سلب حق به طور جزئی مطابق ماده 959 قانون مدنی چگونه میباشد؟

165 نمایشممانعت از حق
0 دیدگاه

شخصی که تنها دارایی اش دو قطعه ملک است مرقوم می کند که تا پایان عمرش حق واگذاری و فروش این دو ملک را ندارد.آیا این شرط سلب حق در حالت کلی است که به استناد ماده ۹۵۹ باطل است یا سلب حق جزئی و لازم الاجراست؟ ممنون از زحمات شما.درصورت امکان پاسخ را خصوصی و ایمیل بفرمایید.

این مورد سلب حق به طور جزئی میباشد ولی با این حال باعث سلب حق از فرد نمیباشد و میتواند این حقوق مجدد به او بازگردد.