آیا در قرارداد کار عبارت ضمانت باید قید شود؟

401 نمایشقرارداد کار
0 دیدگاه

سلام قانونی بابت نحوه اخذ چک ضمانت در شرکت ها وجود داره؟ شرکتی درخواست چک ضمانت کرده یدین شرح: بدون تاریخ در وجه شرکت بدون قید بابت و پشت نویسی «تاریخ روی چک صحیح میباشد با امضا و اثر انگشت ضامن »و اینجانب تاریخ و مبلغ را ضمانت میکنم از طرف خود شخص آیا این کار قانونی است؟

0

پیشنهاد میشود به این صورت هرگز چک صادر نکنید به دلیل اینکه میتوانند برای وصول آن اقدام کنند و قید ضمانت در چک و قرارداد کار حتما قید شود.

دکمه بازگشت به بالا