آیا میتوان با مشخصات فرد دیگری پاسپورت گرفت؟

387 نمایشگذرنامه

باسلام اگرشخصی بامشخصات فردی دیگر ولی عکس خودش درخواست پاسپورت کند و از ایران خارج شود و برگردد جرمش چیست؟آیا جعل محسوب میشود

0

به هیچ عنوان امکان گرفتن پاسپورت با مشخصات فرد دیگر امکان پذیر نیست ولی جرم ایشان جعل سند و استفاده از سند مجعول است.

دکمه بازگشت به بالا