ثبت احوال

کارت بازرگانی چیست و برای اخذ آن چه مدارکی لازم است؟

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی در زیر آمده است. برای اطلاع از این مدارک ما را همراهی کنید.

1) تکمیل فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی
2) دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد
3) اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها
4) دو برگ فتوکپی تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی و شرکت نامه رسمی(برای شرکتها با مسئولیت محدود)
5) دوبرگ فتوکپی اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص/عام(برای شرکتهای سهامی)
6) دوبرگ روزنامه رسمی در مورد تاسیس و تغییرات شرکت
7) دوبرگ فتوکپی اساسنامه شرکت
8) اصل و فتوکپی گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل
9) دوسری کامل فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه مدیرعامل(حداقل سن23 سال تمام) و رویت اصل آن بانضمامدو سری کپی کارت ملی مدیر عامل
10) چهار قطعه عکس4* 6 مدیر عامل (جدید،تمام رخ،ساده)
11) دوبرگ فتوکپی کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن
12) تکمیل فرم مشخصات بازرگانی
13) اصل و کپی گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت فرم ( د )
14) صل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء مدیرعامل توسط دفاتر اسناد رسمی
15)دوسری فتوکپی از کلیه صفحات سند مالکیت ششدانگ یا ارائه اجاره نامه محضری محل کار
16)اشخاص غیرایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه کلیه مدارک فوق به استثنای بندهای 9و13 ملزم به ارائه تاییدیه صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه فتوکپی پروانه کار هستند

تذکر1: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمیتوانند کارت بازرگانی دریافت نمایند
تذکر2: در صورتی که مدیرعامل نتواند برای انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نماید مراجعه کننده ملزم به ارائه وکالتنامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف شرکت می باشد
تذکر3:هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی تواند داشته باشد
تذکر4:تقاضا می شود فرمهای فوق به ترتیب شماره در پوشه ای بصورت منظم به مسئولین پذیرش ارائه گردد.

کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

1) تکمیل فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی
2) دوبرگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد سرمایه کمتر از 50 میلیون ریال قید نشود
3) اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها
4) اصل وکپی فرم بانک مبنی برحسن اعتبار بانکی
5 ) تکمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین ( فرم الف ) و کپی کارت بازرگانی بانضمام نامه کتبی از معرفین مبنی بر تایید سابقه تجاری بیش از 3سال(دارندگان مدارک دانشگاهی لیسانس و همچنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی نیاز به معرف ندارند)
6) اصل و فتوکپی گواهی عدم سوء پیشینه
7) دوسری کامل فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه (حداقل سن23 سال تمام) و رویت اصل آن ودوسری کپی از کارت ملی
8) چهار قطعه عکس4* 6 (جدید،تمام رخ،ساده)
9) دوبرگ فتوکپی کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن
10) تکمیل فرم مشخصات بازرگانی
11) اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی ( فرم د)
12) دوسری فتوکپی از کلیه صفحات سند مالکیت ششدانگ یا ارائه اجاره نامه محضری محل کار(اجاره نامه بنگاهی،کپی سند مالکیت،رضایت نامه از مالک)

تذکر1: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمیتوانند کارت بازرگانی دریافت نمایند
تذکر2: حضور متقاضی کارت در کلیه مراحل الزامی است
تذکر3:هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی تواند داشته باشد
تذکر4:تقاضا می شود فرمهای فوق به ترتیب شماره در پوشه ای بصورت منظم به مسئولین پذیرش ارائه گردد

کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

1) تکمیل فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی
2) سه قطعه عکس4* 6 مدیر عامل (جدید،تمام رخ،ساده)
3) تکمیل فرم مشخصات بازرگانی
4) اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء مدیرعامل توسط دفاتر اسناد رسمی(در صورت تغییر مدیرعامل)
5) اصل کارتهای بازرگانی و عضویت
6) اصل وکپی گواهی مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری
7) اصل وکپی گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری(دفتر مرکزی شرکت)
8) دوبرگ فتوکپی آخرین آگهی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت(در صورت تغییرمدیرعامل،ارائه دوسری کامل فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه مدیرعامل جدید اصل و فتوکپی عدم سوء پیشینه 2سری فتوکپی پایان خدمتیا معافیت از خدمت سربازی برای آقایان)
9) مدیران خارجی ملزم به ارائه برگ صلاحیت از سفارتخانه متبوع و کپی پروانه کارمعتبر می باشند
10) در صورت تغییر آدرس:دوسری کامل فتوکپی از تمام صفحات سند مالکیت ششدانگ یا اجاره نامه مخصوص محل کار
تذکر1: بجز مدیران شرکتهای دولتی کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمیتوانند کارت بازرگانی دریافت نمایند
تذکر2: در صورتی که مدیرعامل نتواند برای انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نماید مراجعه کننده ملزم به ارائه وکالتنامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف شرکت می باشد
تذکر3:هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی تواند داشته باشد
تذکر4:تقاضا می شود فرمهای فوق به ترتیب شماره در پوشه ای بصورت منظم به مسئولین پذیرش ارائه گردد
مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی
1) تکمیل فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی
2) سه قطعه عکس4* 6 (جدید،تمام رخ،ساده)
3) تکمیل فرم مشخصات بازرگانی
4) اصل کارتهای بازرگانی و عضویت
5) اصل و کپی گواهی مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری
6) مفاصا حساب تامین اجتماعی
7) تغییرات محل کار

تذکر1: در صورتی که متقاضی کارت بازرگانی نتواند برای انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نماید مراجعه کننده ملزم به ارائه وکالتنامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف شرکت می باشد
تذکر2:تقاضا می شود فرمهای فوق به ترتیب شماره در پوشه ای بصورت منظم به مسئولین پذیرش ارائه گردد

کارت بازرگانی

شرایط ابطال کارت بازرگانی

ابطال کارت بازرگانی ممکن است اختیاری یا اجباری باشد .
الف –ابطال اختیاری (انصراف) :
اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می توانند با ارائه مدارک ذیل به اتاقهای بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمانهای بازرگانی استانها تقاضای ابطال کارت نمایند .

اشخاص حقوقی :

1) تقاضای شرکت
2) گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهار نامه مالیاتی آن پذیرفته شده است .
3) اظهار نامه ابطال ثبت دفاتر تجاری .
4) صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهام عام و خاص و تعاونی ها و صورتجلسه هیأت مدیره برای سایر شرکتها .
5) تصویر روزنامه رسمی اعلام رسمی انحلال شرکت و در صورت انحلال شرکت نیازی به ارائه مدارک مذکور در ردیفهای 3 و 4 نمی باشد .
6) ارائه اصل کارت بازرگانی .

اشخاص حقیقی :

1) تقاضای شخص .
2) گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است .
3) اظهار نامه ابطالی ثبت دفاتر تجاری.
4) ارائه اصل کارت بازرگانی .

ب –ابطال اجباری :

در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است وزارت بازرگانی میتواند رأسا” نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع ایران یا اتاق تعاون حسب مورد میرساند . لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید (بند 1 ماده 10 مکررات صادرات و واردات ) ضمنا” افرادی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده 30 قانون امور گمرک ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان بصورت موقت یا دائم محکوم و کارت بازرگانی نیز باطل می شوند . در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است بصورت موقت یا دائم از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند . در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.

تبصره 1 –محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برابر گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود (ماده 30 قانون امور گمرک)

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا