وصول مطالبات

واخواست سفته | درباره واخواست سفته

فرستادن اظهارنامه برای کسی که سفته را تنظیم و پرداخت کرده است به منزله مطالبه رسمی طلب است که از طریق دایره ابلاغ اظهارنامه در مجتمع قضایی دادگستری انجام میشود. در رابطه با واخواست سفته هایی که تاریخ معین دارند، سررسید تعیین شده در متن سفته کافی است و نیازی به فرستادن اظهارنامه نیست.

لذا باید ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید مندرج در متن سفته (تاریخی که سفته باید وصول میشده است) اقدام به واخواست سفته گردد. لذا در رابطه با سفته هایی که به صورت عندالمطالبه گرفته میشوند فرستادن اظهارنامه ضروری است و مسامحه در این امر نیز از جمله مواردی است که ارزش تجاری سفته را ازبین برده و گرفتن قرار تامین خواسته را با معضل و صرف هزینه قابل توجه مواجه می سازد. لذا نحوه تنظیم و ارسال اظهارنامه از اهمیت زیادی برخوردار است.

نکات مورد توجه در تنظیم اظهارنامه

الف) تهیه کردن اوراق اظهارنامه از مجتمع های قضایی.

ب) برای ارسال اظهارنامه برای یک شخص، فرم اظهارنامه در سه نسخه تنظیم و ارسال می گردد. در صورتیکه تعداد متعهدین اصلی (کسانیکه سفته را پرداخت کرده اند) از یک شخص بیشتر باشد برای هر یک از متعهدین به صورت جداگانه و با نام و نشانی اظهارنامه مستقلی تهیه و ارسال می گردد.

ج) هزینه اظهارنامه: بابت هر برگ از اوراق اظهارنامه باید تمبر باطل کرد.

د) مندرجات اظهارنامه: در اظهار نامه باید طلب متقاضی با ذکر مبلغ و مستندات مربوطه بطور قطعی با روز و ماه و سال قید شود و از درج عباراتی مانند دو ماه پس از رویت اظهارنامه یا ظرف دو ماه آینده و غیره که تاریخ پرداخت را با ابهام مواجه می سازد اکیداً خودداری شود.

توجه کنید در متن اظهار نامه تنظیمی شماره خزانه داری کل سفته ها به صورت دقیق قید شود. به طور مثال به شکل جمله زیر:

مخاطب محترم، به موجب این اظهارنامه وجه سفته به شماره خزانه داری کل…………….. که صادر نموده اید مطالبه و مقرر می شود که در تاریخ ………….. پرداخت فرمائید، بدیهی است در فرض عدم پرداخت و تادیه وجه، ناگزیر سفته های مذکور وفق مقررات واخواست خواهد گردید.

سررسید سفته به چه معناست؟

تاریخ فوق که توسط متقاضی تعیین و در متن اظهارنامه نوشته می شود، در واقع سررسید سفته یا سفته های مستند دین میباشد. اهمیت سررسید از آن جهت است که حداکثر ظرف ده روز پس از تاریخ سررسید، سفته های مستند طلب باید واخواست گردند. (یعنی فرم واخواستنامه برای هر یک از سفته های طلب تنظیم شود و اوراق مربوطه در دایره واخواست مجتمع قضایی ثبت و رسید گرفته شود.)

اگر در مراجعه ای که طی مدت خواهید داشت، سررسید یا موعد تعیین شده در سفته فرا برسد ولی اظهارنامه هنوز ابلاغ و دریافت نشده باشد، بدون توقف نسبت به واخواست سفته ها ظرف موعد قانونی (ده روز از سررسید تعیین شده در سفته یا اظهارنامه) اقدام کنید.

برای تعیین سررسید، باید حداقل دو ماه فاصله زمانی مناسب که در برگیرنده زمان ابلاغ اظهارنامه به مدیون و بازگشت اظهارنامه به متقاضی باشد، در نظر گرفته شود.

چند نکته مهم در ابلاغ اظهارنامه

ابلاغ اظهارنامه را به صورت مستمر در فواصل زمانی مناسب از مراجع قضائی پیگیری و نسخه خود را دریافت نمائید و منتظر ارسال اظهارنامه از مراجع قضائی نباشید.

دایره ابلاغ در ابتدای امر و زمان تحویل گرفتن اوراق اظهارنامه مهر متضمن شماره و تاریخ ورود به دایره اظهارنامه نقش نموده و رسیدی حاوی شماره و تاریخ مذکور به متقاضی ابلاغ می دهد که حفظ رسید مذکور برای گرفتن اظهار نامه ابلاغ شده ضروری می باشد.

