آرشیو قوانین و مقررات حقوقی و قضایی ترمینولوژی

نیم پهلوی

مسکوک طلای پنجاه ریالی یا نیم پهلوی دارای 661191/3 گرم طلای خالص است و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرم طلای خالص را به مصرف ضرب 135/273 عدد مسکوک نیم پهلوی برساند. (بند ب از ماده 3 قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول مصوب 22/12/1310)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

وصیت تملیکی

وصیت تملیکی عبارت است از این‌که‌کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از این‌که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید. (ماده 826 قانون مدنی)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

وزارتخانه

وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود. (ماده 2 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

ولگرد

کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود بر نمی‌آیند ولگرد محسوب می‌شوند. (ماده 273 قانون اصلاح مواد 10-11-12-173-273 قانون کیفر عمومی مصوب 4/5/1322)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

واحد دولتی

واحد دولتی در این آیین‌نامه واحدی است که بیش از 50 درصد از سهام آن متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی باشد، واحد تحت مدیریت دولت واحدی است که مدیریت آن توسط دولت، شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های تحت مدیریت دولتی تعیین گردد. (ماده 48 آیین‌نامه اجرایی قانون شو...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هفته

از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بیست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

نهالستان‌ها

جنگل‌های دست کاشت عمومی که توسط دولت ایجاد شده باشد. (ردیف ج بند 7 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

نگهبان

نگهبان، مأمور مسلحی است که مراقبت و حفاظت یک محل یا یک منطقه معین به او واگذار شده باشد. (تبصره ماده 26 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1371)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هاشمه

عملی که استخوان را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد. (بند 6 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

ورشکسته به تقصیر

تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود: 1- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است. 2- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