آیا قدر السهم آپارتمان را میتوان به صورت توافقی مشخص کرد؟

119 نمایشصورتمجلس تفکیکی
0 دیدگاه

با سلام در یک ساختمان قدیمی ۴ طبقه تک واحدی، متراژ انباری ها متفاوت است (دو انباری ۱۰ و دو انباری دیگر ۲۰ مترمربع هستند). انباری های هریک از واحدها با متراژ دقیق در اسناد مالکیت هر یک از آپارتمانها ذکر شده اند (انباری ها سند جداگانه ندارند). آیا قدرالسهم هر یک از آپارتمان ها از زمین ساختمان بر اساس ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها متفاوت خواهد بود؟

بله قدر السهم هر آپارتمان از زمین با توجه به متراژ آپارتمان تعیین خواهد شد مگر در صورتیکه به صورت دیگری مطابق ماده ده قانون مدنی توافق شده باشد.