با ارائه رسید، ابلاغ اظهارنامه قابل پیگیری است و در انتها پس از ابلاغ اظهارنامه باید در روی نسخه ابلاغ شده، مهر دارای تاریخ ابلاغ و مشخصات ابلاغ شونده درج شده باشد.

در صورت عدم وصول نسخه ابلاغ شده و عدم تسویه طلب، حتماً سفته ها را قبل از انقضاء ده روز از تاریخ سررسید تعیین شده واخواست نمائید. مثلا اگر زمان پرداخت را در اظهارنامه 1397/7/10 تعیین نموده اید فرصت دارید سفته ها را از تاریخ 1397/7/11 لغایت 1397/7/20 واخواست نمائید.

توجه داشته باشید که برای واخواست سفته ها نیازی نیست که الزاماً از سررسید سفته تا روز دهم صبر کنید بلکه می توانید از فردای روز سررسید (اعم از سررسید مندرج در سفته های تاریخ دار یا سررسید تعیین شده در اظهارنامه) تا روز دهم، یکی از روزها را به واخواست سفته اختصاص دهید.

واخواست باید حتماً ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید صورت گیرد در غیر اینصورت، در صورت واخواست سفته در خارج از موعد قانونی، کمترین معضلی که متوجه دارنده می شود ضرورت تودیع خسارت احتمالی بنا بر نظر مرجع قضائی جهت اخذ قرار تامین خواسته خواهد بود.

در صورت عدم واخواست به موقع سفته ها در موعد مقرر (ظرف ده روز) اکیداً از ارسال اظهارنامه مجدد و تعیین سررسید جدید خودداری کنید. در این صورت می توان با دعوت از کلیه امضاء کنندگان و حتی المقدور با جمع آوری کلیه نسخ اظهارنامه متن و ظهر سفته سررسید جدیدی تعیین ودر ظهر سفته با درج تاریخ جدید سررسید، نسبت به اخذ امضاء از مشارالیهم مبادرت نمود. در غیر اینصورت تغییر تاریخ از طرف دارنده به طور یک جانبه میسر نخواهد بود و واخواست سفته های مزبور واخواست خارج از موعد تلقی می شود.

هرگاه سفته های عندالمطالبه دارای ضامن یا ظهرنویس باشد (عموماً سفته های گرفته شده در بانکها بابت تضمین تسهیلات بانکی و دارای ضامن هستند و نه ظهرنویس)، لذا ابلاغ اظهارنامه به ضامن یا ظهرنویس قانوناً ضرورت ندارد ولی لازم است عدم پرداخت سفته از طرف متعهد و همچنین واخواست آن طی نامه سفارشی به اطلاع سایر مسئولین پرداخت (ضامنین) رسیده و پرداخت وجه آن مطالبه شود.

واخواست سفته از کجا انجام میشود؟

اوراق واخواست از دایره واخواست دادگستری تهیه میشود. متن واخواستنامه از چهار بخش اصلی تشکیل شده است که باید با دقت تکمیل شود:

بالای واخواستنامه: محلی است که جهت درج مشخصات متقاضی واخواست و اعتراض کننده و نیز مشخصات دقیق شخصی که واخواستنامه علیه او تنظیم می گردد تعبیه شده است.

دقت شود مشخصات بدهکار بصورت کامل شامل نام و نام خانوادگی و نام اشخاص حقوقی مطابق نام مندرج در اساسنامه و روزنامه رسمی و نشانی بدهکار (خیابان، کوچه، پلاک، شماره واحد، طبقه، به نحوی که آدرس درج شده برای مامور ابلاغ قابل شناسائی و مراجعه باشد) در قسمت چپ این قسمت، در محلی که به همین منظور تمهید گردیده است درج می گردد.

دقت کنیدکه آدرس متعهد حتماً در کلیه اوراق واخواستنامه به دقت و بطور کامل و به شکل یکسان درج گردد و به درج آن بر روی بعضی از نسخ واخواستنامه اکتفا نشود.

شرح واخواست که متضمن توضیح سررسید سفته و علت تقاضای واخواست برای مرجع قضائی می باشد.

بخشی که مشخصات روی سفته عیناً می بایست به آن منتقل گردد.

هنگام تکمیل این بخش از اوراق واخواستنامه، درج مبلغ و تاریخ به عدد و حروف (طبق راهنمائی های چاپی واخواستنامه در قسمت مربوط به ارقام و تاریخ الزامیست)

قسمتی که مشخصات امضاء کنندگان ظهر سفته می بایست به آن منتقل گردد.

