درخواست مطالبه قرض با استفاده از رسید چگونه است؟

59 نمایشاوراق قرضه
0 دیدگاه

من به شخصی ۱۰ میلیون قرض دادم که فقط رسید های عابر بانک را دارم که کارت به کارت کردم و شاهدی ندارم آیا ادله من کافی است برای دریافت قرضم ؟ در ضمن ایشان مغازه دار هستند آیا می توانند اظهار اعسار از پرداخت دین بکنند ؟ در ضمن چتهای ما در واتساپ و تلگرام هم موجود است که برای دریافت قرضم به ایشون پیام دادم.

فیش واریزی دلیل محسوب نخواهد شد که پولی که شما به ایشان داده اید بابت قرض بوده است ولی میتوانید به پیامک ها استناد کنید ولی پیامک هم اماره میباشد. اثبات اعسار به استطاعت مالی فرد بستگی دارد.