اگر زمین تفکیک نشده باشد چگونه باید برای خلع ید اقدام کرد؟

120 نمایشصورتمجلس تفکیکی
0 دیدگاه

با سلام خانهای با شریک دیگر بالسویه شریک هستیم و سند رسمی مشاع دارد اکنونبدون تقسیم نامه و بدون اجازه از بنده اقدام به ساخت و ساز نموده در قسمتی از این ملک و حتی یکصد متر هم از نصف اضافه تصرف نموده با توجه باینکه ملک مورد اشاره مشاع میباشد بنده به استناد چه قانونی تنظیم دادخواست نمایم متشکر

شما میتوانید با استناد به سند مالکیت برای تفکیک زمین مشاعی اقدام کنید و سپس بعد از صدور سند تفکیک شده برای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ازایشان اقدام کنید. میزان اجرت المثل ایام تصرف توسط کارشناس تعیین میشود.