توجه کنید که اسامی امضاء کنندگان ظهر سفته می بایست خوانا، به دقت و با صراحت قید گردد و از درج عباراتی چون دو امضاء ناخوانا یا ظهر سفته با امضاء مدیران شرکت و … اکیداً خودداری گردد.

چقدر زمان برای واخواست داریم؟

همانگونه که توضیح داده شد واخواست سفته می بایست ظرف ده روز از سررسید سفته (سررسید مندرج در متن سفته در سفته های تاریخ دار و یا سررسید مقرر شده در اظهارنامه در سفته های عندالمطالبه) صورت گیرد.

مقصود از واخواست نمودن سفته ظرف مدت ده روز در واقع وارد شدن واخواستنامه به دفتر دایره واخواست دادگستری ظرف ده روز از سررسید سفته یا از تاریخ مقرر شده در اظهارنامه می باشد به نحوی که ظرف این مدت، مهر ورود به دایره واخواست متضمن شماره و تاریخ روی آن نقش گردد و تاریخی که توسط تنظیم کنندگان واخواستنامه به هنگام تنظیم و پر کردن اوراق واخواست در متن آن درج می گردد فاقد هر گونه ارزش قانونی است.

تعداد نسخه های واخواست نامه چقدر است؟

اگر متعهد سفته یک نفر بدون ضامن یا ظهر نویس باشد سه نسخه واخواستنامه تهیه می گردد و اگر متعهدین علاوه بر متعهد اصلی دارای ضامن و ظهرنویس باشد چهار نسخه تهیه و سپس پس از ابطال تمبر ۵۰ ریالی روی هر برگ و با دوخت نسخ واخواستنامه دو برگی یا سه در سمت بالا واخواستنامه به همراه فیش واریز تحویل دایره واخواست می گردد و یک نسخه از فیش واریزی و واخواست نزد واخواست کننده باقی می ماند.

هزینه های واخواست چقدر میباشد؟

مبلغ هر برگ واخواستنامه ۵۰ ریال که باید برای واخواست هر برگ سفته ۱،۰۰۰ ریال (هزینه هلال احمر) به حساب مربوط در صندوق دادگستری محل واریز شود.

هزینه واخواست سفته معادل ۲% مبلغ اسمی سفته است که می بایست ۱% آن به علاوه ۱،۰۰۰ ریال فوق الذکر در یک حساب و ۱% دیگر آن به حساب دیگری که از طرف دادگستری محل تعیین می گردد واریز شود. مبلغ ۱۰،۰۰۰ ریال هم به ازای هر برگ بابت هزینه ابلاغ تودیع می گردد.

در خصوص بدهی هایی که باید در سررسید معین سفته پرداخت شود قید سررسید دقیق در متن الزامی است و باید توجه گردد. از واخواست سفته بدون تاریخ سررسید جداً خودداری و همچنین از واخواست سفته عندالمطالبه بدون رعایت تشریفات قانونی حتی المقدور خودداری شود.

چگونه باید سفته را ثبت و پیگیری کرد؟

بعد از انجام اقدامات بالا و فراهم کردن و پرداخت هزینه واخواست به دو حساب نزد بانک ملی واخواست کننده یا نماینده او با ارائه رسید تودیع هزینه نزد بانک ملی، دو نسخه از واخواستنامه ها به دایره واخواست دادگستری (به فرض در تهران) واقع در ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، ساختمان روزنامه رسمی، طبقه ۴، اطاق واخواست مراجعه و اقدام به ثبت واخواستنامه می نماید.

هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده سفته، جایگزین واخواستنامه شود.

یک نسخه از واخواستنامه توسط مامور ابلاغ به ابلاغ شونده یا محل اقامت او داده می شود، یک نسخه به واخواست کننده تسلیم و نسخه دیگر در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می شود.

برای پیگیری ابلاغ واخواستنامه، باید با در نظر گرفتن یک سررسید منطقی (حداقل دو ماه از تاریخ تحویل اوراق به دایره واخواست) با در دست داشتن نسخه سوم واخواستنامه و کارت شناسایی به مرجع فوق الاشعار مراجعه و ابلاغ واخواست را پیگیری و در صورت ابلاغ، نسخه ابلاغ شده را اخذ نمائید.

مطابق ماده ۲۸۱ قانون تجارت، چنانچه روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.

