آیا صرف گفتن اینکه زنی را صیغه کردم همسرم میتواند طلاق بگیرد؟

238 نمایشازدواج مجدد

سلام من به زبان به همسرم وسط دعوا گفتم زنی رو صیغه کردم ایا از این حرف من میتونه توی دادگاه علبه من برای طلاق استفاده کنه

0

خیر صرف گفتن این حرف همسر شما نمیتوانند برای اثبات نکاح موقت شما و گرفتن حق طلاق اقدام کنند.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا