شکایت ممانعت از حق برای حیاط مشاعی ساختمان چگونه است؟

127 نمایشممانعت از حق
0 دیدگاه

با سلام… حیاط ساختمان ما در اختیار واحد های ۱ و ۲ است… اما همه جا نوشته حیاط مشاع است.. در صورتجلسه تفکیکی نوشته حق استفاده از حیاط برای واحد های ۱ و ۲ است و دیگران فقط از فضای آن می توانند استفاده کنند. ما در این ۴۰ سال رنگ حیاط را هم ندیدیم و این واحدها می گویند حیاط متعلق به ما است . نقشه تفکیکی هم که در اداره ثبت موجود است از واحد ۳ به بعد را نشان می دهد و هیچ نقشه ای که متعلق به واحد ۱ و ۲ باشد در اداره ثبت موجود نیست. برای فروش کلی و یا نوسازی ملک هم این دو واحد راضی نمی شوند و به خاطر حیاطشان تقاضای پول هنگفتی می کنند… لطفا راهنمایی بفرمایید که ما چه کاری بکنیم تا بتوانیم زمین ملک را بفروشیم یا نوسازی کنیم… و اصلا وضعیت حیاط برای ما مشخص نیست.. انگار کسی با رشوه این کار را انجام داده است.

بله حیاط ساختمان به صورت مشاع میباشد و هیچ یک از مالکین نمیتوانند مانع از استفاده مالکین دیگر شوند لذا میتوانید به جرم ممانعت از حق علیه ایشان شکایت کنید.