برای تفکیک انشعاب گاز به کجا باید مراجعه کرد؟

390 نمایشافراز و تفکیک

گاز سه واحد اپارتمان متعلق به یک نفر بوده واحد سوم را بعداساخته که فاقد پارکینگ انباری است در ضمن در ورقه گاز دو واحد ذکر شده برای طبقه سوم اشتراک نگرفته واحد اول و سوم را ابتدا به یک خانواده به اسم مادر و پسر فروخته واحد وسط را اینجانب خریده وهحد سوم داره از گاز مشترک واحد اول و دوم استفاده می کند در نتیجه پول گاز تصاعدی بالا میره و هزینه اش به ما تحمیل می شود توصیه کردیم بره شرکت گاز درست کند رفت وسط کار ول کرد می گوید اپارتمان را با گاز به من فروخته حتی ما حاضر شدیم هزینه را تقسیم بر سه کند ولی با کلک از زیرش در می رود این برج یک میلیون تومان هزینه یک ماهه امده ما کارمندیم او واحد سوم را اجاره داده براش مهم نیست چگونه با او برخورد قانونی بکنیم

0

شما میتوانید در صورتیکه مالک محسوب میشوید برای تفکیک انشعاب گاز از بقیه واحدها اقدام نمائید.

دکمه بازگشت به بالا