فروش زمین فاقد سند تفکیکی به ۲ نفر چگونه است؟

97 نمایشصورتمجلس تفکیکی
0 دیدگاه

زمینی (فاقد سند تفکیکی و صرفا به صورت قطعه و دارای سند مادر) ابتدا به یک شخص در سال ۷۴  به صورت قولنامه فروخته شده و بعد از فوت فروشنده توسط وراث وی به شخص دیگری نیز به صورت قولنامه فروخته شده است حال خریدار اول برای رسیدن به حق خویش چه دعاوی ای را می تواند طرح نماید برای گرفتن سند و مالکیت و یا فسخ چه دعاوی ای قابل طرح است و نرخ ثمن به روز چگونه محاسبه می ش

میتواند علیه وراث شکایت کیفری مبنی بر فروش مال غیر کند و با استناد به تاریخ قولنامه خودش که از نظر زمانی مقدم بر قولنامه دیگر می باشد به اثبات مالکیت خویش بپردازد.