آیا مالک مغازه برای فروش آن باید به صاحب سرقفلی اجازه بدهد؟

74 نمایشصلح حقوق سرقفلی مغازه
0 دیدگاه

در زمان فروش سرقفلی چه مبلغی باید به مالک برای رضایت پرداخت شود و اگر توافق بین طرفین حاصل نشد ایا مستاجر به راحتی می تواند از طریق دادگاه اقدام کند و سرقفلی را بفروشد و این کار برای مستاجر چه قدر زمان خواهد برد؟

صاحب سرقفلی میتواند برای فروش سرقفلی خود اقدام کند و مالک نمیتواند ادعایی در این خصوص داشته باشد و ارتباطی به مالک نخواهد داشت.