترکه به مادر تعلق می­گیرد و چهار ششم ترکه بین دختران بطور مساوی تقسیم می­شود. و یک ششم باقی مانده تقسیم بر پنج می­شود و یک پنجم آن به مادر و چهار پنجم آن بین دختران بطور مساوی تقسیم می­شود.
 5. اگر تنها وارث متوفی یک دختر با پدر و مادرش باشد. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم به مادر و سه ششم به دختر تعلق میگیرد و باقی مانده که یک ششم می­باشد تقسیم بر پنج می­شود و یک پنجم آن به پدر و یک پنجم به مادر و سه پنجم به دختر تعلق می­گیرد.
 6. اگر تنها وارث متوفی چند دختر با پدر و مادر متوفی باشند. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم به مادر و بقیه که چهار ششم می­باشد بین دختران به طور مساوی تقسیم می­شود.
 7. اگر تنها وارث متوفی فرزند (دختر و پسر) و زنش باشند. یک هشتم ترکه به زن او تعلق می­گیرد و بقیه بین فرزندان او بطوری که نصیب پسران دو برابر دختران باشد تقسیم می­شود.
 8. اگر تنها وارث متوفی دختر و پسر و پدر و مادر متوفی باشند. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم ترکه به مادر و بقیه که چهار ششم می­باشد بین دختران و پسران تقسیم می­شود بطوری که نصیب پسران دو برابر دختران باشد.
 9. اگر متوفی فرزند (دختر و پسر) و زن و پدر و مادر داشته باشد. پدر او یک ششم و مادر او نیز یک ششم و زن او یک هشتم از ترکه را به ارث می­برند و بقیه بین فرزندان تقسیم می­شود به طوری که نصیب پسران یا پسر دو برابر دختران یا دختر باشد.

سهم الارث مادر متوفی

 1. اگر تنها وارث متوفی مادر او باشد همه ترکه به مادر او تعلق می­گیرد.
 2. اگر تنها وارث متوفی مادر و پدر او باشند. یک سوم ترکه به مادر او و دو سوم ترکه به پدرش تعلق می­گیرد.
 3. اگر تنها وارث متوفی مادر و چند دختر باشد. یک ششم ترکه به مادر تعلق می­گیرد و چهار ششم ترکه بین دختران بطور مساوی تقسیم می­شود و یک ششم باقی مانده تقسیم بر پنج می­شود و یک پنجم آن به مادر و چهار پنجم آن بین دختران بطور مساوی تقسیم می­شود.
 4. اگر تنها وارث متوفی مادر و پدرش با یک دختر باشند. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم به مادر و سه ششم به دختر تعلق میگیرد و باقی مانده که یک ششم می­باشد تقسیم بر پنج می­شود و یک پنجم آن به پدر و یک پنجم به مادر و سه پنجم به دختر تعلق می­گیرد.
 5. اگر تنها وارث متوفی مادر و پدرش با چند دختر باشند. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم به مادر و بقیه که چهار ششم می­باشد بین دختران به طور مساوی تقسیم می­شود.
 6. اگر تنها وارث متوفی مادر و پدر و زنش باشند. سه دوازدهم ترکه به زنش می­رسد. و چهار دوازدهم ترکه به مادرش می­رسد و باقی مانده که پنج دوازدهم هست به پدرش می­رسد.
 7. اگر تنها وارث متوفی مادر و پدرش با دختر و پسرش باشند. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم ترکه به مادر و بقیه که چهار ششم می­باشد بین دختران و پسران تقسیم می­شود بطوری که نصیب پسران دو برابر دختران باشد.
 8. اگر متوفی مادر و پدر و زن و فرزند (دختر و پسر) داشته باشد. پدر او یک ششم و مادر او نیز یک ششم و زن او یک هشتم از ترکه را به ارث می­برند و بقیه بین فرزندان تقسیم می­شود به طوری که نصیب پسران یا پسر دو برابر دختران یا دختر باشد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا