آیا میتوان حق استفاده از انباری را از مالک سلب کرد؟

86 نمایشممانعت از حق
0 دیدگاه

من ۱۰سال پیش به عنوان وکیل یکی ازبستگان تعهد دادم از انباری ملک موکلم به عنوان سرایداری استفاده شود و حق استفاده ازآن را به عنوان وکیل از موکلم سلب کردم و این تعهدنامه دردفترخانه گواهی امضاء شده است . ولی چندماه پس ازوکالت من ملک موصوف را ازموکلم خریدم . آیا قانونا بایستی چون تعهد نامه را درمقام وکیل امضا کردم اینک ودرمقام اصیل نیز آن را رعایت کنم یا می توانم این موضوع را باطل کنم ؟ با تشکر

مستحضر باشید که با توجه به مالکیت ایشان در آن زمان حق استفاده از انباری از ایشان سلب نخواهد شد و در حال حاضر نیز حق استفاده از آن متعلق به شماست و وکالت ارزشی نخواهد داشت.