در صورت ممانعت یکی از ورثه تفکیک زمین مشاع چگونه است؟

20 نمایشافراز و تفکیک
0 دیدگاه

با سلام واحترام .زمینی داریم به مساحت ۴۰۰ متر وقولنامه ایست با توجه به اینکه قولنامه ایست بین خودمان میتوانیم قسمت کنیم اما یکی ازبرادرانم قبول نمیکند پای قولنامه را امضا کند .آیا با عنوان شکایت باید به دادگاه مراجعه کرد منظورم شکایت از برادرم است یا اینکه باید عنوان کرد که دادگاه زمین را بینمان تقسیم کند لطفا راهنمایی کنید سپاسگزارم .

در صورتیکه برادر شما به صورت توافقی زمین را تقسیم نکنند میتوانید برای تفکیک زمین به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه کنید.