سه طلاق کردن زن و آیا یارانه جزء نفقه محسوب می شود؟

142 نمایش
0 دیدگاه

با سلام در چه صورتی مرد میتواند زن خود را سه طلاقه کند و ایا یارانه هر شخص که به حساب سرپرست خانوار میر ود از نفقه او جداست یا جزیی از ان است.

«سه طلاقه کردن» اصطلاحی است فقهی که بر اساس فقه شیعه و فقه اهل سنت تعاریف متفاوتی دارد. بنا بر فقه شیعه سه طلاقه کردن زن وقتی تحقق می پذیرد که مردی همسر خود را طلاق دهد، سپس در ایام عده یا پس از تمام شدن وقت عده با او ازدواج کند، آنگاه برای بار دوم همسر خود را طلاق دهد و همانند بار اول یا در ایام عده یا پس از انقضای مدت عده با او ازدواج کند، آنگاه برای بار سوم همسر خود را طلاق دهد. این زن سه طلاقه به شمار می‌آید و در این صورت، مرد حق ازدواج مجدد با او را نخواهد داشت مگر این که به اصطلاح فقهاء محلل پیدا شود، یعنی آن زن با مرد دیگری غیر از شوهر اولش ازدواج کند. در چنین صورتی اگر شوهر دومش از دنیا برود یا آن زن را طلاق دهد، پس از پایان زمان عده، شوهر اول می تواند با او ازدواج کند.
پس همان گونه که ملاحظه شد، سه طلاقه کردن در سه مرحله و سه زمان صورت می‌گیرد و بنا بر فقه شیعه، نمی‌توان همسر خود را در یک نوبت سه‌طلاقه کرد.

یارانه نیز جزء نفقه زوجه محسوب نمی شود.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.