آیا صرف گفتن اینکه زنی را صیغه کردم همسرم میتواند طلاق بگیرد؟

99 نمایشازدواج مجدد

سلام من به زبان به همسرم وسط دعوا گفتم زنی رو صیغه کردم ایا از این حرف من میتونه توی دادگاه علبه من برای طلاق استفاده کنه

خیر صرف گفتن این حرف همسر شما نمیتوانند برای اثبات نکاح موقت شما و گرفتن حق طلاق اقدام کنند.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا