آیا زوج میتواند از ورود پدر و مادر زوجه به منزل جلوگیری کند؟

140 نمایشممانعت از حق
0 دیدگاه

با عرض سلام در صورتی که زوج به دادگاه دادخواست تمکین ارائه نماید و زوجه نیز تمکین کند آیا زوج میتواند جهت جلوگیری از دخالت های بی مورد خانواده زوجه از رفت و آمد آنها به منزل خود جلوگیری کند؟ آیا زوج حتما میبایست کلید های منزل خود را در اختیار زوجه قرار دهد؟

میتواند از رفت و آمد آنها به منزل خود ممانعت کند ولی نمیتواند از رفت و آمد زوجه به خانه پدر و مادرش امتناع کند.