فرق شرکت مسئولیت محدود با شرکت سهامی در چیست؟

61 نمایششرکت با مسئولیت محدود
0 دیدگاه

سلام .در شرکت سهامی مسئولیت محدود به مبلغ اسمی سهام میباشد همچنین در شرکت مسئولیت محدود مسئولیت شرکا محدود به میزان سرمایه است.در شرکت مسئولیت محدود و شرکت سهامی با اینکه هردو مسئولیتی محدود وجود دارد اما عنوان میداریم که در شرکت مسئولیت محدود مسئولیت مطلق تر از شرکت سهامی میباشد.علت این مطلق تر بودن چیست؟

زیرا شریک شرکت با مسئولیت محدود، حتی اگر مدیر شرکت ورشکسته شده باشد؛ در حالی که در مورد مدیر شرکت سهامی ـ اعم از خاص یا عام ـ چنین نیست و ماده ۱۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر کرده است که در صورت ورشکستگی شرکتی به سبب اعمال مدیران، یا در صورتی که پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست و این امر ناشی از تخلف مدیر بوده است.، دادگاه می تواند تمام یا قسمتی از بدهی پرداخت نشدۀ شرکت به اشخاص ثالث را بر عهده مدیران قرار دهد. البته در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز ممکن است مسئولیت مدیران مطرح شود؛ اما چون قانون تجارت قاعده خاصی برای طرح چنین مسئولیتی پیش بینی نکرده است، اشخاص ذی نفع در هر مورد باید مطابق قواعد مدنی و به ویژه رژیم مسئولیت مدنی، علیه مدیر اقدام کنند که مستلزم اثبات خطای مدیر و وجود رابطۀ علیت میان این خطا و زیان وارد به ذی نفع است.