اگر روز آخر سررسید تعیین شده در سفته یا اظهارنامه به تعطیلات برخورد نماید، جهت احتراز از عواقب سوء عدم اقدام قانونی، حتماً تا آخر وقت اداری یک روز مانده به آخر سررسید یا یک روز قبل از تعطیلات در صورت عدم امکان تحویل اوراق واخواستنامه به دایره واخواست، هزینه واخواست در بانک ملی تودیع گردیده و سپس در اولین روز کاری بعد از تعطیلی قبض رسید بانک و اوراق واخواستنامه به نحوی که در بالا تشریح گردید به دایره واخواست تحویل گردد.

مستحضر باشید که برای استفاده از مزیت های کامل اسناد تجای در قانون تجارت از جمله مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها و گرفتن قرار تامین بدون تودیع خسارات احتمالی، دارنده سفته باید ظرف یکسال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم و اقامه دعوی نماید.

اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود.ضمنا اینکه طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، اگر سفته از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد، مهلت اقامه دعوی پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضائی می باشد لیکن مستفاد از ماده ۳۱۹  قانون مزبور چنانچه وجه سفته را نتوان به واسطه حصول مرور زمان ۵ سال مطالبه نمود، دارنده سفته می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله که مهلت آن ۱۰ سال می باشد، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.

دارنده سفته ای که واخواست شده و در زمان تعیین شده مطابق قانون اقامه دعوی کرده است، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۴ رای

نوشته های مشابه

‫5 دیدگاه ها

 1. با سلام و عرض خسته نباشید… پدر بنده در سال 93 مبلغ 5 میلیون تومن پول به شخصی قرض داده و مقرر شد که ماهیانه مبلغ 180 هزار تومن بابت سود به پدرم پرداخت کند. کارت یارانه ان فرد پیش پدرم بود و طبق قرارداد مکتوبشون ماهیانه ان سود را دریافت می نمود… در ضمن مبلغ 5 میلیون تومن هم از همان شخص سفته گرفته بود.. قرار دادشون برای یک سال بود . ولی چون ان شخص توانایی پرداخت اصل پول را نداشت برای همین قراردادشون هر ساله تمدید میشد . تا اینکه پدرم در سال 96 فوت نمودن… بعد فوت پدر متوجه شدیم ان شخص کارت یارانه را باطل نموده و ما سودی را دریافت نمیکردیم.. برای همین طلب اصل پول را از شخص کردیم که طرف با کلی فحش و ناسزا و تهدید گفت پولتان را نمیدهم.. تهدید میکرد شما ربا انجام دادین .. اگه سفته هارو اجرا کنید ازتون به جرم رباخواری شکایت میکنم .. حساب کرده بود که از سال 93 تا سال 96 ماهیانه چون 180 هزار تومن سود به ما داده ، تو این مدت ما مبلغ شش و نیم میلیون تومن سود دریافت کردیم که از اصل پول یک و نیم میلیون تومان بیشتر میباشد.. از سال 96 تا الان که شهریور 98 میباشد ما اقدامی را علیه ان شخص انجام ندادیم و همچنان چون کارت یارانه را باطل نموده است ، بالطبع سودی را هم دریافت نکردیم.. دو نفر شاهد هم قرارداد مکتوب شده بین پدرم و ان شخص را امضا کردند.. سوال بنده اینجاست که آیا ما میتوانیم علیه ان شخص شکایتی را ترتیب دیده و اصل پول را استرداد کنیم؟؟

 2. با سلام میخواستم بذانم چگونه میتوانم جلوی اقدام سفته ایی که دست نزولخوار دارم را متوقف کنم؟

 3. با سلام،مراحل اجرای سفته ای که بدون تاریخ حدود 9سال پیش به شخصی داده شده و شخص حدود7 روز پیش آنرا واخواست زده به چه شکل است؟چه زمانی طول میکشد که شخص حکم توقیف اموال بگیرد؟؟لطفا پاسخ دهید. سپاسگزارم.

  1. کاربر گرامی
   لطفا پرسش حقوقی خود را از قسمت مشاوره حقوقی مطرح فرمایید.
   و در صورت نیاز مشاوره حقوقی تلفنی رزرو کنید.

   با تشکر

 4. سلام..من یه سفته از کسی کرفته بودم در قبال جنسی که ازم خریدن..۷ روز پیش تاریخش رسیده
  میخواستم اخر همین هفته برم برای اقدام واخواست سفته
  ولی اصلا توجه به این نکردم که چهارشنبه و پنجشنبه تاسوعا و عاشورا تعطیل هست

  الان میخواستم بدونم اینجوری اپن تاریخ ۱۰ روزه ای که بعد از سر رسید چک باید اقدام بشه تموم میشه و دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان