بخشنامه اجرایی مالیات برارزش افزوده اجرایی شده است؟

201 نمایشمالیات بر ارزش افزوده

آیا طبق مصوبه ۱۷ خرداد ماه سال ۱۳۹۳ مبنی بر معافیت آگهی های تبلیغاتی از مالیات بر ارزش افزوده، بخشنامه اجرایی آن نیز صادر شده است؟  

0

موسسه ما در زمینه امور مالیاتی خدماتی ارائه نمی کند.

دکمه بازگشت به بالا