در صورتیکه وکیلم با وکیل فرد دیگری تبانی کرده باشد میتوانم شکایت کنم؟

160 نمایشتبانی برای بردن مال غیر

من در طرح موضوعی از یک وکیل استفاده میکردم که ایشان درحالی که تمام زندگی مرا میداند با طرح دعوی در حال حاضر وکیل روبروی من شده است . ایا این کار ایشان خلاف قانون است

0

بله شما میتوانید با اثبات این مورد علیه ایشان به جرم تبانی شکایت خود را مطرح نمائید و در صورت اثبات مجازات حبس خواهد داشت.

دکمه بازگشت به بالا