جرم شکستن شیشه ماشین و مغازه چیست؟

642 نمایشجرایم علیه اموال

شکستن شیشه ماشین ساعت یک شب و شکستن شیشه مغاز ه ها محاربه هست هست

0

شکستن شیشه ماشین و شیشه مغازه مصداق جرم تخریب می باشد.

دکمه بازگشت به بالا