چه زمانی میتوان شکایت کیفری اعاده حیثیت را مطرح کرد؟

107 نمایشممانعت از حق
0 دیدگاه

در یک شکایت کیفری از ما به عنوان ممانعت از حق شکایت کرده‌اند و مدرک داریم که هیچ ممانعت از حقی صورت نگرفنه است آیا میتوانیم از شاکی شکایت کنیم بخاطر این که ما را متهم به ممانعت از حق نموده است با این که مراحل دادگاه به پایان نرسیده است ؟

شما میتوانید با استناد به مدارک خود را تبرئه کنید ولی شکایت اعاده حیثیت زمانی میتوانید کنید که موجب هتک حرمت و هتک حیثیت شما شده باشد.